Jak na věc


hustota látek výpočet

Prezentace na téma: "Výpočet hustoty látky Hustotu látky můžeme vypočítat, známe-li hmotnost a objem tělesa, které je z dané látky zhotoveno. Vzorec pro výpočet hustoty je:"— Transkript prezentace:

     Hustota kapalných látek se dá změřit třeba hustoměrem (areometrem), což je přístroj, který se do kapaliny ponoří a na stupnici můžeme odečíst hustotu.
    F YZIKÁLNÍ VELIČINA - HUSTOTA Ing. Jan Havel. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání.


Přihlásit se přes sociální síť:

    4 Pracovní úkol: 1. Určete hustotu daných vzorků metodou hydrostatickou a pyknometrickou. 2. Vypočtené hodnoty porovnejte s hodnotami uvedenými v tabulkách. 3. Proveďte vyhodnocení měření a jeho přesnosti. Potřeby: váhy se závažím, vzorky materiálu, kádinka, teploměr, pyknometr, destilovaná voda, laboratorní miska. Pokyny pro měření a jeho zpracování: 1) Vážením určíme hmotnosti M 1, a závaží vyvažujícího M 2 těles na vzduchu a ve vodě teploty t vody, kterou změříme na začátku i na konci měření. K vážení ve vodě použijeme upravené laboratorní váhy, těleso při vážení ve vodě musí být zcela ponořeno!! Naměřené hodnoty zapisujeme do tabulek. Krajní chyby vážení (M 1 ) a (M 2 ) určíme dle odstavce Hustotu destilované vody vody při teplotě t vody a hustotu vzduchu při teplotě t v z a tlaku p nalezneme v tabulkách (viz body 3 a 4). Hustotu tělesa metodou hydrostatickou vypočítáme ze vztahu (3). Krajní chybu hustoty určíme z funkční závislosti = f(m 1, M 2 ) podle vztahu (3) s použitím postup
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.
    6 Hydrostatická metoda těleso na vzduchu M 1 = ( ) g těleso ve vodě M 2 = ( ) g Pyknometrická metoda tělíska na vzduchu m t = ( ) g pyknometr s vodou m p+v = ( ) g
    F YZIKA Hustota látky Vypracoval: Lukáš Karlík. H MOTNOST RŮZNÝCH LÁTEK Co je těžší kilogram peří nebo kilogram železa? Jsou stejně těžké. Mají však stejný.
     Hustota pevných látek se dá zjistit například jejím zvážením a odměřením jejího objemu v odměrném válci s kapalinou, ve které je daná látka nerozpustná. Rozdíl hladiny samotné kapaliny v odměrném válci a hladiny po ponoření pevné látky je pak objem pevné látky. Jednoduchým výpočtem pak zjistíme její hustotu podle vzorce uvedeného výše.


Přihlásit se přes sociální síť:

    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.
    Výpočet hmotnosti tělesa Hmotnost tělesa lze určit nejen vážením, ale také výpočtem, známe-li objem tělesa a hustotu látky, ze které těleso je. Vzorec.


Výpočet hustoty látky (Učebnice strana 90 – 91) Hustotu látky ς, ze které je těleso zhotoveno, vypočítáme tak, že hmotnost tělesa m dělíme jeho objemem.

    5 3) Hustotu destilované vody odečteme z tabulek (Dodatek 4) podle teploty, kterou zjistíme několikrát v průběhu měření. Hustotu destilované vody určíme dle tabulek co nejpřesněji, minimálně na čtyři platná místa, neboť potom je možné ve výpočtu přesnosti měření dle vztahů (2) a (3b) krajní chybu hustoty zanedbat ( ( vody ) 0 ). 4) Z určených hodnot teploty t v z a tlaku p vzduchu, odečteme z tabulek ([7,8]) hustotu vzduchu. Známe-li hustotu vzduchu s přesností na tři platná místa, lze krajní chybu vz zanedbat, neboť při krajní chybě hustoty vzduchu 0,01 kgm 3 se krajní chyba projeví v řádu 10 2 kgm 3 výsledné hustoty. 5) Zjištěné hustoty materiálů porovnáme s tabelovanými hodnotami. Kontrolní otázky: Formulujte slovně i rovnicí Archimédův zákon! Existují pevné látky, jejichž hustotu nelze prezentovanými metodami určit? Jak byste postupovali v případě, že těleso, jehož hustotu máte určit, má pravidelný tvar a jeho objem je možné vypočítat ze změřených rozměrů? Autoři textu: Mgr. Milan
    OPAKOVÁNÍ Př. Měděný drát má při teplotě 30°C délku 150 m. Určete jeho délku při teplotě 80°C. Tabulky - Součinitel teplotní roztažnosti mědi - 1,7.10-5K-1.
     Anotace: Materiál je určen pro žáky 6. ročníku. Prezentace slouží k zopakování naučeného učiva a k naučení nového učiva. Žák si nejprve formou otázek.


