Jak na věc


žádost o vydání cestovního pasu praha západ

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

    4 (4) Občan, který žádá o vydání cestovního dokladu, je povinen předložit vyplněnou žádost o vydání cestovního dokladu, která obsahuje údaje uvedené v 6 odst. 2 3, a dále tyto údaje: a) rodné příjmení a rodné číslo občana, pokud se nezapisuje do cestovního dokladu, b) adresu místa trvalého pobytu v České republice; občan žijící v zahraničí uvádí adresu místa svého posledního trvalého pobytu v České republice, c) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo rodičů, jde-li o vydání diplomatického pasu nebo služebního pasu manželu nebo nezaopatřenému dítěti držitele diplomatického nebo služebního pasu, d) nepovinné údaje podle 7, pokud občan žádá o jejich zapsání do cestovního dokladu, e) odůvodnění, pokud občan žádá o vydání dalšího cestovního pasu ( 17 odst. 1), f) údaje, které jsou podmínkou vydání cestovního dokladu na základě mezinárodní smlouvy. Žádost o vydání cestovního dokladu musí být podepsána občanem, jemuž má být cestovní doklad vydán; podpis se nevyžaduje, pok
    · doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.), například občanský průkaz (u občanů, kteří nemají občanský průkaz, např. rodný list nebo oddací list), doklad o státním občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky) 
    · doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, například: rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno. Při vydání prvního cestovního pasu pro dítě mladší 15 let je třeba prokázat či ověřit státní občanství České republiky, a to předložením rodného listu dítěte a rodných listů rodičů


Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

    15 (1) údaje v informačních systémech podle 158 mohou být uchovávány v písemné formě, na technických nosičích dat nebo způsobem kombinujícím uvedené formy a ve stejné formě i přenášeny. (2) údaje evidované technickými nosiči dat se uchovávají po dobu a) 20 let od doby ukončení pobytu cizince na území, jde-li o trvalý pobyt, pobyt na vízum, na povolení k dlouhodobému pobytu, nebo zvláštní pobytové povolení, nebo ode dne nabytí státního občanství České republiky, b) 15 let od uplynutí doby platnosti cizineckého pasu podle 113 odst. 1 a 2, s výjimkou daktyloskopických otisků a dalších údajů vedených ministerstvem o cizincích žádajících o vydání tohoto pasu, které se uchovávají po dobu 60 dnů ode dne dodání vyrobeného cizineckého pasu ministerstvu, c) 10 let od uplynutí lhůty, po kterou byl cizinec zařazen do evidence nežádoucích osob, d) 10 let od vzniku evidenční skutečnosti, jedná-li se o informaci týkající se ztráty nebo odcizení cestovních dokladů uvedených v 108 a o cestovních doklad


Můžete využít tuto elektronickou službu:

    12 datum narození, pohlaví, doba platnosti cizineckého pasu, rodné číslo a kontrolní číslice, které jsou číselným vyjádřením vybraných údajů ve strojově čitelné zóně. (6) (5) Platnost cizineckého pasu nelze prodloužit. Cizinecký pas ztrácí platnost dnem právní moci rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu nebo dnem zániku oprávnění k trvalému pobytu podle 87 anebo odejmutím nebo zánikem oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území podle zvláštního právního předpisu 3a). (7) (6) údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji (odstavec 1) nelze zpracovávat jiným způsobem, než jaký stanoví zákon. (8) (7) Cizinecký pas vydá policie a) na žádost cizince, který pobývá na území na základě povolení k trvalému pobytu, nemá platný cestovní doklad a doloží, že si jej nemůže nezávisle na své vůli opatřit, b) na žádost cizince, který je oprávněn k trvalému pobytu podle 87, pokud 1. je mladší 15 let, nebo 2. jeho způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím


Další účastníci (dotčení) postupu:

    17 - občanům starším 5 let a mladším 15 let Kč 100 b) Vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů Kč občanům mladším 5 let Kč 50 - občanům starším 5 let a mladším 15 let Kč a) Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat Kč občanům mladším 15 let Kč 100 b) Vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů Kč občanům mladším 15 let Kč c) Vydání cestovního průkazu nebo cestovního průkazu totožnosti anebo cestovního dokladu pro cizince na základě mezinárodní smlouvy Kč 200 d) Vydání hraničního průkazu nebo průkazu pro překračování státních hranic Kč 100 e) Zápis občana mladšího 10 let do vydaného cestovního dokladu rodiče Kč 50 za každý zápis f) Změna v cestovním dokladu nebo zápis titulu nebo vědecké hodnosti do vydaného cestovního pasu, prodloužení platnosti cestovního průkazu nebo cizineckého pasu anebo cestovního dokladu vydaného na základě mezinárodní smlouvy cizinci Kč 50 za každou změnu g) Vydání cizineckého pasu se strojově čitelnými údaji a s nosič


Kdo je oprávněn v této věci jednat:

