Jak na věc


jaké jsou normální hodnoty nitroočního tlaku

SROVNÁNÍ METOD MĚŘENÍ NITROOČNÍHO TLAKU

    1 PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY SROVNÁNÍ METOD MĚŘENÍ NITROOČNÍHO TLAKU Diplomová práce VYPRACOVALA: Bc. Pavla Schveinerová obor N5345/R OPTOMETRIE studijní rok 2012/2013 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: Mgr. Eliška Hladíková


Větší centrální tloušťka rohovky

    11 2.4 ODTOK NITROOČNÍ TEKUTINY Systém odtoku nitrooční tekutiny je složen z několika možných cest. Můžeme ji rozdělit na konvenční cestu, kde nitrooční tekutina odtéká z přední komory trabekulární síťovinou do Schlemmova kanálu a nekonveční uveosklerální cestu. Další možná cesta odtoku nitrooční tekutiny z přední komory je duhovkovými cévami nebo stromatem duhovky. Nepatrné množství tekutiny odtéká rohovkou. Schéma odtoku nitrooční tekutiny jednotlivými cestami je znázorněno na následujícím obrázku č. 1. Obr. 1 Schéma odtokových cest nitrooční tekutiny z přední oční komory [1] KONVENČNÍ CESTA Jak již bylo zmíněno výše, tato cesta je jednou z hlavních odtokových cest nitrooční tekutiny. Obecně můžeme říci, že vede z přední komory přes trámčinu komorového úhlu do Schlemmova kanálu a dále vodními vénami do krevního řečiště. Trabekulární trámčina, která je složena z lamel na stěně Schlemmova kanálu se nachází pouze u vyšších primátů a člověka. Naše trámčina má 200 až 300 tisíc buněk a lze


Faktory ovlivňující výši nitroočního tlaku

    9 2.1 TVORBA NITROOČNÍ TEKUTINY Komorová tekutina je čirá, vyplňuje obě komory a vyživuje čiré struktury předního segmentu. Její tvorba je dvoufázový proces, který začíná pasivní ultrafiltrací plazmy z kapilár do stromatu a odtud pokračuje aktivní sekrecí ciliarním epitelem do zadní komory. Právě ciliární epitel zabraňuje prostupu makromolekul do zadní komory. Tvoří jej dvě vrstvy buněk, vnější pigmentová a vnitřní nepigmentovaná. Oba dva typy buněk mají podobný tvar a jsou spojeny zvláštním mezibuněčným spojením a systémem volných prostor, který může kontrolovat pasáž vody, iontů a makromolekul do nitrooční tekutiny. Do nitrooční tekutiny se dostane pouze malé množství proteinů a proto je jejich koncentrace pouze 1% oproti plazmě. [1] 2.2 DYNAMIKA NITROOČNÍ TEKUTINY Nitrooční tlak u dospělých jedinců je dán poměrem mezi tvorbou a odtokem nitrooční tekutiny, kde je sklerální obal relativně rigidní. U dětí, kde je skléra pružnější a dokáže se do určité míry rozpínat, při zvýšeném množst
    44 mmn Hg 6.2 VÝSLEDKY Střední hodnota nitroočního tlaku, která byla naměřena Goldmannovým aplanačním tonometrem, byla 17,94 mm Hg se směrodatnou odchylkou 3,66 mm Hg (rozmezí: mm Hg) a u Icare tonometru byla 18,19 mm Hg se směrodatnou odchylkou 3,7 mm Hg (rozmezí: 10 27,7 mm Hg). Průměrné hodnoty (ø) a měrodatné odchylky (σ) naměřených hodnot nitroočních tlaků z obou tonometrů jsou pro přehlednost vyjádřeny v tabulce č. 4 a graficky znázorněny pomocí chybových úseček na grafu č. 5. Tabulka č. 4 Průměrné hodnoty a směrodatné odchylky tonometrů Aplanační tonometr Icare tonometr ø 17,94 18,19 σ 3,66 3,7 Graf č PRŮMĚRNÉ HODNOTY NOT A JEJICH SMĚRODATNÉ ODCHYLKY 17,94 18,19 Aplanační tonometr Icare tonometr Rozdíl mezi srovnávanými tonometry (hodnota z Icare tonometru minus hodnota z aplanačního tonometru) měl průměr 0,25 mm Hg se směrodatnou odchylkou 2,15 mm Hg. Z tohoto rozdílu je patrné, že Icare tonometr vůči aplanačnímu tonometru 44


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00