Jak na věc


žádost o vydání cestovního pasu praha západ

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

    Občan, který žádá o vydání cestovního dokladu, musí prokázat pravdivost údajů uváděných v žádosti předložením potřebných dokladů (doklady jsou předkládány v originále, ověřeném opisu nebo ověřené kopii). Orgán příslušný pro vydání cestovního dokladu zastaví řízení o vydání cestovního dokladu, pokud občan ve lhůtě stanovené rozhodnutím tohoto orgánu o přerušení řízení neprokáže pravdivost údajů uvedených v žádosti nebo nepředloží podklady pro jejich zjištění.


Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

    1 Text části zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), v platném znění, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 3 (1) Překročit vnější hranici 1f) přes hraniční přechod lze jen s platným cestovním dokladem, v provozní době a v souladu s účelem zřízení hraničního přechodu, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak 1b). K překročení vnitřní hranice 1f) lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz 1c) se strojově čitelnými údaji, pokud nemá oddělenu vyznačenou část 1e). K překročení hranice 1f) s členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz 1d). Občan mladší 10 let smí překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu jen s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán. (2) Stanoví-li mezinárodní smlouva, že vnější hranici lze překračovat na jiných místech, než na hraničních přechodech, (dále jen jiné místo ), lze jin


Kdo je oprávněn v této věci jednat:

    10 Text části zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 111 (1) V žádosti o vydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle 108 odst. 1 písm. f) cizinec uvede své příjmení, jméno, ostatní jména, pohlaví, rodné číslo, bylo-li cizinci přiděleno, den, měsíc, rok narození, místo a stát narození, státní občanství a místo, kde je hlášen k pobytu na území. K žádosti o vydání cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle 108 odst. 1 písm. f), který neobsahuje nosič dat s biometrickými údaji, dále připojí fotografie. (2) K žádosti o vydání cizineckého pasu podle 113 odst. 3 a 4 je cizinec povinen připojit fotografii. (3) V cizineckém pasu, cestovním průkazu totožnosti nebo v cestovním dokladu podle 108 odst. 1 písm. e) lze uvést všechny údaje uvedené v odstavci 1 a opatřit jej fotografií cizince žádajícího o vydání tohoto dokladu. Cizinecký pas vydaný


Můžete využít tuto elektronickou službu:

    8 Text části zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 61 (1) Azylantovi vydá policie na žádost cestovní doklad, který je veřejnou listinou. Cestovní doklad se vydá v českém jazyce a ve dvou cizích jazycích podle mezinárodních zvyklostí. (2) Cestovní doklad, který je opatřen nosičem dat s biometrickými údaji, jimiž jsou údaje o zobrazení obličeje a údaje o otiscích prstů, se vydává s dobou platnosti na 10 let; azylantovi ve věku 5 až mladšímu 15 let s dobou platnosti na 5 let. Cestovní doklad se vydá ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti. Azylantovi, jemuž je vydáván cestovní doklad s nosičem dat s biometrickými údaji, se na jeho žádost ověří správnost osobních údajů uvedených ve vydávaném cestovním dokladu, funkčnost nosiče dat s biometrickými údaji a správnost v něm zpracovávaných biometrických údajů. Funkčnost nosiče dat a správnost v něm zp


Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

    14 9. zařazení do informačního systému smluvních států jiným smluvním státem s uvedením doby platnosti omezení vstupu na území smluvních států a o orgánu jiného státu, který cizince do systému zařadil, 10. dni, měsíci a roku, kdy bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění a kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci a o důvodu pro jeho vydání, 11. dni, měsíci a roku překročení státních hranic při průvozu přes území a o orgánu, který o průvoz požádal, a orgánu, který provedení průvozu umožnil, 12. dni, měsíci a roku nabytí právní moci rozhodnutí o správním deliktu podle tohoto zákona, označení správního deliktu podle zákonného ustanovení, skutkových okolnostech případu podle výroku rozhodnutí, způsobu vyřízení a údaje vztahující se k vybírání a vymáhání uložené pokuty, 13. druhu, číslu a době platnosti ztraceného nebo odcizeného dokladu a o datu ohlášení ztráty nebo odcizení dokladu, c) údaje 1. umožňující určit orgán, který rozhodoval ve věci podle písmene b), 2. umožňující určit spis ved


Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

    2 a) údajů o zobrazení obličeje, b) údajů o otiscích prstů rukou, c) údajů zpracovaných na datové stránce cestovního dokladu a d) dalších bezpečnostních prvků stanovených přímo použitelnými právními předpisy Evropských společenství 2b). Tyto cestovní doklady se vydávají ve lhůtě 30 dnů; je-li žádost podána u diplomatické mise České republiky nebo u konzulárního úřadu České republiky (dále jen zastupitelský úřad), s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, ve lhůtě 120 dnů. údaje o zobrazení obličeje a údaje o otiscích prstů rukou jsou pro účely tohoto zákona údaje biometrické. (3) Žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, a je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě kratší než 120 dnů, vydá se mu cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji ve lhůtě do 15 dnů, a je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě do 60 dnů. Tento cestovní pas neobsahuje digitální zpracování fotografie
    Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, se na žádost vydá ve lhůtě 6 pracovních dnů cestovní pas s biometrickými údaji s platností na 10 let (za 4000 Kč), občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let (za 2000 Kč).
    · doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, například: rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno. Při vydání prvního cestovního pasu pro dítě mladší 15 let je třeba prokázat či ověřit státní občanství České republiky, a to předložením rodného listu dítěte a rodných listů rodičů
    ·při převzetí cestovního pasu může občan požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat; v případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti dat má právo na vydání nového cestovního pasu


Další účastníci (dotčení) postupu:

    12 datum narození, pohlaví, doba platnosti cizineckého pasu, rodné číslo a kontrolní číslice, které jsou číselným vyjádřením vybraných údajů ve strojově čitelné zóně. (6) (5) Platnost cizineckého pasu nelze prodloužit. Cizinecký pas ztrácí platnost dnem právní moci rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu nebo dnem zániku oprávnění k trvalému pobytu podle 87 anebo odejmutím nebo zánikem oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území podle zvláštního právního předpisu 3a). (7) (6) údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji (odstavec 1) nelze zpracovávat jiným způsobem, než jaký stanoví zákon. (8) (7) Cizinecký pas vydá policie a) na žádost cizince, který pobývá na území na základě povolení k trvalému pobytu, nemá platný cestovní doklad a doloží, že si jej nemůže nezávisle na své vůli opatřit, b) na žádost cizince, který je oprávněn k trvalému pobytu podle 87, pokud 1. je mladší 15 let, nebo 2. jeho způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím
    · vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu občanem, jemuž se cestovní doklad vydává, nebo zákonným zástupcem anebo osobou, která podala žádost místo zákonného zástupce, např. pěstounem. Cestovní pas je možné z důvodu hodného zvláštního zřetele vydat zmocněnci na základě předložení speciální plné moci s úředně ověřeným podpisem (např. za občana žijícího v zahraničí)


Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

    3 biometrických údajů občana s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat cestovního dokladu. (3) Povinnými údaji zapisovanými do cestovního dokladu jsou a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, pohlaví, státní občanství, datum a místo narození, a jde-li o diplomatický nebo služební pas, i diplomatická nebo služební hodnost (funkce), přičemž název místa narození se zapisuje podle aktuálního stavu; 2d) u občanů narozených v cizině se zapisuje pouze kód státu narození, 2e) místo narození se u nich nezapisuje, b) územní a časová platnost cestovního dokladu, číslo dokladu, datum jeho vydání a označení úřadu, který jej vydal, c) strojově čitelné údaje zapisované do strojově čitelné zóny cestovního pasu, diplomatického pasu nebo služebního pasu v tomto pořadí: typ dokladu, kód vydávajícího státu, příjmení, jméno, popřípadě jména občana, číslo cestovního dokladu, státní občanství, datum narození, pohlaví, doba platnosti cestovního dokladu, rodné číslo a kontrolní číslice, které js


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

    6 c) o nosiči dat s biometrickými údaji a o záznamech údajů v nosiči 1. číslo nosiče dat, 2. kód vyjadřující základní charakteristiku částí údajů uložených na nosiči dat v souladu s tímto zákonem, 3. kód veřejné části elektronického podpisu osoby, která vložila údaje do nosiče dat, d) o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech: číslo a druh ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu a datum ohlášení ztráty nebo odcizení cestovního dokladu, e) zadržení cestovního dokladu: 1. druh a číslo cestovního dokladu, který má být nebo byl zadržen, 2. označení orgánu, který požádal o zadržení cestovního dokladu, 3. označení orgánu, který cestovní doklad zadržel, 4. datum a důvod zadržení cestovního dokladu, 5. datum a důvod vrácení zadrženého cestovního dokladu, 6. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo držitele, f) o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu: 1. druh a číslo cestovního dokladu, který byl odňat, 2. označení orgánu, který požádal o ode


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00