Jak na věc


chráněné dílny ostrava

Sociální služby Uherské Hradiště

    -          socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
    Tvorba webových stránek byla hrazena z projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zadavatelem projektu je město Kostelec nad Orlicí.
    - Podporovat samostatnost uživatele.- Individuální přístup a nezávislost uživatele.- Dobrovolnost, respekt k přáním uživatele.- Týmová práce. - Využíváme služby či instituce v místě veřejně dostupné.
    Práce v chráněných dílnách umožňuje lidem s postižením přispět společnosti kvalitně odvedenou prací. Zaměstnanec se učí samostatnosti, odpovědnosti a osvojení potřebných pracovních návyků, stává se součástí společnosti, nachází svou důstojnost a sebevědomí. Cílem je také snaha o nalezení a prohlubování individuálních schopností každého jedince a jeho obohacení o řemeslné dovednosti. Práce v dílnách probíhá vždy pod dohledem a vedením způsobilé osoby.


Vítejte na internetových stránkách Chráněného bydlení Šanov

    V první fázi kontaktu s uživatelem jsou mapovány možnosti, cíle, potřeby a přání uživatele. Společně s pracovníkem služby zjišťuje, zda je některý z poskytovaných programů pro něj vhodný a lze od něj očekávat, že bude naplňovat potřeby a cíle uživatele.
    Služba je určená lidem s duševním onemocněním z táborského regionu starším 18 let, kteří se v důsledku své nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc a podporu v oblasti samostatného bydlení.
    Centrum STROOM DUB provozuje chráněné dílny, které směřují k získání pracovních návyků a dovedností a možnosti pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením (lehkým a středně těžkým mentálním postižením, tělesným postižením, smyslovým postižením, kombinovaným postižením a duševním onemocněním).
    Při přijetí uživatele do služby se uzavírá písemná smlouva o poskytnutí služby, kde je formulována oblast spolupráce a cíl, kterého má být v daném čase dosaženo ve spolupráci s pracovníky služby. Cíle si stanovuje sám uživatel. Smlouva se uzavírá na jeden rok, s možností prodloužení, zejména pokud klient nezískal nebo potřebuje posílit dovednosti potřebné k samostatnému bydlení.


Pobytová služba pro osoby s mentálním postižením

    Cílem služby chráněné bydlení je pomoci klientům získat a trénovat dovednosti a schopnosti potřebné k samostatnému bydlení v co nejreálnějším (nejpřirozenějším) prostředí. Služba umožňuje klientům nácvik a rozvíjení praktických dovedností spojených s péčí o sebe, údržbou a vybavením bytu či soužitím se sousedy a blízkou komunitou, a to v takové míře, aby mohli v budoucnu žít ve vlastní domácnosti, případně využívat službu s nižší mírou podpory.
    Systém stížností je uveden v předpisu organizace „Postup řešení námitek, stížností a připomínek“, kde je popsán způsob, jakým si lze stěžovat a u koho. Tento předpis je umístěn na viditelném místě a je k dispozici všem uživatelům. Vyřizovány jsou veškeré stížnosti. Stížnosti a způsob vyřízení stížnosti jsou evidovány. Schránka na stížnosti s aktuálním předpisem je umístěna přímo v prostorách chráněného bydlení a dále v sídle FOKUSU Tábor (Mostecká 2087).


Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

    Před ukončením spolu uživatel a pracovník v rámci možností zhodnotí společně průběh služby – co se dařilo, co ne (hodnocení RHP). Je přínosné vrátit se k cíli, se kterým uživatel do služby přišel, zjistit výchozí situaci, co se objevilo jako přínosné pro uživatele a co jako nepřekonatelná překážka. Hodnocení probíhá na společné schůzce uživatele s jeho klíčovým pracovníkem, ten pak o tomto hodnocení podává zprávu na poradě týmu. Během společného hodnocení se případně domlouvá další spolupráce. Pokud byl cíl naplněn, a jestliže nevznikla další potřeba, smlouva není dále obnovena.
    Informace nutné pro zmapování situace získává pracovník ze strukturovaných (řízených) rozhovorů, popřípadě na základě uživatelova souhlasu z jiných relevantních zdrojů (písemná hodnocení z jiných programů, doporučení od sociálního pracovníka, psychiatra apod.). V případě uživatelova zájmu o službu, je domluven průběh služby, její forma a způsob podpory od pracovníka.
    Šťastný domov Líšnice, o.p.s. je sociální firma a klade si za cíl pomáhat mentálně i fyzicky znevýhodněným lidem začlenit se do společnosti. Jednou z forem, kterou k tomuto využívá, je zaměstnávání postižených osob v chráněných dílnách.


Tato služba je zpoplatněná dle aktuálního sazebníku.

    - pravidelně jsou s uživatelem vyhodnocovány jeho cíle a dle nich upravovány kroky k naplnění cíle (zakázky)- probíhají pravidelná hodnocení spokojenosti, nespokojenosti a hovoří se o způsobu a případně změně v poskytování služby- každý má právo kdykoliv vznášet námitky, stížnosti, jejich řešení probíhá dle Postupu řešení námitek, stížností a připomínek, s nímž je každý uživatel seznámen- každý uživatel se může stát členem spolku Fokus Tábor a má hlasovací právo na Valné hromadě
    Prostřednictvím služby chráněného bydlení nabízíme dospělým lidem s duševním onemocněním dlouhodobou podporu při získávání kompetencí potřebných k samostatnému bydlení a pomoc na cestě k dosažení vlastního samostatného bydlení.
    Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého duševního onemocnění a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
     Práce se včelím voskem Šité, háčkované a paličkované výrobky Výroba sezónní dekorace
    -          doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
    V rámci prvního kontaktu, popř. během dalších setkání se zájemcem o službu zjišťujeme, zda zájemce spadá do stanovené cílové skupiny, s jakými přichází potřebami a zda služba může na tyto potřeby reagovat, popř. jaké další služby Fokusu může využít. V případě, že je nevyužije, odkázat ho na adekvátní zdroj podpory.


Služby jsou poskytovány při dodržování těchto zásad

    Posláním služby je poskytovat podporu lidem s dlouhodobým duševním onemocněním, kteří chtějí samostatně bydlet, v obnovení či získání schopností a dovedností potřebných k vedení domácnosti, a to v takové míře, která jim umožní žít v běžném prostředí, zvládat nároky samostatného bydlení i důsledky svého onemocnění.
    Poskytované chráněné bydlení má formu skupinového bydlení. Uživatel si volí potřebnou míru podpory, tak aby postupným nácvikem získal či prohloubil dovednosti, které potřebuje ke zvládání samostatného bydlení v běžných podmínkách. Pracovník služby poskytuje uživateli podporu při obstarávání běžného chodu domácnosti (nákupy, úklid, vaření, péče o sebe, finanční gramotnost, apod.).
    -          zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel
    Další specifikace cílové skupiny: schizofrenie, schizotypní poruchy a poruchy s bludy, afektivní poruchy, v opodstatněných případech (obvykle na základě doporučení ošetřujícího psychiatra) mohou službu využívat i osoby s neurotickými poruchami a osoby s poruchou osobnosti.  

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00