Prezentace na téma: "Výpočet hustoty látky (Učebnice strana 90 – 91) Hustotu látky ς, ze které je těleso zhotoveno, vypočítáme tak, že hmotnost tělesa m dělíme jeho objemem."— Transkript prezentace:

    1 HUSTOTA PEVNÝCH LÁTEK Hustota látek je základní informací o studované látce. V případě homogenní látky lze i odhadnout druh materiálu s pomocí známých tabulkovaných údajů (s ohledem na barvu a vzhled materiálu a pod.). Před měřením se seznámíme s tabulkovými hodnotami hustot materiálů, které budeme měřit. údaje nalezneme v i, iii], iv a další literatuře. Základní vztahy: Hustotu homogenních látek definujeme jako podíl hmotnosti m látky a jejího objemu V ρ = m V [kg.m -3 ] (1) přičemž jde o teplotně závislou veličinu i. Hmotnost určujeme vážením (odstavec ). Objem tělesa můžeme určit: Přímým měřením rozměrů tělesa a potom výpočtem objemu (pouze u těles pravidelných tvarů). Ponořením do odměrného válce, když odečteme objem vytlačené vody. Přesnost měření závisí na přesnosti odměrného válce. Pomocí pyknometru 29 Při metodě pyknometrické, kterou používáme k určení hustoty drobných tělísek či vláken, určíme hmotnost objemu vody (známé hustoty), kterou těleso vytlačí z pyknometru. Tuto
    2 Hustotu pevných látek můžeme určit též hydrostatickou metodou, využívající Archimédův zákon i. Označíme hustotu tělesa, jeho přesnou hmotnost m, hustotu vzduchu vz, hustotu vody vody a hustotu materiálu závaží z. Při vážení na vzduchu vyvážíme těleso závažím M 1, při vážení ve vodě závažím hmotnosti M 2. Rovnice rovnováhy sil mají pro obě vážení tvar (b) Jestliže víme, že V = m ρ, pak F tělesa G F tělesa vz = F závaží závaží G F vz (a) m tělesa g V tělesa ρ tekutiny g = M závaží g V závaží ρ tekutiny g pro vážení tělíska volně zavěšeného či položeného ve vzduchu platí: mg m ρ ρ vzg = M 1 g M 1 ρ z ρ vz g (c) Pro vážení tělíska zavěšeného ve vodě platí: mg m ρ ρ vodyg = M 2 g M 2 ρ z ρ vz g (d) Jestliže z rovnice (c) vyjádříme z a dosadíme do rovnice (d), pak po úpravách dostaneme (3a) ρ = M 1ρ vody M 2 ρ vz Tento vztah můžeme upravit rozšířením čitatele o M 1 ρ vz - M 1 ρ vz :


Výpočet hustoty látky Hustotu látky můžeme vypočítat, známe-li hmotnost a objem tělesa, které je z dané látky zhotoveno. Vzorec pro výpočet hustoty je:

    VAR. - je způsob vypařování, při kterém se kapalina přeměňuje na plyn v celém objemu (nevypařuje se jen na povrchu) - nastává při teplotě varu t v – v.
    3 ρ = M 1ρ vody M 2 ρ vz = M 1ρ vody M 2 ρ vz + M 1 ρ vz M 1 ρ vz = M 1ρ vody M 1 ρ vz + M 1 ρ vz M 2 ρ vz = M 1ρ vody M 1 ρ vz + M 1ρ vz M 2 ρ vz Po této úpravě platí pro hledanou hustotu tělesa (3b) ρ = M 1(ρ vody ρ vz ) + ρ M 1 M vz 2
    Elektronické učební materiály - II. stupeň Matematika Autor: Mgr. Radek Martinák Objem a povrch válce – použití v praxi Kolik litrů nafty je v plném sudu?

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00