Jak na věc


hlášení o produkci a nakládání s odpady formulář

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

    Při zjištění nedostatků v evidenci předložené odbor životního prostředí telefonické konzultace, příp. dotazy elektronickou poštou či písemně. Při významných nedostatcích vrácení k přepracování. Pro lepší komunikaci prosíme o uvedení telefonického kontaktu a adresy elektronické pošty v hlavičce Hlášení.
    Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady(dle ust. § 39 odst. 2 zák. O odpadech č. 185/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů)
    Podle ust. § 39 odst. 2 zákona o odpadech jsou povinni původci odpadů v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé roční hlášení odpadů.


Hlášení o produkci a nakládání s odpady | mukolin.cz

    Listinnou formou v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správního řádu prostřednictvím potvrzení, které je po přijetí hlášení v ISPOP automaticky doručeno na elektronickou adresu (e-mail, který subjekt uvede při registraci - vytváření účtu v ISPOP viz bod 3 resp. v zaslaném hlášení). Pozn.: Toto potvrzení k zaslanému hlášení lze také nalézt v uživatelském účtu ISPOP. Doporučujeme ho při tomto způsobu autorizace vytisknout, podepsat statutárním zástupcem a odeslat na poštovní adresu CENIA do pěti pracovních dnů. Více informací k autorizaci naleznete na stránkách https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/ceniaproject/ohlasovaci-povinnost/strucny-navod/Autorizace.html.
    Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 se zasílají roční hlášení, pokud se provozovna, činnost, mobilní zařízení nachází v katastrech Újezd nad Lesy, Klánovice, Koloděje a Běchovice. Tiskopis ročního hlášení je přílohou č. 20 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., v platném znění.
    Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.
    Provozovna je povinna zaslat hlášení za všechny druhy odpadů tj. nebezpečné odpady a ostatní odpady, i když splnila stanovený limit jen v jedné kategorii odpadů.


Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady

    Oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.
    Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu, činnost, mobilní zařízení a za každý druh odpadu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému podle místa nakládání s odpadem, s výjimkou mobilních zařízení ke sběru odpadů, za které se ohlašování provádí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle sídla oprávněné osoby nebo provozovny, která jejich provoz zajišťuje.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00