Jak na věc


hustota látek výpočet

Přihlásit se přes sociální síť:

     Anotace: Materiál je určen pro žáky 6. ročníku. Prezentace slouží k zopakování naučeného učiva a k naučení nového učiva. Žák si nejprve formou otázek.
    3 ρ = M 1ρ vody M 2 ρ vz = M 1ρ vody M 2 ρ vz + M 1 ρ vz M 1 ρ vz = M 1ρ vody M 1 ρ vz + M 1 ρ vz M 2 ρ vz = M 1ρ vody M 1 ρ vz + M 1ρ vz M 2 ρ vz Po této úpravě platí pro hledanou hustotu tělesa (3b) ρ = M 1(ρ vody ρ vz ) + ρ M 1 M vz 2


Prezentace na téma: "Výpočet hustoty látky (Učebnice strana 90 – 91) Hustotu látky ς, ze které je těleso zhotoveno, vypočítáme tak, že hmotnost tělesa m dělíme jeho objemem."— Transkript prezentace:

    2 Hustotu pevných látek můžeme určit též hydrostatickou metodou, využívající Archimédův zákon i. Označíme hustotu tělesa, jeho přesnou hmotnost m, hustotu vzduchu vz, hustotu vody vody a hustotu materiálu závaží z. Při vážení na vzduchu vyvážíme těleso závažím M 1, při vážení ve vodě závažím hmotnosti M 2. Rovnice rovnováhy sil mají pro obě vážení tvar (b) Jestliže víme, že V = m ρ, pak F tělesa G F tělesa vz = F závaží závaží G F vz (a) m tělesa g V tělesa ρ tekutiny g = M závaží g V závaží ρ tekutiny g pro vážení tělíska volně zavěšeného či položeného ve vzduchu platí: mg m ρ ρ vzg = M 1 g M 1 ρ z ρ vz g (c) Pro vážení tělíska zavěšeného ve vodě platí: mg m ρ ρ vodyg = M 2 g M 2 ρ z ρ vz g (d) Jestliže z rovnice (c) vyjádříme z a dosadíme do rovnice (d), pak po úpravách dostaneme (3a) ρ = M 1ρ vody M 2 ρ vz Tento vztah můžeme upravit rozšířením čitatele o M 1 ρ vz - M 1 ρ vz :


Přihlásit se přes sociální síť:

    5 3) Hustotu destilované vody odečteme z tabulek (Dodatek 4) podle teploty, kterou zjistíme několikrát v průběhu měření. Hustotu destilované vody určíme dle tabulek co nejpřesněji, minimálně na čtyři platná místa, neboť potom je možné ve výpočtu přesnosti měření dle vztahů (2) a (3b) krajní chybu hustoty zanedbat ( ( vody ) 0 ). 4) Z určených hodnot teploty t v z a tlaku p vzduchu, odečteme z tabulek ([7,8]) hustotu vzduchu. Známe-li hustotu vzduchu s přesností na tři platná místa, lze krajní chybu vz zanedbat, neboť při krajní chybě hustoty vzduchu 0,01 kgm 3 se krajní chyba projeví v řádu 10 2 kgm 3 výsledné hustoty. 5) Zjištěné hustoty materiálů porovnáme s tabelovanými hodnotami. Kontrolní otázky: Formulujte slovně i rovnicí Archimédův zákon! Existují pevné látky, jejichž hustotu nelze prezentovanými metodami určit? Jak byste postupovali v případě, že těleso, jehož hustotu máte určit, má pravidelný tvar a jeho objem je možné vypočítat ze změřených rozměrů? Autoři textu: Mgr. Milan


Výpočet hustoty látky Hustotu látky můžeme vypočítat, známe-li hmotnost a objem tělesa, které je z dané látky zhotoveno. Vzorec pro výpočet hustoty je:

