Jak na věc


domov důchodců jindřichovice pod smrkem

Informační leták o studiu 2017-2018

    b)      žák je denně povinen docházet na výuku či odborný výcvik. V případě nevolnosti či nemoci je žák povinen hlásit tuto skutečnost vychovateli, vyžádat si propustku u třídního učitele a odejít k lékaři
    Vnitřní řád DM vychází ze znění zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění, vyhlášky 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění, zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Dále vychází ze znění školního řádu ISŠ Jesenice.
          Domov mládeže je školským zařízením, které zajišťuje výchovu a ubytování žáků ISŠ Jesenice v průběhu celého školního roku ve dnech školní výuky. Vzhledem k dopravním možnostem některých ubytovaných je DM otevřen již v neděli od 17.00 hodin. Domov mládeže vede žáky k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností. 
    Domov mládeže (DM) je školské zařízení, které je součástí Integrované střední školy Jesenice a poskytuje žákům ubytování, výchovně vzdělávací činnost a stravování.


Jídelní soupravy a doplňky na vaření

    12. žáci mohou využívat na domové mládeže posilovnu, knihovnu, kulturní místnost s TV a DVD přehrávačem, stolní fotbal, kuchyňku s mikrovlnou troubou, stolní tenis.
         Budova se nachází v samostatném areálu mimo školu, je od ní vzdálena asi 200 metrů, má dva vchody pro DM-1 a DM-2 a je patrová. Celková ubytovací kapacita DM je 90 míst, pokoje jsou třílůžkové, umístěné v přízemí a prvním patře, vybavené standardním nábytkem. Na každém poschodí jsou společná sociální zařízení (umývárna, sprchy, WC) a kuchyňky.
    - budíček v 6.00 hod., vyvětrat, provést os. hygienu, ustlat do ložního prostoru válendy, vysypat odpadkový koš, před odchodem uklidit pokoj, zkontrolovat uzavření oken
    g)      dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i spolubydlících, dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany. Seznámit se s protipožárním řádem a poplachovou směrnicí školy, které jsou vyvěšeny na chodbách DM


Obaly na květiny a doplňky do zahrady

         Hlavním úkolem všech pedagogických pracovníků DM je zajistit ubytovaným žákům co nejlepší podmínky ke studiu, dbát o rozvoj jejich zájmů a schopností, vychovávat ke zdravotnímu stylu a vytvořit pro žáky takové prostředí, které by v tom nejlepším slova smyslu odpovídalo prostředí domácímu. Život na DM se řídí Vnitřním řádem, se kterým jsou všichni žáci při nástupu k ubytování seznámeni a rovněž je předán k prostudování rodičům nově přijatých žáků.
    Buďte jako první informováni o nejnovějšímzboží, skvělých slevách a soutěžích!Také si nezapomeňte přečíst informace o zpracování Vašich osobních údajů.
    a)  v případě, že žák nepřijede na DM z důvodů nemoci nebo jiných rodinných důvodů jsou zákonní zástupci povinni tuto skutečnost neprodleně nahlásit vychovateli DM
    Domov mládeže je umístěn v klidném a příjemném prostředí uprostřed zeleně v areálu s parkovou úpravou. Kromě dobrého sociálního zázemí nabízíme našim ubytovaným rozmanitou zájmovou činnost s cílem rozvíjet jejich osobnost a plnohodnotně využít volný čas. Mohou se zapojit do aktivit dle jejich zájmu, zálib a nadání.
    - vytřít podlahy (ve čtvrtek i za válendami), utřít prach, srovnat si své osobní věci (včetně zásuvek a prostoru ve válendě), vytřít botník, vynést koš
    10. objekt domova mládeže slouží ubytovaným žákům. Přístup do prostor domova mládeže mají pouze ubytovaní žáci. Neubytovaným osobám je vstup povolen pouze se souhlasem vychovatele vykonávajícího službu.


Kosmetika a doplňky pro zvířecí miláčky

    l)        peníze a cenné předměty si žáci musí  uložit do trezoru na pokoji (za vratnou zálohu 100,- Kč) nebo k vychovateli; pokud tak neučiní, vychovatelé ani škola nenesou zodpovědnost za jejich případnou ztrátu či poškození
         Stravování pro ubytované je zajišťováno ve školní jídelně v budově školy a je celodenní. Úhrada za ubytování činí 800,- Kč za měsíc a za stravování 60,- Kč za den.
    g)      chodit na vycházky mimo areál DM v době k tomu určené, všechny vycházky mohou vychovatelé omezit, popř. zakázat na dobu určitou z těchto důvodů (porušení řádu DM, zneužití vycházek, špatná studijní morálka, nevhodné chování)
    Vnitřní řád upravuje podmínky, pravidla jednání a chování ubytovaných k jejich společnému soužití a vytváření podmínek pro plnění předmětu činností DM. Vymezuje zejména práva a povinnosti ubytovaných žáků a je závazný pro všechny ubytované. Jeho nerespektování může mít vliv na ubytování žáka v průběhu školního roku, popřípadě na přijetí žáka k ubytování v následujícím školním roce.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00