Jak na věc


ježků v statek nová páka

Dětské hřiště z firmy Tomovy parky, s.r.o.

    Návrh usnesení: ZM schvaluje odkoupení části pozemku parc. č. 295 k. ú. Kumburský Újezd, zahrada (dle nového GP č. 324-404/2009 díl a) pozemku parc. č. 295 k. ú. Kumburský Újezd) o výměře 37 m2 a části pozemku parc. č. st. 46 k. ú. Kumburský Újezd (dle nového GP č. 324 - 404/2009 pozemek parc. č. 475 k. ú. Kumburský Újezd) o výměře 17 m2 z majetku p. Otto Knappa a p. Ivany Knappové oba bytem Kumburský Újezd 36, 509 01 Nová Paka za cenu 450 Kč/m2. Město uhradí veškeré náklady spojené s odkoupením pozemku. ZM ruší své usnesení č. 410/2010 ve věci.
    Návrh usnesení: ZM schvaluje prodej bytu č. 4 v Šafaříkově ulici 581 v Nové Pace, výměra 24,62 m2, paní Janě Novotné, Šafaříkova 582 Nová Paka za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 2788/2011 ve výši 240.000 Kč
    V. Soběslav – uvedl, že Vladimíra Svatého znal osobně, byl konsultantem jeho diplomové práce a on titul Ing. nikdy nepoužíval.(pouze CSc.)
    Hlasováno: Pro – 17 - St. Albrecht, P. Bouchner, J. Cogan, R. Cogan, J. Hendrych, P. Ježek, P. Kracík, J. Nožička, M. Nýdrle, Z. Ouzký, M. Pospíšil, T. Roučka, V. Roučka, V. Soběslav, F. Škvařil, J. Tůma, F. Vitoch, proti – 0, zdržel se - 2 - M. Pospíšil st., V. Řeháček.


Šperky s českými granáty a vltavíny pana Lubomíra Janků

    Usnesení č. 97: ZM schvaluje prodej bytu č. 4 v Šafaříkově ulici 581 v Nové Pace, výměra 24,62 m2, paní Janě Novotné, Šafaříkova 582 Nová Paka za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 2788/2011 ve výši 240.000 Kč.
    2) RM předkládá ZM k projednání návrh na odkoupení části pozemků v k.ú. Kumburský Újezd. Respektive zrušení usnesení ZM č. 409/2010 ve věci.
    V. Pačesný – uvedl svoji zkušenost, kdy ve větších městech se ta část obce nepíše. Označení ulic názvy považuje za dobré.
    Hlasováno: Pro – 19 - St. Albrecht, P. Bouchner, J. Cogan, R. Cogan, J. Hendrych, P. Ježek, P. Kracík, J. Nožička, M. Nýdrle, Z. Ouzký, M. Pospíšil, M. Pospíšil, T. Roučka, V. Roučka, V. Soběslav, F. Škvařil, V. Řeháček, J. Tůma, F. Vitoch, proti – 0, zdržel se – 0.


Keramika paní Zdenky Baladránové

    Hlasováno: Pro – 18 - St. Albrecht, P. Bouchner, J. Cogan, R. Cogan, J. Hendrych, P. Ježek, P. Kracík, M. Nýdrle, V. Pačesný, M. Pospíšil, M. Pospíšil, T. Roučka, V. Roučka, V. Řeháček V. Soběslav, F. Škvařil, J. Tůma, F. Vitoch, proti – 0, zdržel se – 1 - Z. Ouzký.
    Přítomno: St. Albrecht, P. Bouchner, J. Cogan, R. Cogan, J. Hendrych, P. Ježek, P. Kracík, J. Nožička, M. Nýdrle, Z. Ouzký, M. Pospíšil, M. Pospíšil, T. Roučka, V. Roučka, V. Soběslav,F. Škvařil, V. Řeháček, J. Tůma, F. Vitoch, V. Pačesný přítomen od bodu č. 7.
    Návrh usnesení: ZM schvaluje výkup pozemku p. č. 888/2 k. ú. Valdov, výměra 6591 m2, druh pozemku ost. plocha, způsob využití dobývací prostor, vlastník Josef Brádle, Žižkovo nám.18, Jičín, dohodnutá cena 60 Kč/m3, tj. 1.343.460 Kč. Důvod výkupu: využití pro ukládání a mezideponii zeminy z městských staveb. Veškeré náklady spojené s koupí pozemku hradí kupující.


