Jak na věc


fyzikální tabulky hustota látek kovu

Přihlásit se přes sociální síť:

    Výpočet hustoty látky (Učebnice strana 90 – 91) Hustotu látky ς, ze které je těleso zhotoveno, vypočítáme tak, že hmotnost tělesa m dělíme jeho objemem.
    2 Jednotky délky 1 kilometr 1 km = m 1 metr 1 m = 10 dm 1 m = 100 cm 1 m = mm 1 decimetr 1 dm = 10 cm 1 dm = 100 mm 1 centimetr 1 cm = 10 mm 1 milimetr 1 mm = 0,001 m Obsah Značka S Jednotka 1 m 2 metr čtvereční Jak je velká rozloha státu, velikost vodní plochy, rozsah stavebního pozemku, vyjadřuje fyzikální veličina obsah. 1 metr čtvereční si můžeš představit jako čtverec o straně 1 metr. Stejně tak centimetr čtvereční, milimetr čtvereční, atd. Jednotky obsahu 1 m 2 = 100 dm 2 = cm 2 1 dm 2 = 100 cm 2 = mm 2 1 cm 2 = 100 mm 2 V praxi se často užívá jednotek ar a hektar. 1 ar si můžeš představit jako čtverec o straně 10 m, 1 hektar jako čtverec o straně 100 m.


Prezentace na téma: "HUSTOTA LÁTKY Název školy: Základní škola Karla Klíče Hostinné Autor: Mgr. Hana Kuříková Název: VY_32_INOVACE_03_B_1_Hustota látky Téma: Fyzika 6. ročník."— Transkript prezentace:

    6 1 minuta 1 min = 60 s 1 den 1 d = 24 h Rychlost Značka V Jednotka metr za sekundu Jakou vzdálenost těleso urazí za určitou dobu, nám udáváfyzikální veličina rychlost. Rychlost vypočítáme, dělíme-li dráhu, kterou těleso urazilo, časem po který se pohybovalo. Jednotky rychlosti Má-li těleso rychlost 1 Má-li těleso rychlost 1, pak za 1 sekundu urazí dráhu 1 metr., pak za 1 hodinu urazí dráhu 1 kilometr. Rychlost 1 je větší než rychlost 1. Platí: 1 = = 3,6
    16 Vlastnost kondenzátoru dosáhnout určitého napětí mezi jeho deskami vyjadřuje fyzikální veličina kapacita kondenzátoru. Závisí na velikosti a vzdálenosti desek a na dielektriku (prostředí mezi deskami). Perioda Značka TT Jednotka 1 s Doba, za níž proběhne periodicky se opakující děj (např. 1 kmit kyvadla hodin, 1 tep našeho srdce), se nazývá perioda.. Perioda otáčení Země kolem své osy je 24 hodin. Tep srdce má periodu přibližně 1 sekundu. Frekvence, kmitočet Značka f Jednotka 1 Hz hertz Počet periodicky se opakujících dějů za jednu sekundu vyjadřuje fyzikální veličina frekvence. U kmitavého pohybu se užívá pro frekvenci také názvu kmitočet.


HUSTOTA LÁTKY Název školy: Základní škola Karla Klíče Hostinné Autor: Mgr. Hana Kuříková Název: VY_32_INOVACE_03_B_1_Hustota látky Téma: Fyzika 6. ročník.

    12 (t - to) > přírůstek nebo úbytek teploty Měrná tepelná kapacita Značka c Jednotka Měrná tepelná kapacita vyjadřuje jaké množství tepla přijme 1 kg látky, když se ohřeje o 1 C. Měrná tepelná kapacita je pro každoulátku jiná, najdeme ji ve fyzikálních tabulkách. Voda má měrnou tepelnou kapacitu Skupenské teplo Je to teplo, které těleso příjme nebo odevzdá při změně svého skupenství. Jeho teplota se přitom nezmění. Skupenské teplo tání (varu) L [J] Skupenská tepla tání i varu pro různé látky jsou uvedena ve fyzikálních tabulkách a přepočtena na 1 kilogram látky. (Měrné skupenské teplo tání 1 t a měrné skupenské teplo varu 1 v ). Jednotka měrného skupenského tepla je.
    9 Tíha tělesa Tíha je druh síly. Těleso v gravitačním poli oůsobí silou na podložku nebo závěs. Tato síla se nazývá tíha. Velikost gravitačního pole Země nám vyjadřuje hodnota. Těleso o hmotnosti 1 kg má tíhu 10 N. G = m. g G m. 10 Gravitační síla F g Všechna tělesa se navzájem přitahují gravitačními silami. Vzhledem k velké hmotnosti Zeměkoule vůči hmotnosti všech těles na Zemi bude pro nás představovat sílu, kterou jsou tělesa Zemí přitahována do jejího středu. Na těleso o hmotnosti 1 kg působí gravitační síla přibližně o velikosti 10 N. Výpočet je stejný jako u výpočtu tíhy tělesa. Tlak Značka p Jednotka 1 Pa pascal Tlak je síla, která působí na jednotku obsahu. Počítáme-li tedy tlak, určujeme jak velká síla působí na plochu 1 m 2. Tlak v kapalině


Fyzikální veličiny. Převádění jednotek

    10 Působí-li na volný povrch kapalného tělesa tlaková síla, vzniká ve všech místech kapalného tělesa stejný tlak, který působí všemi směry. Tohoto jevu se využívá v hydraulickém zařízení. Tlaková síla způsobená tímto tlakem je přímo úměrná obsahu plochy, na kterou tlak působí. Hydrostatický tlak Ph Tlak v kapalině, který je způsobený její tíhou, se nazývá hydrostatický tlak. Zvětšuje se s hloubkou kapaliny a je přímo úměrný její hustotě. Třebaže hydrostatický tlak je vyvolaný tíhou kapaliny a tíha má směr do středu Země, působí hydrostatický tlak v kapalině všemi směry. Mechanická práce Značka W Jednotka 1 J joule Těleso vykonává mechanickou práci, jestliže působí silou po určité dráze. Práci 1 J vykonáš, zvedneš-li těleso o tíze 1 N do výšky 1 m.
    8 Pokud není těleso stejnorodé, tj. celé z téže látky, pak takto spočítáme jeho průměrnou hustotu. Teplota Značka t Jednotka 1 C stupeň Celsia Je-li venku zima či teplo, jak je které těleso teplé nebo studené, vyjadřuje fyzikální veličina teplota. Teplota se měří různými teploměry. Všichni jistě znáte teploměr lékařský, pokojový, venkovní a z fyziky i laboratorní. Pro měření vysokých teplot se užívá teploměr bimetalový. Síla Značka F Jednotka 1 N newton Síla může uvést těleso do pohybu nebo ho zastavit. Může také změnit směr jeho pohybu, ale i zapříčinit změnu jeho tvaru. Silou 1 N působí na pružinu závaží o hmotnosti 0,1 kg (tj. 10 dkg), je-li na ní zavěšeno. U síly určujeme velikost, směr a působiště. Sílu znázorňujeme orientovanou úsečkou. Např.: 1 cm 10 N (1 cm znázorňuje 10 N) F = 50 N


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00