Jak na věc


globální změny klimatu ve střední evropě

Aktuální otázky v psychopedii a logopedii

    Žádáme členy Psychopedické společnosti, aby uhradili členský příspěvek (v minimální výši 200,- Kč) na rok 2016 elektronicky na účet 160 773 424 / 0300, případně při registraci na konferenci.
    RANÁ PÉČE U DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM - Raná péče je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte raného věku s ohroženým vývojem, tělesným či kombinovaným postižením ve věku 0-7 let. Služba raná péče poskytuje: konzultace v rodině, podporu psychomotorického vývoje dítěte, vizuomotorické koordinace, podporu komunikace, pomoc při výběru předškolního nebo školního zařízení, sociálně – právní poradenství a podporu jednání s úřady. Je uskutečňována formou terénní péče, tj. přímo v rodině, případně ambulantně.
    Platbu uskutečněte nejpozději do 10.5.2017 převodem nebo složenkou na účet 1937696339/0800, do zprávy pro příjemce napište své jméno a příjmení. U vstupu na posezení u kávy se -prosím- prokažte vstupenkou, která Vám bude vydána oproti předložení potvrzení o zaplacení při registraci na konferenci


Vývojová řada fonematického sluchu

    PROBLEMATIKA DIAGNOSTIKY JAZYKOVÝCH DOVEDNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU – Příspěvek představí screeningovou testovou baterii "Diagnostika jazykového vývoje" (Grada 2014) a to s ohledem na její teoretické opory i obsah. Důraz bude kladem na popis jednotlivých úloh, které jsou součástí testového souboru: tedy úlohy pro hodnocení fonologických, lexikálních a gramatických schopností dítěte předškolního věku.
    Na celostátní konferenci se jedenkráte v roce setkávají kolegové logopedi, speciální pedagogové, pedagogové z různých typů škol, ale především z různých míst a koutů celičké naší země. Velmi často jsme svědky toho, že se tu bývalé spolužačky či kolegové po dlouhé době sejdou a potom, aby si stihli všechno sdělit, nechají si raději ujít odborný program, jen aby zjistili co, kde a jak.


aneb novinky a zajímavosti z logopedie a příbuzných oborů

    • Komunikační profil Matrix• Speciálně pedagogické vyšetření pro zhodnocení impresivní řeči a impresivních jazykových schopností (vyšetření porozumění řeči)Účastníci semináře se seznámí s online diagnostickým materiálem Komunikační profil Matrix, na jehož české verzi se podílely lektorky semináře a s aktualizovaným Speciálně pedagogickým vyšetřením pro zhodnocení impresivní řeči a impresivních jazykových schopností. Oba materiály ve své práci mohou úspěšně využít logopedi, speciální pedagogové, pracovníci speciálních škol a další odborníci, kteří pracují s jedinci s narušenou komunikační schopností. Komunikační profil Matrix je určený k přesnému stanovení způsobu komunikace daného jedince a k poskytnutí východiska pro stanovení komunikační strategie.Je určen k diagnostice jedinců jakéhokoli stáří, kteří se nachází v raných stádiích komunikace. Matrix je uzpůsoben pro jakýkoli typ komunikačního chování, včetně augmentativních a alternativních forem komunikace (AAK) a presymbolické komun
    Místo konání: Dětské centrum Paprsek, Svépravická 701, Praha 9 - Hloubětín - nová budova: Rodinné centrum Zdeňka MatějčkaPhDr. Jana Pešková Ph.D a Krista Hemzáčková
    Mimořádná příležitost pro účastníky: možnost objednat si vstupenky na divadelní představení Poprask na laguně v divadle Pod Palmovkou na 26.května od 18 hodin. V ceně 380,- kč je nejen vstupenka do divadla, ale před představením i welcome drink a malé občerstvení ve foyer divadla pouze účastníky akce a jejich doprovod.
    PREVENCE PORUCH POHYBOVÉHO APARÁTU U DĚTÍ – Seznámení s problematikou vývojových i získaných poruch pohybového aparátu u dětí předškolního věku a raného školního věku. Představení základních vyšetřovacích postupů pro kvalitní a včasnou diagnostiku poruchy vývoje pohybového aparátu. Možnosti fyzioterapie pro prevenci vzniku těchto poruch a také možnosti případné léčby.


