Jak na věc


datovou schránku pro fyzické osoby nebo podnikající fyzické osoby

Hlasová navigace a klávesové zkratky

    Poslední možnost, jak získat datovou schránku, je elektronickou poštou. Žadatel vyplní žádost, která musí obsahovat uznaný elektronický podpis. Dále zašle elektronickou poštou na adresu posta@mvcr.cz. K vyplnění žádosti použije program Software602 form filler.
    Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Umožňuje-li to povaha dokumentu, orgán veřejné moci jej doručuje jinému orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje na místě. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba může provádět úkon vůči orgánu veřejné moci, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky.


Komunikace pomocí datových schránek

    V takovém případě budete používat přístupové údaje, kterými jsou jméno a heslo. Uživatelské jméno vám bude stanoveno ministerstvem a bude mít 6 až 12 znaků. Bezpečnostní heslo, které je součástí přístupových údajů, bude rovněž stanoveno ministerstvem a po prvním přihlášení si je budete muset změnit. Heslo bude mít nejméně 8 a nejvýše 32 znaků. Jako znaky budete moci použít velká a malá písmena (bez diakritiky), číslice a speciální znaky !#$%&()*+,-.:=?@[]_{|}~.


Kdo si musí nebo může pořídit datovou schránku?

    K přístupu do datové schránky fyzické osoby je oprávněna fyzická osoba, pro niž byla datová schránka zřízena. K přístupu do datové schránky podnikající fyzické osoby je oprávněna podnikající fyzická osoba, pro niž byla datová schránka zřízena. K přístupu do datové schránky právnické osoby je oprávněn statutární orgán právnické osoby, člen statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucí organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro něž byla datová schránka zřízena. K přístupu do datové schránky orgánu veřejné moci je oprávněn vedoucí orgánu veřejné moci, pro něhož byla datová schránka zřízena. Osoby oprávněné k přístupu do datové schránky jsou povinny: využívat datovou schránku způsobem, který neohrožuje bezpečnost Informačního systému datových schránek, uvědomit neprodleně ministerstvo o tom, že hrozí nebezpečí zneužití datové schránky; pověřená osoba uvědomí rovněž toho, kdo ji určil pověřenou osobou. Osoba oprávněná k přístupu do datové sch
    Ze zákona je povinné pro všechny subjekty, které si zřizují datovou schránku. Datová  schránka je zřízena Ministerstvem vnitra, které se dozví o vzniku nového subjektu z příslušného registru.
    Tyto subjekty nemohou žádat o zřízení datové schránky. Po zřízení schránky jsou  vytvořeny přístupové údaje a poslány danému subjektu. Většinou doručení trvá 3 – 5 dnů od poslání. Pokud subjekt nedostal přístupové údaje nebo vůbec nedošlo o odeslání, tak se doporučuje kontaktovat infolinku datových schránek viz. Eporadna.
    Další možnost, jak získat datovou schránku, je písemně v listinné podobě, kde  žadatel vyplní elektronický formulář a k vyplnění žádosti použije Software602 form filler. Žádost opatřenou úředně ověřeným podpisem doručí Ministerstvu vnitra. Po přijetí na Ministerstvo vnitra je žádost posouzena pracovníky referátu datových schránek k vyřízení a pokud v žádosti není  žádná chyba, tak je datová schránka zřízena do 3 dnů.


Co je to Informační systém datových schránek?

    Jinými slovy, platí pravidlo, že buď příjemcem nebo odesílatelem nebo obojím musí být orgán veřejné moci. Ne zvláštní případ, kdy fyzická či právnická má statut orgánu veřejné moci. Od 1. 1. 2010 nabývá v účinnost platnost zákona, kdy pomocí datových schránek bude možné rozesílat například faktury mezi jednotlivými fyzickými i právnickými subjekty.
    Proto budou sami motivováni vhodným způsobem zpřístupnit odesílatelům příslušné formuláře pro dané životní situace a další informace, které umožní detailní adresování datových zpráv v rámci organizace příjemce. Informační systém datových schránek sám o sobě totiž tuto informaci neposkytuje. Po otevření datové zprávy, přečtení, uložení či zpracování přiložených písemností, je datová zpráva přijata.
    Informační systém datových schránek (ISDS) je informační systém veřejné zprávy, který obsahuje údaje o datových schránkách, uživatelích, přístupech do schránky a dalších událostech, které jsou spojené s jejich provozem. Tento systém vlastní Ministerstvo vnitra a provozuje ho držitel poštovní licence.
    Zákon popisuje několik situací, kdy dochází ke změně údajů vztahujících se k datové schránce (o takovou změnu oprávněná osoba může požádat), popřípadě se jedná o oznámení takové změny.