Kameninové hrnčířské zboží Mgr. Doubravky Fišerové

    V. Roučka - označení ulic v v této části obce (Vlkov) měla mít jednotící prvek, místní názvy či jména osobností atd.
    Návrh usnesení: ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 92 k. ú. Valdov, trvalý travní porost, výměra pozemku je 129 m2 do vlastnictví Lukáše a Zuzany Vojáčkových, Valdov 38 za cenu 200 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s koupí pozemku hradí kupující.
    M. Pospíšil - uvedl několik informací týkající se práce Kontrolního výboru, seznámení s legislativou, doporučení k zápisům Zastupitelstva a doporučení ke scházení se štábu krizového řízení alespoň jednou za rok. Navrhuje pro volbu místopředsedy Kontrolního výboru pana Zdeňka Bakovského.
    J. Cogan – upřesnil – název Průmyslová pro ulici kolmou z hlavní silnice, označení té druhé: Vl. Svatého.


Háčkovaný klobouk paní Martiny Baňasové

    V. Roučka – uvedl, že nemá kladný vztah k půjčkám, byť je důvod bohulibý a myslí si, že takto se to dělat nemá.
    Hlasováno o návrhu S. Albrecht – úvěr pro 1. FK Nová Paka: Pro – 16 - St. Albrecht, P. Bouchner, J. Cogan, R. Cogan, P. Ježek, P. Kracík, J. Nožička, M. Nýdrle, Z. Ouzký,V. Pačesný, M. Pospíšil, V. Soběslav, F. Škvařil, V. Řeháček, J. Tůma, F. Vitoch, proti – 4- J. Hendrych, T. Roučka, V. Roučka, M. Pospíšil ml, zdržel se – 0.


Zákusky z Cukrárny Český ráj Lestkov

    Usnesení č. 89: ZM schvaluje odkoupení části pozemku parc. č. 295 k. ú. Kumburský Újezd, zahrada (dle nového GP č. 324-404/2009 díl a) pozemku parc. č. 295 k. ú. Kumburský Újezd) o výměře 37 m2 a části pozemku parc. č. st. 46 k. ú. Kumburský Újezd (dle nového GP č. 324 - 404/2009 pozemek parc. č. 475 k. ú. Kumburský Újezd) o výměře 17 m2 z majetku p. Otto Knappa a p. Ivany Knappové oba bytem Kumburský Újezd 36, 509 01 Nová Paka za cenu 450 Kč/m2. Město uhradí veškeré náklady spojené s odkoupením pozemku. ZM ruší své usnesení č.410/2010 ve věci.
    Usnesení č. 88: ZM schvaluje odkoupení části pozemku parc. č. 283/1 k. ú. Kumburský Újezd, orná půda (dle nového GP č. 324-404/2009 díl c) pozemku parc. č. 283/1 k. ú. Kumburský Újezd) o výměře 21 m2 z majetku p. Pavla Anderle, F. L. Čelakovského 4268/3, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou a Petra Anderle, Nová Ves nad Nisou 366 (každý ½) a části pozemku parc. č.283/2 k. ú. Kumburský Újezd, zahrada (dle nového GP č. 324-404/2009 díl b) pozemku parc. č. 283/2 k. ú. Kumburský Újezd) o výměře 52 m2 z majetku p. Pavla Anderle, F. L. Čelakovského 4268/3, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou za cenu 450 Kč/m2. ZM ruší své usnesení č.409/2010 ve věci.


Slunečnicové a řepkové oleje firmy Fabio Produkt, spol.s.r.o.

