Jak na věc


čeština hrou

Nic nenalezeno. Zkusíte to znovu?

    Program slouží zejména žákům prvního stupně základních škol. V různých typech her je učí zařazovat podstatná jména ke vzorům, určovat jejich rod, číslo a pád. Procvičuje se zde také psaní i, í, y nebo ý v koncovkách podstatných jmen, a to jak v krátkých spojeních, tak i v celých větách.
    Program je určen pro žáky obou stupňů ZŠ. Zabývá se tvorbou slov pomocí předpon a přípon, rozlišováním předpon a předložek, a hlavně doplňováním předložek s, z a předpon s-, z-, vz- do slovních spojení.
    Program je určen zejména žákům 1. stupně základních škol. Obsahuje několik her, které slouží k procvičování základních skladebních dvojic s důrazem na shodu přísudku s podmětem.
    Titul je součástí řady programů k výuce českého jazyka, které jsou určeny zejména žákům 1. stupně základních škol. Obsahuje několik her, které slouží k procvičování i zkoušení vyjmenovaných slov.
    Správné psaní velkých písmen činí mnohým značné potíže. Kromě znalosti jazyka je k jeho zvládnutí zapotřebí též určitý všeobecný rozhled. Program dobře poslouží k procvičení této problematiky nejen na nižším stupni ZŠ, ale také u starších ročníků.


Přijímací zkoušky na střední školy - Český jazyk

    Titul je součástí řady programů k výuce českého jazyka, které jsou určeny zejména žákům 1. stupně základních škol. Obsahuje několik her, které slouží k procvičování znělých a neznělých souhlásek.
    Program slouží zejména žákům prvního stupně základních škol. V různých typech her je učí určovat druhy přídavných jmen a zařazovat je ke vzorům. Procvičuje se zde také psaní i, í, y nebo ý v koncovkách přídavných jmen, a to jak v krátkých spojeních, tak i v celých větách.
    Znalost řazení písmen podle abecedy je nezbytná zejména pro hledání v různých slovnících, seznamech či rejstřících. Proto je důležité si abecedu dobře osvojit. K tomu může pomoci tento program.
    Titul je součástí řady programů, určených zejména žákům 1. stupně základních škol. Klade důraz na psaní i / í /y / ý po tvrdých a měkkých souhláskách. Obsahuje několik typů her, určených jak k procvičování, tak i ke zkoušení.
    Program učí rozpoznávat druhy zájmen (osobní, ukazovací, tázací, přivlastňovací, vztažná, neurčitá, záporná), vyhledávat jejich základní tvary, a zejména procvičuje jejich psaní, ve kterém se často chybuje (mě, mně, ji, jí, mi, my, sebou, s sebou apod.).


Český jazyk - Spodoba znělosti

    Program slouží žákům prvního stupně ZŠ. Hravou formou procvičuje psaní slov se slabikami bě, pě, vě, mě a se zdvojenými souhláskami. Kromě výkladu učiva obsahuje několik druhů her k procvičování i ke zkoušení.
    V několika druzích her program učí rozpoznávat druhy slov (podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce), procvičuje tvary podstatných jmen (pád, číslo, rod, vzor) i sloves (osoba, číslo, způsob, čas).
    Titul z řady programů k výuce českého jazyka slouží žákům 1. stupně ZŠ k procvičování druhů souhlásek i samohlásek, u kterých je zdůrazněno rozlišování jejich délky, zejména psaní u/ú/ů.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00