Jak na věc


abeceda písmen velká psací a malá k omalovánky k vytisknutí

Co by rodiče měli znát - www.rodina.cz

    Ukliď si v pokoji!, Posbírej hračky!, Necourej s jídlem po bytě!... Nechcete-li, aby váš domov vypadal jako bojiště, musíte asi podobné věty omílat stále dokola. Přesto vaše snahy o udržení pořádku nejsou vždycky korunovány úspěchem... Přimět dítě, aby po sobě uklízelo a mělo ve svých věcech pořádek, a přitom ho nezahltit spoustou povelů není jednoduché. Příkazy se mohou míjet účinkem a navíc narušují domácí pohodu.


Odklad školní docházky

    5 A) Internetové adresy s informacemi o výukových programech: výukové programy mimo jiné také českého jazyka na CD- ROMu výukové programy mj. i českého jazyka pro obecnou a národní školu maturitní otázky z českého jazyka, obsahuje 33 univerzálních maturitních okruhů textová databáze českých jazykových hříček - freeware Terasoft výukové programy pro ZŠ a SŠ matematika, český jazyk... PON Škola výukové programy pro obecnou a národní školu, český jazyk, matematika Taje textová databáze českých jazykových hříček (freeware) Výukové programy Empe ozvučené výukové programy pro matematiku, fyziku a český jazyk Výukové a vzdělávací tituly výukové a vzdělávací tituly, které zábavnou formou prověřují znalosti dětí Výukové programy AJM české výukové prostředí pro školou povinné děti GRADA Publishing výukové programy výukové a vzdělávací programy pro žáky základních i středních škol vývoj aplikací pro sektor středního a základního školství, pro doškolování dospělých a ověřování znalostí pracovníků


Nejlepší investicí do dětí je čas, který jim věnujeme - článek z www.rodina.cz

    4 Nevýhody: relativní vzdálení učitele od studenta, omezení kreativity, obtížnost a časová náročnost přípravy, nežádoucí tělesné problémy, při nácviku jevů lexikálního pravopisu není zapojena motorická paměť, nevhodné pro žáky s omezenou schopností samostatné práce a zvýšenou vazbou na učitele. Výukový program = konkrétní druh softwaru určený k výukovým účelům, schopný plnit alespoň jednu z didaktických funkcí: motivace, expozice učiva, upevnění osvojených vědomostí a dovedností, kontrola získané úrovně vědomostí a dovedností. Freeware = software, který je distribuován bezplatně či za symbolickou odměnu. Shareware = software chráněný autorským právem, který je možné volně distribuovat (např. na internetu nebo v přílohách časopisů). Po určitou dobu lze tento software vyzkoušet (s určitým omezením programu či po omezený časový interval). Po uplynutí pravidel vyzkoušení je třeba zpravidla zaplatit cenu programu nebo se jen registrovat. K sharewaru může patřit také Demo verze (komerční sof


Školní zralost, nezralost

    3 Zpětná vazba o chybách motivuje žáka ke správnému zodpovězení dotazu či doplnění správné informace. Např. m_dlové bubliny Doplňované slovo je příbuzné se slovem mýt. Zkuste se opravit. x Je to slovo vyjmenované? e. Je to slovo příbuzné s vyjmenovaným? Ano. S kterým? Mýt. Zpětná vazba o výkonu žáka může být vyjádřena slovním hodnocením, procentuálním vyjádřením úspěšnosti či hodnocením známkou, např. K medaili už se blížíš, ale ještě máš co zlepšovat. Vloudily se ti tam chybičky, ale určitě se dají napravit. Dnes to bylo výborné. Gratuluji. Zlatá. c) odborná úroveň, d) jazyková úroveň. Předpokladem kvalitního programu je, jak je výše uvedeno, také odpovídající odborná a jazyková úroveň. Přesto lze i v komerčních produktech nalézt jak odborné, tak jazykové nedostatky, např.: myslivecký klobouk - odvozeno od vyjmenovaného slova myslit plynové - odvozeno od vyjmenovaného slova plynout obýváme - odvozeno od vyjmenovaného slova obyvatel nadbytečný - odvozeno od vyjmenovaného slova být byst
    7 o Dětský koutek III Pojďme si hrát s písmenky ( o Soví písmenka ( o Soví slabika ( o Soví slova ( o Soví věty a texty ( o Soví knihovník ( o Soví pohádky ( o Soví čítanka ( o Soví hřiště ( o Soví noviny ( o Soví galerie ( o Soví bludiště ( o Soví kostky ( o Hrátky s Alfonsem, Hrátky s Barbarou ( Popis vybraných výukových programů pro ČJL Didakta Český jazyk 1 Procvičování jazykových jevů v oblasti větné skladby. Náplň zde tvoří tyto tematické okruhy: podmět a přísudek, větné členy rozvíjející, doplňování čárek, věty jednoduché a souvětí. < Didakta Český jazyk 2 Procvičování a ověřování znalostí gramatických jevů českého jazyka jednou z nejrozšířenějších forem - psaním diktátů. < 7
    Jsou-li rozumové schopnosti výrazně nižší, spíše uvažovat o speciálním školství než odkladu.