    Usnesení č. 96: ZM schvaluje výkup pozemku p. č. 888/2 k. ú. Valdov, výměra 6591 m2, druh pozemku ost. plocha, způsob využití dobývací prostor, vlastník Josef Brádle, Žižkovo nám. 18, Jičín, dohodnutá cena 60 Kč/m3, tj. 1.343.460 Kč. Důvod výkupu: využití pro ukládání a mezideponii zeminy z městských staveb. Veškeré náklady spojené s koupí pozemku hradí kupující.
    Usnesení č. 90: ZM schvaluje prodej pozemku PK parc. č. 85/1 k. ú. Valdov o výměře 352 m2 za cenu 200 Kč/m2 do vlastnictví Věry a Luboše Sálových, bytem Valdov 27, Nová Paka.
    S. Albrecht – přednesl návrh týkající se úvěru pro 1. FK Nová Paka, návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o úvěru (dle předloženého návrhu) mezi Městem Nová Paka jako věřitelem a1. Fotbalovým klubem se sídlem Kotíkova 286, Nová Paka IČ:708 14 830 jako dlužníkem, ve výši 500 000 Kč, za účelem dofinancování investiční akce „Rekonstrukce fotbalového hřiště v Havlově ulici umělou trávou“.


Skleněný šperk paní Heleny Paterové

    M. Nádvorníková – je třeba přesně označit, která čísla popisná budou do kterých ulic spadat.
    R. Cogan – podal informace týkající se příjmů a výdajů za minulý rok. Je to bilance toho, jak jsme v minulém roce hospodařili, auditor ji shledal v pořádku bez výhrad.
    Hlasováno o pozměňovacím návrhu S. Albrechta: Pro – 19 - St. Albrecht, P. Bouchner, J. Cogan, R. Cogan, J. Hendrych, P. Ježek, P. Kracík, J. Nožička, M. Nýdrle, Z. Ouzký, M. Pospíšil, M. Pospíšil, T. Roučka, V. Roučka, V. Soběslav, F. Škvařil, V. Řeháček, J. Tůma, F. Vitoch, proti – 0, zdržel se – 0.


Dekorativní skleněné dílo z Atelieru Kamila

    Pro – 11 - P. Bouchner, J. Hendrych, P. Ježek, J. Nožička, Z. Ouzký, M. Pospíšil, M. Pospíšil, T. Roučka, V. Roučka, F. Škvařil, F. Vitoch, proti – 5 - M. Nýdrle, V. Pačesný, V. Řeháček, V. Soběslav, J. Tůma, zdržel se – 4 - St. Albrecht, J. Cogan, R. Cogan,P. Kracík,.
    Návrh na usnesení: ZM schvaluje odkoupení části pozemku parc. č. 283/1 k. ú. Kumburský Újezd, orná půda (dle nového GP č. 324-404/2009 díl c) pozemku parc. č. 283/1 k. ú. Kumburský Újezd) o výměře 21 m2 z majetku p. Pavla Anderle, F. L. Čelakovského 4268/3, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou a Petra Anderle, Nová Ves nad Nisou 366 (každý ½) a části pozemku parc.č.283/2 k.ú. Kumburský Újezd, zahrada (dle nového GP č. 324-404/2009 díl b) pozemku parc. č. 283/2 k. ú. Kumburský Újezd) o výměře 52 m2 z majetku p. Pavla Anderle, F. L. Čelakovského 4268/3, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou za cenu 450 Kč/m2. ZM ruší své usnesení č.409/2010 ve věci.


Ručně vinuté perle z firmy Lampglas, s.r.o.

    Hlasováno o návrhu M. Nýdrleho – úvěr pro BK Nová Paka: Pro – 16 - St. Albrecht, P. Bouchner, J. Cogan, R. Cogan, P. Ježek, P. Kracík, J. Nožička, M. Nýdrle, Z. Ouzký,V. Pačesný, M. Pospíšil, V. Soběslav, F. Škvařil, V. Řeháček, J. Tůma, F. Vitoch, proti – 4- J. Hendrych, T. Roučka, V. Roučka, M. Pospíšil ml, zdržel se – 0.
    Usnesení č. 92: ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 92 k. ú. Valdov, trvalý travní porost, výměra pozemku je 129 m2 do vlastnictví Lukáše a Zuzany Vojáčkových, Valdov 38 za cenu 200 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s koupí pozemku hradí kupující.
    Usnesení č. 94: ZM schvaluje směnu části pozemku parc. č. 411 k. ú. Štikov, zahrada o výměře 10 m2 ve vlastnictví manželů Rucz Pavel a Ruczová Lucie, K. Štiky 1561, Nová Paka a části pozemku parc. č. 549 k.ú. Štikov, ost. plocha – ost. komunikace o výměře 8 m2, ve vlastnictví Města Nová Paka. Za rozdíl ve výměře směňovaných pozemků se stanovuje cena 385,- Kč /m2.


