Jak na věc


jak napsat bakalářskou práci

Jak napsat poděkování k bakalářské práci?

    Seminární práce Bakalářská práce Diplomová práce Referát Ročníková práce Semestrální práce Zápočtová práce Slohová práce Úvaha Čtenářský deník Esej Rigorózní práce Disertační práce Habilitační práce MBA práce Absolventská práce Vzor seminární práce Vzor bakalářské práceVzor diplomové práce Jak napsat motivační dopis? Jak napsat úvahu? Jak napsat odvolání? Jak napsat recenzi? Jak napsat seminární práci?Jak napsat výpověď?Jak napsat životopis?Assignment Seminárky
    Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma „Motiv trestu a soudu v díle Franze Kafky“ jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že jsem v souvislosti s jejím vytvořením neporušil autorská práva třetích osob.
    V čestném prohlášení své bakalářky student stvrzuje podpisem, že práci vypracoval sám pouze pod vedením vedoucího bakalářské práce a že všechna použitá literatura je řádně uvedená v seznamu zdrojů. Čestné prohlášení musí obsahovat datum, místo a vlastnoruční podpis.


Bakalářská práce čestné prohlášení vzor

    Nicméně zde nabízíme užitečné odkazy na vzor bakalářské práce několika významných českých univerzit. Tyto vzory bakalářských prací by měly sloužit spíše jako inspirace – v žádném případě nedoporočujeme přejímání jejich pasáží, poněvadž téměř všechny univerzity dnes disponují softwarem na odhalování plagiátů:
    Pokud na internetu marně hledáte vzor bakalářské práce, neváhejte se obrátit na zkušený tým profesionálních pisatelů ve službách serveru Diplomky.net a nechte si při psaní bakalářské práce pomoci! Vy dodáte zadání, my obratem zašleme perfektně zpracovanou bakalářskou práci bez pravopisných chyb a se všemi potřebnými náležitostmi! Pro vzor bakalářské práce čtěte dál!
    Bakalářská práce je první náročnější útvar odborně-vědeckého stylu, s nímž se student setká v závěru tříletého bakalářského studia. Student prokazuje zejména schopnost samostatné vědecké práce, literární rešerše a prezentace získaných dovedností (především při obhajobě bakalářské práce).


Bakalářská práce čestné prohlášení

    V závěru bakalářské práce by se mělo objevit celkové shrnutí předchozích analýz – tzn. co se čtenář vlastně dověděl případně co by si měl zapamatovat. Pisatel může v závěru rozvinout i vlastní úvahové pasáže, vyjádřit se k tématu ze svého osobního pohledu. Velice vhodné je i zhodnocení přínosu bakalářské práce – např. podařilo se nám vyvrátit všeobecně rozšířený předsudek; potvrdili / nepotvrdili jsme správnost naší výchozí hypotézy; naše práce odemkla nové horizonty bádání v tomto oboru apod. Pro inspiraci viz vzor bakalářské práce uvedený nahoře.Závěrečné stránky mohou zkoumané téma dále rozvíjet a naznačit možné směry budoucího tázání se v dané oblasti. Píšete-li bakalářku třeba o kognitivní lingvistice, zdůrazněte v závěru interdisciplinární povahu tohoto oboru a nastiňte souvislosti s ostatními vědami (neurologie, psycholingvistika, vývojová psychologie, …).
    Vzhledem k tomu, že každá univerzita uvádí trochu jiný vzor bakalářské práce, doporučujeme pisateli, aby se co nejdůkladněji informoval o požadavcích fakulty, kde studuje. Mnohé fakulty také samy vydávají jakýsi manuál bakalářské práce, podle něhož je vhodné bakalářskou práci napsat.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00