Pořádá Logopedická společnost Miloše Sováka ve spolupráci s katedrou SPPG Pedagogické fakulty UK

    GRAFOMOTORICKÁ STIMULACE U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU – Grafomotorika v PPP. Kdy je nutné začít záměrně stimulovat k rozvoji grafomotoriky. Vhodné činnosti pro děti před samotným nácvikem kreslení a psaní (jemná motorika). Pracovní návyky při kreslení. Nácvik úchopu. Uvolňovací cviky. Grafomotorické prvky a jejich nácvik
    POHLED NA DRUHY A STUPNĚ PREVENCE V KONTEXTU RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - Pohled na prevenci v kontextu RVP PV (rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání).  Pohled je zacílen na diferenciaci mezi specifickou a nespecifickou formou prevence na primární úrovni. Budou přiblíženy cílové skupiny pro preventivní působení. Významným momentem bude přiblížení pojetí hodnocení efektivity preventivního působení.
    Na semináři budou představeny kazuistiky, jejichž prostřednictvím budou účastníci seznámeni se záznamem a popisem aktuálního komunikačního chování jedinců s různým postižením a  návrhem vhodné strategie.
     Chcete-li vystavit fakturu, zašlete fakturační údaje = přesnou adresu zařízení, IČO, DIČ na adresu:   log...@seznam.cz Doklad o zaplacení je potřeba vzít s sebou. Děkujeme.Doprava


PedF UK KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY a Miloše Sováka Logopedická společnost

    Základním výstupem testu je jednostránkový Komunikační profil jedince a Seznam komunikačních dovedností, které nám pomohou rozhodnout jaké obecné komunikační cíle jsou přiměřené s ohledem na současné schopnosti jedince. Je možné stanovit obecný intervenční cíl (na jakou úroveň komunikace je třeba se zaměřit), a také specifický intervenční cíl (na jaké specifické komunikační chování a sdělení se zaměřit.)
    Rádi Vám nabídneme spojení obou příjemných součástí celostátního setkání. Nenechte si tedy ujít žádný z příspěvků odborného programu, načerpejte nové poznatky a po skončení konference, zhruba mezi 15. a 17. hodinou, se zúčastněte našeho odpoledního posezení kávy. Přijďte na zcela neformální setkání s Vašimi kolegy, známými a s přednášejícími. Zajistíme k této příležitosti malé občerstvení. Abychom mohli zajistit pro všechny dostatek pití i jídla (k dispozici bude káva, čaj, nealko, víno, chlebíčky, koláče), musíme znát počet Vás, kdo se chcete zúčastnit.


Strategie a řešení[editovat | editovat zdroj]

    Účastníci semináře se seznámí s online diagnostickým materiálem Komunikační profil Matrix, na jehož české verzi se podílely lektorky semináře. Komunikační profil Matrix je hodnotící nástroj určený k přesnému stanovení způsobu komunikace daného jedince a k poskytnutí východiska pro stanovení komunikační strategie. Ve své práci ho mohou využít logopedi, speciální pedagogové, rodiče a všichni kdo pracují s jedinci s narušenými komunikačními schopnostmi.
    KDY ZAČÍNÁ LOGOPEDIE? UČÍME SE OD KOJENCE – Všeobecně se zdůrazňuje lezení jako základ koordinace a rozvíjení všech složek vývoje včetně řeči. Ono to ale začíná mnohem dříve. Děti z mého pediatrického obvodu vám to ukáží.
    Náplň semináře Komunikační profil Matrix je hodnotící nástroj určený k přesnému stanovení způsobu komunikace daného jedince a k poskytnutí východiska pro stanovení komunikační strategie. Ve své práci ho mohou využít logopedi, speciální pedagogové, rodiče a všichni kdo pracují s jedinci s narušenými komunikačními schopnostmi.
    Kapacita přednáškové místnosti omezena, proto je nutné se na tuto vzdělávací akci LSMS přihlásit předem. Přihlášení nutno provést nejpozději do 30.dubna 2016.
    Platba možná předem, doklad o zaplacení s sebou, několik vstupenek bude možno zakoupit i při registraci. Přihlásit se můžete on-line přímo na www.logopedicka-spolecnost.cz , přihlášky najdete pod heslem Semináře.


SOCIÁLNÍ UČENÍ - ČTENÍ S VYUŽITÍM GLOBÁLNÍ METODY, PSANÍ HŮLKOVÝM PÍSMEM, SOCIÁLNÍ POČTY

    Je určen k diagnostice jedinců jakéhokoli stáří, kteří se nachází v raných stádiích komunikace. Matrix je uzpůsoben pro jakýkoli typ komunikačního chování, včetně augmentativních a alternativních forem komunikace (AAK) a pre-symbolické komunikace (jako jsou gesta, výraz obličeje, pohled očí a pohyby těla). Je vhodný pro jedince, kteří mají jakýkoli typ či stupeň postižení, včetně těžkých a kombinovaných postižení, mentálního postižení a postižení smyslového či tělesného, tedy pro jedince u nichž se běžné diagnostické testy nedají využít. Pomocí tohoto diagnostického nástroje získáme následující informace:
    Snadno použitelný nástroj pro posuzování je určen pro jednotlivce všech věkových kategorií, kteří se nacházejí v nejranějších fázích komunikace, a kteří již používají nějakou formu komunikace.
    Vstupenku na divadelní představení je NUTNO také zaplatit předem na stejné číslo účtu, variabilní symbol je 2752. Vstupenky pak budou k vyzvednutí od 17.30 přímo v Divadle pod Palmovkou.
    Obsah: Seminář bude koncipován jako supervizní setkání těch, kdo se zúčastnili předchozích seminářů LSMS, kde byl tento diagnostický materiál představen a následně ho začali využívat ve své praxi. Očekáváme aktivní zapojení všech přítomných a vzájemnou výměnu zkušeností s Matrixem.Uvítáme vlastní případy účastníků, kdy na základě stanoveného komunikačního profilu můžeme společně vybrat nejvhodnější komunikační cíle a navrhnout vhodnou intervenci.