Produkty z bylin paní Ludmily Vondrové

    P. Bouchner - uvedl návrhy, které zazněly v Silničním výboru a to: Průmyslová, Kolbenova, Křižíkova, Edisonova
    Usnesení č. 85: ZM schvaluje uzavření smlouvy o úvěru (dle předloženého návrhu) mezi Městem Nová Paka jako věřitelem a BK Nová Paka se sídlem Havlova 1795, 509 01 Nová Paka IČ: 47474335 jako dlužníkem, ve výši 3 000 000 Kč, za účelem financování investiční akce „Modernizace Ski areálu Máchovka v Nové Pace“.
    Hlasováno o zamítnutí: Pro – 10 - St. Albrecht, R. Cogan, J. Hendrych, P. Ježek, J. Nožička, V. Pačesný, M. Pospíšil, T. Roučka, V. Roučka, F. Vitoch, proti – 8 - P. Bouchner, J. Cogan, P. Kracík, M. Nýdrle, Z. Ouzký, V. Soběslav, F. Škvařil, J. Tůma, zdržel se – 2 - M. Pospíšil st. V. Řeháček.


Náušnice s českými granáty pana Pavla Ježka

    Hlasováno o panu Čejkovi: Pro – 16 - St. Albrecht, P. Bouchner, J. Cogan, J. Hendrych, P. Ježek, P. Kracík, J. Nožička, Z. Ouzký, V. Pačesný, M. Pospíšil, M. Pospíšil, T. Roučka, V. Roučka, V. Řeháček, J. Tůma, F. Vitoch, proti – 0, zdržel se – 0.
    J. Tůma - uvedl několik informací týkající se spolupráce se školami a konkrétní práce Školského výboru. Navrhuje pro volbu místopředsedy Školského výboru pana Jaroslava Bareše.
    J. Cogan – pokračoval v diskuzi – pokud jsou obecně názvy, pak by zaúkoloval odbor o přesné usnesení a zajistit toto podle dokumentace. nyní je důležité si stanovit vhodné názvy. Návrh usnesení: ZM ukládá Správnímu odboru představit na dalším jednání ZM konečné usnesení a upřesnění umístění názvu ulic.


Ručně šité kabelka z obchodu U Vincenta

    Usnesení č. 95: ZM schvaluje odkup pozemku parc. č. 457 k. ú. Kumburský Újezd, ost. plocha – ost. komunikace o výměře 989 m2 z vlastnictví Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci, 252 61 Jeneč do vlastnictví Města Nová Paka. Cena bude stanovena na základě znaleckého posudku.
    R. Cogan zahájil schůzi zastupitelstva a předložil návrh pořadu dnešní schůze – dle předloženého návrhu.
    Návrh usnesení: ZM schvaluje odkup pozemku parc.č. 457 k. ú. Kumburský Újezd, ost.plocha – ost.komunikace o výměře 989 m2 z vlastnictví Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci, 252 61 Jeneč do vlastnictví Města Nová Paka. Cena bude stanovena na základě znaleckého posudku.
    10. Názvy ulic v průmyslové zóně (návrhy obsaženy v zápisech ze silničního a kulturního výboru viz bod 4)


Ovoce a zelenina ze statku U Macháčků

    V. Vitoch - uvedl několik informací týkající se různých sportovních odvětví a počtu sportovců. Pro volbu místopředsedy Sportovního výboru navrhl pana Františka Škvařila.
    Návrh usnesení: ZM schvaluje prodej pozemku PK parc. č. 85/1 k. ú. Valdov o výměře 352 m2 za cenu 200 Kč/m2 do vlastnictví Věry a Luboše Sálových, bytem Valdov 27, Nová Paka.
    Hlasováno: Pro – 20 - St. Albrecht, P. Bouchner, J. Cogan, R. Cogan, J. Hendrych, P. Ježek, P. Kracík, J. Nožička, M. Nýdrle, Z. Ouzký, V. Pačesný, M. Pospíšil, M. Pospíšil, T. Roučka, V. Roučka, V. Řeháček V. Soběslav, F. Škvařil, J. Tůma, F. Vitoch, proti – 0, zdržel se – 0.