    6 c) o nosiči dat s biometrickými údaji a o záznamech údajů v nosiči 1. číslo nosiče dat, 2. kód vyjadřující základní charakteristiku částí údajů uložených na nosiči dat v souladu s tímto zákonem, 3. kód veřejné části elektronického podpisu osoby, která vložila údaje do nosiče dat, d) o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech: číslo a druh ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu a datum ohlášení ztráty nebo odcizení cestovního dokladu, e) zadržení cestovního dokladu: 1. druh a číslo cestovního dokladu, který má být nebo byl zadržen, 2. označení orgánu, který požádal o zadržení cestovního dokladu, 3. označení orgánu, který cestovní doklad zadržel, 4. datum a důvod zadržení cestovního dokladu, 5. datum a důvod vrácení zadrženého cestovního dokladu, 6. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo držitele, f) o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu: 1. druh a číslo cestovního dokladu, který byl odňat, 2. označení orgánu, který požádal o ode
    · doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu
    ·při převzetí cestovního pasu může občan požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat; v případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti dat má právo na vydání nového cestovního pasu


Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

    1 Text části zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), v platném znění, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 3 (1) Překročit vnější hranici 1f) přes hraniční přechod lze jen s platným cestovním dokladem, v provozní době a v souladu s účelem zřízení hraničního přechodu, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak 1b). K překročení vnitřní hranice 1f) lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz 1c) se strojově čitelnými údaji, pokud nemá oddělenu vyznačenou část 1e). K překročení hranice 1f) s členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz 1d). Občan mladší 10 let smí překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu jen s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán. (2) Stanoví-li mezinárodní smlouva, že vnější hranici lze překračovat na jiných místech, než na hraničních přechodech, (dále jen jiné místo ), lze jin
    Občan, který žádá o vydání cestovního dokladu, musí prokázat pravdivost údajů uváděných v žádosti předložením potřebných dokladů (doklady jsou předkládány v originále, ověřeném opisu nebo ověřené kopii). Orgán příslušný pro vydání cestovního dokladu zastaví řízení o vydání cestovního dokladu, pokud občan ve lhůtě stanovené rozhodnutím tohoto orgánu o přerušení řízení neprokáže pravdivost údajů uvedených v žádosti nebo nepředloží podklady pro jejich zjištění.
    Doba platnosti dokladu u občanů nad 70 let bude prodloužena na 35 let od data vydání dokladu. I nadále bude možné podat žádost o vydání občanského průkazu na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností.


Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

    3 biometrických údajů občana s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat cestovního dokladu. (3) Povinnými údaji zapisovanými do cestovního dokladu jsou a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, pohlaví, státní občanství, datum a místo narození, a jde-li o diplomatický nebo služební pas, i diplomatická nebo služební hodnost (funkce), přičemž název místa narození se zapisuje podle aktuálního stavu; 2d) u občanů narozených v cizině se zapisuje pouze kód státu narození, 2e) místo narození se u nich nezapisuje, b) územní a časová platnost cestovního dokladu, číslo dokladu, datum jeho vydání a označení úřadu, který jej vydal, c) strojově čitelné údaje zapisované do strojově čitelné zóny cestovního pasu, diplomatického pasu nebo služebního pasu v tomto pořadí: typ dokladu, kód vydávajícího státu, příjmení, jméno, popřípadě jména občana, číslo cestovního dokladu, státní občanství, datum narození, pohlaví, doba platnosti cestovního dokladu, rodné číslo a kontrolní číslice, které js


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

    13 (2) Policie cizinecký pas, cestovní průkaz totožnosti nebo cestovní doklad podle 108 odst. 1 písm. f) nevydá nebo vydaný doklad odejme, pokud jde o cizince, proti kterému a) je nařízen výkon rozhodnutí pro neplnění vyživovací povinnosti nebo peněžitých závazků, nebo b) je vedeno trestní stíhání nebo který nevykonal trest odnětí svobody uložený soudem, jestliže mu trest nebyl prominut nebo výkon trestu nebyl promlčen, za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života cizince (3) Policie nevydá cizinecký pas z důvodu podle 113 odst. 8 7 písm. d), je-li a) důvodné nebezpečí, že by tím mohla být ohrožena bezpečnost České republiky anebo závažným způsobem narušen veřejný pořádek, nebo b) cizinec zařazen do informačního systému smluvních států. 158 (1) Policie při výkonu působnosti podle tohoto zákona provozuje informační systém, který obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně dřívějších jmen a příjmení, den, měsíc a rok naro
    · odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud  je již občan držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí


Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

    18 a) Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat Kč občanům starším 5 let a mladším 15 let Kč 400 a) Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat Kč občanům mladším 15 let Kč 400 b) Vydání cestovního průkazu nebo cestovního průkazu totožnosti anebo náhradního cestovního dokladu EU Kč 400 c) Zápis občana mladšího 10 let do cestovního dokladu rodiče Kč 200 za každý zápis d) Vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat Kč občanům mladším 5 let Kč občanům starším 5 let a mladším 15 let Kč 1100 d) Vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat Kč občanům mladším 15 let Kč 1100 e) Změna údajů o občanu, zapsaném do cestovního dokladu jeho rodiče Kč 150 f) Změna údaje o časové platnosti cestovního průkazu Kč 150 g) Vydání průvodního listu pro přepravu tělesných pozůstatků člověka Kč 200 Text části zákona č. 136/2006 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů, v platném znění, s vyzna


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00