Jak na věc


chráněné dílny ostrava

Pobytová služba pro osoby s mentálním postižením

    Systém stížností je uveden v předpisu organizace „Postup řešení námitek, stížností a připomínek“, kde je popsán způsob, jakým si lze stěžovat a u koho. Tento předpis je umístěn na viditelném místě a je k dispozici všem uživatelům. Vyřizovány jsou veškeré stížnosti. Stížnosti a způsob vyřízení stížnosti jsou evidovány. Schránka na stížnosti s aktuálním předpisem je umístěna přímo v prostorách chráněného bydlení a dále v sídle FOKUSU Tábor (Mostecká 2087).
    Služba je určená lidem s duševním onemocněním z táborského regionu starším 18 let, kteří se v důsledku své nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc a podporu v oblasti samostatného bydlení.
     Práce se včelím voskem Šité, háčkované a paličkované výrobky Výroba sezónní dekorace
    Další specifikace cílové skupiny: schizofrenie, schizotypní poruchy a poruchy s bludy, afektivní poruchy, v opodstatněných případech (obvykle na základě doporučení ošetřujícího psychiatra) mohou službu využívat i osoby s neurotickými poruchami a osoby s poruchou osobnosti.  


Služby jsou poskytovány při dodržování těchto zásad

    Cílem služby chráněné bydlení je pomoci klientům získat a trénovat dovednosti a schopnosti potřebné k samostatnému bydlení v co nejreálnějším (nejpřirozenějším) prostředí. Služba umožňuje klientům nácvik a rozvíjení praktických dovedností spojených s péčí o sebe, údržbou a vybavením bytu či soužitím se sousedy a blízkou komunitou, a to v takové míře, aby mohli v budoucnu žít ve vlastní domácnosti, případně využívat službu s nižší mírou podpory.
    Tvorba webových stránek byla hrazena z projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zadavatelem projektu je město Kostelec nad Orlicí.
    Šťastný domov Líšnice, o.p.s. je sociální firma a klade si za cíl pomáhat mentálně i fyzicky znevýhodněným lidem začlenit se do společnosti. Jednou z forem, kterou k tomuto využívá, je zaměstnávání postižených osob v chráněných dílnách.
    Informace nutné pro zmapování situace získává pracovník ze strukturovaných (řízených) rozhovorů, popřípadě na základě uživatelova souhlasu z jiných relevantních zdrojů (písemná hodnocení z jiných programů, doporučení od sociálního pracovníka, psychiatra apod.). V případě uživatelova zájmu o službu, je domluven průběh služby, její forma a způsob podpory od pracovníka.


Sociální služby Uherské Hradiště

    V rámci prvního kontaktu, popř. během dalších setkání se zájemcem o službu zjišťujeme, zda zájemce spadá do stanovené cílové skupiny, s jakými přichází potřebami a zda služba může na tyto potřeby reagovat, popř. jaké další služby Fokusu může využít. V případě, že je nevyužije, odkázat ho na adekvátní zdroj podpory.
    - pravidelně jsou s uživatelem vyhodnocovány jeho cíle a dle nich upravovány kroky k naplnění cíle (zakázky)- probíhají pravidelná hodnocení spokojenosti, nespokojenosti a hovoří se o způsobu a případně změně v poskytování služby- každý má právo kdykoliv vznášet námitky, stížnosti, jejich řešení probíhá dle Postupu řešení námitek, stížností a připomínek, s nímž je každý uživatel seznámen- každý uživatel se může stát členem spolku Fokus Tábor a má hlasovací právo na Valné hromadě
    Práce v chráněných dílnách umožňuje lidem s postižením přispět společnosti kvalitně odvedenou prací. Zaměstnanec se učí samostatnosti, odpovědnosti a osvojení potřebných pracovních návyků, stává se součástí společnosti, nachází svou důstojnost a sebevědomí. Cílem je také snaha o nalezení a prohlubování individuálních schopností každého jedince a jeho obohacení o řemeslné dovednosti. Práce v dílnách probíhá vždy pod dohledem a vedením způsobilé osoby.


Více o projektu chráněné bydlení

    -          doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
    -          zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel
    Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého duševního onemocnění a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
    Při přijetí uživatele do služby se uzavírá písemná smlouva o poskytnutí služby, kde je formulována oblast spolupráce a cíl, kterého má být v daném čase dosaženo ve spolupráci s pracovníky služby. Cíle si stanovuje sám uživatel. Smlouva se uzavírá na jeden rok, s možností prodloužení, zejména pokud klient nezískal nebo potřebuje posílit dovednosti potřebné k samostatnému bydlení.
    V první fázi kontaktu s uživatelem jsou mapovány možnosti, cíle, potřeby a přání uživatele. Společně s pracovníkem služby zjišťuje, zda je některý z poskytovaných programů pro něj vhodný a lze od něj očekávat, že bude naplňovat potřeby a cíle uživatele.


Služba obsahuje tyto základní činnosti dle zákona o sociálních službách:

    Posláním služby je poskytovat podporu lidem s dlouhodobým duševním onemocněním, kteří chtějí samostatně bydlet, v obnovení či získání schopností a dovedností potřebných k vedení domácnosti, a to v takové míře, která jim umožní žít v běžném prostředí, zvládat nároky samostatného bydlení i důsledky svého onemocnění.
    - Podporovat samostatnost uživatele.- Individuální přístup a nezávislost uživatele.- Dobrovolnost, respekt k přáním uživatele.- Týmová práce. - Využíváme služby či instituce v místě veřejně dostupné.
    -          socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
    Poskytované chráněné bydlení má formu skupinového bydlení. Uživatel si volí potřebnou míru podpory, tak aby postupným nácvikem získal či prohloubil dovednosti, které potřebuje ke zvládání samostatného bydlení v běžných podmínkách. Pracovník služby poskytuje uživateli podporu při obstarávání běžného chodu domácnosti (nákupy, úklid, vaření, péče o sebe, finanční gramotnost, apod.).


Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

    Centrum STROOM DUB provozuje chráněné dílny, které směřují k získání pracovních návyků a dovedností a možnosti pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením (lehkým a středně těžkým mentálním postižením, tělesným postižením, smyslovým postižením, kombinovaným postižením a duševním onemocněním).
    Prostřednictvím služby chráněného bydlení nabízíme dospělým lidem s duševním onemocněním dlouhodobou podporu při získávání kompetencí potřebných k samostatnému bydlení a pomoc na cestě k dosažení vlastního samostatného bydlení.
    Před ukončením spolu uživatel a pracovník v rámci možností zhodnotí společně průběh služby – co se dařilo, co ne (hodnocení RHP). Je přínosné vrátit se k cíli, se kterým uživatel do služby přišel, zjistit výchozí situaci, co se objevilo jako přínosné pro uživatele a co jako nepřekonatelná překážka. Hodnocení probíhá na společné schůzce uživatele s jeho klíčovým pracovníkem, ten pak o tomto hodnocení podává zprávu na poradě týmu. Během společného hodnocení se případně domlouvá další spolupráce. Pokud byl cíl naplněn, a jestliže nevznikla další potřeba, smlouva není dále obnovena.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00