    4 Pracovní úkol: 1. Určete hustotu daných vzorků metodou hydrostatickou a pyknometrickou. 2. Vypočtené hodnoty porovnejte s hodnotami uvedenými v tabulkách. 3. Proveďte vyhodnocení měření a jeho přesnosti. Potřeby: váhy se závažím, vzorky materiálu, kádinka, teploměr, pyknometr, destilovaná voda, laboratorní miska. Pokyny pro měření a jeho zpracování: 1) Vážením určíme hmotnosti M 1, a závaží vyvažujícího M 2 těles na vzduchu a ve vodě teploty t vody, kterou změříme na začátku i na konci měření. K vážení ve vodě použijeme upravené laboratorní váhy, těleso při vážení ve vodě musí být zcela ponořeno!! Naměřené hodnoty zapisujeme do tabulek. Krajní chyby vážení (M 1 ) a (M 2 ) určíme dle odstavce Hustotu destilované vody vody při teplotě t vody a hustotu vzduchu při teplotě t v z a tlaku p nalezneme v tabulkách (viz body 3 a 4). Hustotu tělesa metodou hydrostatickou vypočítáme ze vztahu (3). Krajní chybu hustoty určíme z funkční závislosti = f(m 1, M 2 ) podle vztahu (3) s použitím postup
    Elektronické učební materiály - II. stupeň Matematika Autor: Mgr. Radek Martinák Objem a povrch válce – použití v praxi Kolik litrů nafty je v plném sudu?
    6 Hydrostatická metoda těleso na vzduchu M 1 = ( ) g těleso ve vodě M 2 = ( ) g Pyknometrická metoda tělíska na vzduchu m t = ( ) g pyknometr s vodou m p+v = ( ) g
    F YZIKÁLNÍ VELIČINA - HUSTOTA Ing. Jan Havel. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání.
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.


Prezentace na téma: "Výpočet hustoty látky Hustotu látky můžeme vypočítat, známe-li hmotnost a objem tělesa, které je z dané látky zhotoveno. Vzorec pro výpočet hustoty je:"— Transkript prezentace:

    1 HUSTOTA PEVNÝCH LÁTEK Hustota látek je základní informací o studované látce. V případě homogenní látky lze i odhadnout druh materiálu s pomocí známých tabulkovaných údajů (s ohledem na barvu a vzhled materiálu a pod.). Před měřením se seznámíme s tabulkovými hodnotami hustot materiálů, které budeme měřit. údaje nalezneme v i, iii], iv a další literatuře. Základní vztahy: Hustotu homogenních látek definujeme jako podíl hmotnosti m látky a jejího objemu V ρ = m V [kg.m -3 ] (1) přičemž jde o teplotně závislou veličinu i. Hmotnost určujeme vážením (odstavec ). Objem tělesa můžeme určit: Přímým měřením rozměrů tělesa a potom výpočtem objemu (pouze u těles pravidelných tvarů). Ponořením do odměrného válce, když odečteme objem vytlačené vody. Přesnost měření závisí na přesnosti odměrného válce. Pomocí pyknometru 29 Při metodě pyknometrické, kterou používáme k určení hustoty drobných tělísek či vláken, určíme hmotnost objemu vody (známé hustoty), kterou těleso vytlačí z pyknometru. Tuto
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.
     Hustota pevných látek se dá zjistit například jejím zvážením a odměřením jejího objemu v odměrném válci s kapalinou, ve které je daná látka nerozpustná. Rozdíl hladiny samotné kapaliny v odměrném válci a hladiny po ponoření pevné látky je pak objem pevné látky. Jednoduchým výpočtem pak zjistíme její hustotu podle vzorce uvedeného výše.
    F YZIKA Hustota látky Vypracoval: Lukáš Karlík. H MOTNOST RŮZNÝCH LÁTEK Co je těžší kilogram peří nebo kilogram železa? Jsou stejně těžké. Mají však stejný.
     Hustota kapalných látek se dá změřit třeba hustoměrem (areometrem), což je přístroj, který se do kapaliny ponoří a na stupnici můžeme odečíst hustotu.
    Výpočet hmotnosti tělesa Hmotnost tělesa lze určit nejen vážením, ale také výpočtem, známe-li objem tělesa a hustotu látky, ze které těleso je. Vzorec.


Výpočet hustoty látky (Učebnice strana 90 – 91) Hustotu látky ς, ze které je těleso zhotoveno, vypočítáme tak, že hmotnost tělesa m dělíme jeho objemem.

    VAR. - je způsob vypařování, při kterém se kapalina přeměňuje na plyn v celém objemu (nevypařuje se jen na povrchu) - nastává při teplotě varu t v – v.
    OPAKOVÁNÍ Př. Měděný drát má při teplotě 30°C délku 150 m. Určete jeho délku při teplotě 80°C. Tabulky - Součinitel teplotní roztažnosti mědi - 1,7.10-5K-1.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00