Jak na věc


asociace soukromého zemědělství založení

Asociace mediátorůČeské republiky

    Rok 2009: Členové se sešli 2x na sněmech Asociace. Na jaře na mimořádném sněmu odsouhlasili změnu stanov asociace vzhledem k rozšiřujícím se aktivitám v oblasti vzdělávání. Na podzim pak na řádném sněmu přijali další členy, dokončili tvorbu základních dokumentů, zvolili novou radu asociace a naformulovali cíle efektivní prezentace asociace. V rámci komplexních výcviků mediace bylo vyškoleno dalších 50 mediátorů, dále probíhaly semináře neziskového, státního i soukromého sektoru, včetně výcviků mediace v oblasti spotřebitelských sporů. AMČR,o.s. se také stala externím partnerem pro vzdělávání v komunikaci a poskytování mediace projektu společnosti InBIT ČR a OS Klub Hanoi s názvem Integrační vzdělávání vietnamských migrantů, projekt bude probíhat do roku 2012. Mediátoři realizovali 44, a to zejména v rodinné oblasti, z ní pak nejvíce rozvodové kauzy, dále proběhla mediace v oblasti firemní, pracovní a občansko-právní. Asociace mediovala i interetnické a cizojazyčné spory. Facilitátoři f
    Reprezentantky AMČR spolupracovaly i s legislativní skupinou odborníků při Ministerstvu spravedlnosti. při přípravě zákona o mediaci v civilní oblasti (netrestu) a to zejména při vytváření profesních a vzdělávacích standardů, protože asociace již školí budoucí zájemce o mediaci v navrhovaném počtu 100 hodin a má řadu zkušeností jak na poli vzdělávání, tak na poli realizovaných služeb.
    Rok 2011: Členská základna se sešla 1 x na mimořádném sněmu v březnu. Sněm zvolil nové členy rady, předsedu,místopředsedu a čestného předsedu AMČR., dále etickou a kontrolní komisi. Schválil účetní uzávěrku za rok 2010, úpravy a doplnění Vnitřního řádu AMČR. Lektoři vyškolili dalších 135 mediátorů, členové realizovali 47 osobních prezentací mediace. Mediátoři realizovali celkem 131 mediací v rámci 249 tříhodinových mediačních jednání a v 113 mediacích strany došly k dohodě.


Přihláška do Asociace mediátorů ČR

    Rok 2001 - ustanovení pracovních skupin AMČR se zaměřením na public relations a fundraising, vzdělávací standardy, etický kodex a vnitřní řád. První prezentace mediace v rozhlase a televizi a realizace výběrových seminářů o mediaci jako metodě sociální práce na vysokých školách (např. Univerzita Karlova v Praze, Masarykova Univerzita v Brně, Opavská Univerzita na Moravě a pod.). Přijetí vnitřního řádu, etického kodexu a vytvoření loga AMČR, prezentace AMČR na webových stránkách.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00