Jak na věc


auditorská firma

Podpora kandidatury Víta Alexandera Schorma...

    nažíme se maximální transparentnost financování IQ Roma servisu. Pod tímto odkazem najdete auditorské zprávy účetních uzávěrek a audity jednotlivých projektů.
    Provádíme audit projektů financovaných z veřejných prostředků a spolufinancovaných z peněženích fondů Evropské Unie a z prostředků jiných zahraničních a tuzemských subjektů.Pro poskytovatele dotací, tj. zejména orgány státní správy, ministerstva a fondy Evropské unie, provádíme ověření poskytnutých dotací. Auditor vyslovuje svůj názor, zda poskytnutá dotace byla použita k danému účelu a dle příslušné legislativy.
    Provádíme audity a prověrky hospodaření všech typů organizací neziskového sektoru vyplývající z různých právních norem (nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, vědecko výzkumné instituce, občanská sdružení apod.)Realizujeme finanční kontrolu a přezkum hospodaření veřejnoprávních subjektů ( zejména měst a obcí) a jimi zřizovaných organizací.


Poslouchej naše Radio Roma Lačhes

    Statutární audit je určen především klientům, u nichž povinnost ověření účetní závěrky vyplývá ze zákona, případně klientům, kteří chtějí získat nezávislý pohled na vedení svého účetnictví a finanční výkazy společnosti. Kvalifikovaný a nezávislý audit je však také důležitou podmínkou pro dobrý s styk investory a jinými obchodními partnery. Pro tyto účely ověřujeme roční (řádné), mimořádné, mezitímní a také konsolidované účetní závěrky. Součástí statutárního auditu je také ověření výroční zprávy, příp. konsolidované výroční zprávy stejně jako prověrka zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00