Workshop je určen pro pedagogické pracovníky, kteří jakýmkoliv způsobem pracují s dětmi s postižením a využívají globální metodu ve výuce čtení (příp. i mimo ni), či učební pomůcky První čtení a Hůlková písanka.

    Na celostátní konferenci se jedenkráte v roce setkávají kolegové a kolegyně z různých typů škol a zařízení, z různých míst naší země. Aby si stihli všechno sdělit, nechají si raději ujít odborný program, jen aby zjistili co, kde a jak.


KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY UK PEDF a PSYCHOPEDICKÁ SPOLEČNOST z.s.

    obsah semináře: Stručný přehled nejčastěji používaných metod ve výuce čtení s důrazem na globální a analyticko-syntetickou metodu. Výuka čtení s využitím globální metody, seznámení s metodou a učební pomůckou První čtení, metodika výuky. Diagnostika (stanovení vývojové úrovně) dovedností a schopností k rozlišování zobrazených pojmů, slovní zásoba a úroveň porozumění řeči a následné stanovení vzdělávací strategie. Sociální čtení (definice, kategorie uživatelů). Sluchová syntéza slabiková a hlásková Tvarová představivost (hmatové vnímání). Psaní hůlkovým písmem, seznámení s metodou a učební pomůckou Hůlková písanka, metodika výuky, ukázky pracovních listů, grafomotorika (úchopy, napodobení grafických tvarů). Sociální počty – definice, sociální dovednosti v této oblasti, vývojová hlediska rozvoje matematických schopností v předškolním věku, diagnostika – orientační vyhodnocení vývojové úrovně matematických schopností a dovedností, metodická doporučení. Prezentace případových studií, vyhod
    Rádi Vám nabídneme spojení obou příjemných součástí celostátního setkání. Nenechte si tedy ujít žádný z příspěvků odborného programu, vstřebejte ho, jak se patří, načerpejte nové poznatky a po skončení konference, zhruba mezi 15. a 17. hodinou, se zúčastněte naší odpolední kávy. Přijďte na zcela neformální setkání s Vašimi kolegy, spolužáky, známými, ale zároveň i s přednášejícími. Zajistíme k této příležitosti malé občerstvení. Abychom ale mohli zajistit pro všechny dostatek pití i jídla (k dispozici bude káva, čaj, nealko, víno, chlebíčky, koláče), musíme znát počet Vás všech, kteří se chcete zúčastnit. Těšíme se na Vás!!!


AKTUÁLNÍ SITUACE VE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

    obsah workshopu: Představení návazné učební pomůcky – Prvníčtení II., ukázky pracovních (čtecích) listů a čítanek vytvořených podle individuálních potřeb žáka, prezentace různých způsobů práce s Prvním čtením a Hůlkovou písankou, shrnutí způsobů procvičování a metodických doporučení. Nové způsoby výuky matematických dovedností, orientace v oblasti kvantitativních vztahů, využití dovedností, ke kterým výuka sociálních počtů směřuje. Ukázky „početnic“ vytvářených s ohledem na individuální potřeby jedince s MP. Výměna zkušeností, prezentace pracovních materiálů účastníků, vyhodnocení úspěšnosti výuky čtení s využitím globální metody a psaní hůlkovým písmem /shrnutí z výzkumu, prezentace případových studií/ a sociálních počtů. Prezentace videozáznamů. Workshop je koncipován jako pracovní setkání pro pedagogické pracovníky, kteří jakýmkoliv způsobem pracují s dětmi s postižením a využívají globální metodu ve výuce čtení (příp. i mimo ni),či učební pomůcky První čtení a Hůlková písanka. Oček
    DYSLEXIE A GRAMOTNOST U LIDÍ S DYSLEXIÍ OD DĚTSTVÍ DO DOSPĚLOSTI – Příspěvek se věnuje rozvoji čtenářské gramotnosti od předškolního období. Seznamuje s možností jak řešit problémy dětí, kterým se nedaří čtení genetickou metodou. Poukáže na možnost využití webových stránek KamiNet při výuce žáků s poruchami učení od 2. do 9. ročníku základní školy. Představí knihy Život rytíře a Astronomie bez dalekohledu, jak a čím jsou zaměřené na dospívající jedince s dyslexií a rozvoj jejich čtenářské gramotnosti. To, že dyslexie je problémem celoživotní, ukáže na výsledcích mezinárodního projektu Literacy, včetně představení portálu, který si klade za cíl pomoci dospívajícím a dospělým jedincům s dyslexií, neboť v době digitalizace informací se snížená čtenářská gramotnost stává silným rizikovým faktorem pro kvalitu života v dospělosti.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00