Pomozte dětem správně držet tužku

    13 ceskeho-jazyka/ Tvorba a zkoušení diktátů Škola hrou I. psaní slov a vět Škola hrou II. psaní slov a vět Literatura autor/dílo Literatura překlady Bible Výuka abecedy Vyjmenovaná slova ana-slova/ Pasáž pro zájemce Výukové programy ve vzdělávání Přečtěte si článek věnovaný využití výukových programů ve vzdělávání: DOSTÁL, J. Výukový software a didaktické hry - nástroje moderního vzdělávání. Journal of Technology and Information Education. 2009, Olomouc, Vydala Univerzita Palackého, Ročník 1, Číslo 1, s ISSN X (print). ISSN (on-line). Dostupné z URL: Multiuživatelské virtuální prostředí ve vzdělávání S výukovými programy a objekty lze pracovat i v komplexních prostředích umístěných ve virtuální realitě. O možnostech práce s výukovými objekty a výukou v multiuživatelském virtuálním prostředí se více dozvíte zde: MAREŠOVÁ, H. E-learning v multiuživatelském virtuálním prostředí. Journal of Technology and Information Education. 2009, Olomouc, Vydala Univerzita Palackého, Ročník 1, Číslo 1


Nechte si svou rýmu doma

    11 Český jazyk na jedničku CD-ROMy umožňují procvičování psaní i-í-y-ý, slovní skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, psaní velkých a malých písmen, shoda podmětu s přísudkem, vyjmenovaná slova, slovní druhy, stavba věty, souvětí, řeč přímá a nepřímá. < Akční čeština Procvičování pravopisu. Hlavní témata jsou: koncovky přídavných jmen měkkých a tvrdých, psaní předložek s/se, z/ze, psaní předpon s-/se-, z-/ze-, vz-/vze-, skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně, psaní zdvojených souhlásek, psaní souhláskových skupin, koncovky přídavných jmen přivlastňovacích, psaní u, ú a ů, a to i v cizích slovech, pravopis cizích, resp. přejatých slov atd. < Scio Český jazyk Tyto multimediální kurzy jsou určeny především pro žáky 9. ročníků ZŠ jako pomoc při přípravě na přijímací zkoušky. Obsahuje teorii i řadu cvičení. < Pravopis Obsahuje pravopisná cvičení zaměřená na různé gramatické jevy (psaní i y uvnitř slov, koncovky podstatných jmen a přídavných jmen, psaní s z, psaní velkých písmen atd. Progr


Výukové programy pro předmět český jazyk a literatura (ČJL)

    6 B) Konkrétní výukové programy Výukové programy mluvnice a sloh: Český jazyk a Matematika ( Didakta Český jazyk 1 ( Didakta Český jazyk 2 ( TS Český jazyk I pravopis ( TS Český jazyk II rozbory ( TS Český jazyk III diktáty ( TS Český jazyk I, II, III ( TS Sada výukových balení ( Zábavná čeština v ZOO ( Diktáty s piráty ( Pravopis ( Jazykové rozbory ( LM Škola hrou Scio Český jazyk ( Pyramida I, II, III Velká písmena ( PONškola Tvrdé a měkké souhlásky, u, ú, ů ( PONškola Předpony a předložky ( PONškola Druhy slov, kategorie sloves, podstatná jména ( PONškola Podstatná jména, vzory, koncovky ( PONškola Přídavná jména ( PONškola Zájmena ( PONškola Podmět a přísudek, jejich shoda ( PONškola Vlastní jména ( ESC1 Český jazyk 1 vyjmenovaná slova ( ESC2 Český jazyk 2 i, í / y, ý v koncovkách podst. a příd. jmen, shoda ( ESC3 Český jazyk 1 doplňování ( Novinář junior ( Český národní korpus Vzorek českého jazyka a literatury Programy pro žáky se specifickými poruchami učení: o JÁJA o Veselý sla
    9 TS Český jazyk 4 Pravopisná cvičení Procvičování a zdokonalování pravopisných znalostí žáků. Jednotlivé pravopisné jevy jsou procvičovány ve větách nebo v tematicky zaměřených souvislých textech. Vhodný i pro žáky se specifickými poruchami učení. Získané znalosti si žáci mohou procvičit také při hře. Na CD naleznete dvě verze dobrodružné hry. Cílem dětí je pomoci detektivu Koumesovi vyřešit zapeklité případy z hmyzí louky. < TS Český jazyk 1- Komplet všech čtyř výše uvedených titulů < TS Český jazyk 5 opakování mluvnice a literatury CD-ROM obsahuje úkolů, které jsou rozděleny do 6 oblastí: Pravopis, Tvoření a význam slov, Tvarosloví, Skladba, Literatura. Program doplňují pracovní listy. < TS Sada výukových programů V tomto speciálním balení se nachází i program Český jazyk I. < 9


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00