Komu budu já zasílat a naopak kdo mně?

    ISDS bude mít různá rozhraní, ale obecně budete potřebovat internetový prohlížeč a některé doplňky. Aktuální seznam podporovaných kombinací operačních systémů a příslušných internetových prohlížečů je zveřejňován na www.datoveschranky.info. Vždy bude existovat varianta, která nevyžaduje žádné licenční poplatky.
    O datovou schránku mohou zažádat fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku nebo nejsou zřízeny zákonem. Žadatel má 3 možnosti, jak získat datovou schránku.
    Pokud zákazník nebo subjekt chce odesílat datové zprávy se závazky nebo bez nich, musí využívat kreditní systém datových schránek. Ve srovnání s doporučenou poštou je odesílání levnější. U zpráv odeslaných na kredit se vyplatí vždy, u smlouvy již od odeslání dvou zpráv měsíčně.
    Obsah datové zprávy muže být různý (vyhoví-li vyhlášce a provoznímu řádu). Pokud je obsah strukturovaný, může být s výhodou zpracován jinými elektronickými systémy, například elektronickou spisovou službou. Je pravděpodobné, že příjemci zpráv brzy pochopí, že je vhodné dostávat datové zprávy ve strukturované podobě.


Kdo má vše přístup do naší datové schránky?

    Nebude možno například opětovně zpřístupnit datovou schránku, která byla zřízena na žádost z Informačního systému datových schránek. V provozní dokumentaci Informačního systému datových schránek (který je dostupný na www.datoveschranky.info) budou podrobně popsány všechny způsoby žádostí o změnu údajů nebo stavů datové schránky.
    Informační systém datových schránek byl (ISDS) byl spuštěn 1.července 2009, a to na základě zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. ISDS je informačním systémem veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění. Informační systém datových schránek se dále řídí vyhláškou č.194/2009 Sb a provozním řádem.
    Informace, které jsou uvnitř systému, nejsou nikde vidět, proto jsou neveřejné. Správce ani provozovatel systému nemají přístup do datových schránek jiných uživatelů (např. o zápisech a výmazech z rejstříků, o vzetí do vazby či nástupu trestu atd.), pokud Ministerstvo vnitra potřebuje nutně zjistit nějaké informace, tak se může podívat do evidence obyvatel.


Datové schránky - Přesměrování z bezpečnostních důvodů

    Můžete požádat na Czech pointu, který je dostupný na pobočkách České pošty, s. p., městských úřadech či městských částí, pracovištích hospodářské komory, notářů a některých zastupitelských úřadech. Musí si přinést buď občanský průkaz, případně pas, povolení k pobytu, vízový štítek či pobytový štítek. Většina žádostí o zřízení datové schránky je kladně vyřízena a žadatel si odnáší potvrzení o zřízení datové schránky obsahující identifikátor datové schránky. Pokud žádost podává zmocněnec žadatele o datovou schránku, žádost je  předána k posouzeni na Ministerstvo vnitra.
    Tyto žádosti bude moci podávat rovněž několika možnými způsoby. Buď bude moci oprávněná osoba vyplnit takovou žádost na internetu a na místě Czech POINT ji podepsat (podobně jako je popsáno u žádosti o zřízení datové schránky fyzické osoby). Další možností bude vyplnit příslušnou žádost přímo v Informačním systému datových schránek. Další možností bude zaslat takovouto žádost do ePodatelny (podepsanou kvalifikovaným certifikátem elektronického podpisu). Bude ji také možno zaslat dopisem ministerstvu. Tyto žádosti bude možno podávat všemi způsoby s výjimkou některých kombinací.
    Pokud  subjekt využívá služeb datových schránek častěji, je výhodnější uzavřít smlouvu v klientské zóně České posty. Tím získá výhody v podobě poštovních datových zpráv, které jsou mnohem levnější.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00