Autorské hutní sklo z Tomášovy hutě

    Návrh usnesení: ZM schvaluje směnu části pozemku parc.č. 411 k.ú. Štikov, zahrada o výměře 10 m2 ve vlastnictví manželů Rucz Pavel a Ruczová Lucie, K. Štiky 1561, Nová Paka a části pozemku parc.č. 549 k. ú. Štikov, ost. plocha – ost. komunikace o výměře 8 m2, ve vlastnictví Města Nová Paka. Za rozdíl ve výměře směňovaných pozemků se stanovuje cena 385,- Kč /m2. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí Město Nová Paka.
    Hlasováno: Pro – 19- St. Albrecht, P. Bouchner, J. Cogan, J. Hendrych, P. Ježek, P. Kracík, J. Nožička, M. Nýdrle, Z. Ouzký, V. Pačesný, M. Pospíšil, M. Pospíšil, T. Roučka, V. Roučka, V. Řeháček V. Soběslav, F. Škvařil, J. Tůma, F. Vitoch, proti – 0, zdržel se – 1 - R. Cogan.
    Hlasováno: Pro – 19 - St. Albrecht, P. Bouchner, J. Cogan, R. Cogan, J. Hendrych, P. Ježek, P. Kracík, M. Nýdrle, Z. Ouzký, V. Pačesný, M. Pospíšil, M. Pospíšil, T. Roučka, V. Roučka, V. Řeháček, V. Soběslav, F. Škvařil, J. Tůma, F. Vitoch, proti – 0, zdržel se – 0.


Hovězí maso ze zemědělské usedlosti Arnoštice

    M. Nýdrle – přednesl návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o úvěru (dle předloženého návrhu) mezi Městem Nová Paka jako věřitelem a BK Nová Paka se sídlem Havlova 1795, Nová Paka IČ: 47474335 jako dlužníkem, ve výši 3 000 000 Kč, za účelem financování investiční akce „Modernizace Ski areálu Máchovka v Nové Pace“.
    S. Albrecht – podal pozměňující návrh k řádku č. 311. Založit nový podřádek k č. 311 s částkou 40 000Kč – příspěvky DSO – jedná se o příspěvky, kde Nová Paka je členem např. DSO Novopacko. Alikvotně bude ponížena položka územního plánování, řádek č. 319, tedy ponížení o 40 000 Kč.


Sýry a mléčné výrobky z farmi Tompeli

    Návrh usnesení: ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 268/1(dle PK 299) k. ú. Kumburský Újezd (dle GP č.305-201/2008 nově označený jako parc.č. st.144 k.ú. Kumburský Újezd) o výměře 15 m2 do vlastnictví ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín zastoupené ing. Zdeňkem Pavlovičem za celkovou cenu 3.000 Kč +DPH. Veškeré náklady spojené s koupí pozemku hradí kupující.
    3) RM předkládá ZM k projednání návrh na odkoupení části pozemků v k.ú. Kumburský Újezd. Respektive zrušení usnesení ZM č. 410/2010.
    Hlasováno: Pro – 18 - St. Albrecht, P. Bouchner, J. Cogan, R. Cogan, J. Hendrych, P. Kracík, J. Nožička, M. Nýdrle, Z. Ouzký, M. Pospíšil, V. Pačesný, T. Roučka, V. Roučka, V. Soběslav, F. Škvařil, V. Řeháček, J. Tůma, F. Vitoch, proti – 0, zdržel se – 2 - P. Ježek, M. Pospíšil st..
    Usnesení č. 81: ZM volí ověřovateli zápisu pana Mgr. Milana Pospíšila a pana Václava Řeháčka.


Broušený ametyst pana Pavla Ježka

    R. Cogan – předložil za Finanční odbor a Finanční výbor Zastupitelstvu města ke schválení druhou úpravu rozpočtu města na rok 2011. Úpravy představují především převody finančních prostředků na jednotlivých položkách tzn. v příjmové části řádky 51 až 80 dávky a dotace, které se pak podle účelu objevují na příslušných výdajových položkách. V příjmové části rozpočtu byly dále dle očekávané skutečnosti upraveny daňové příjmy a dále byla příjmová část rozpočtu navýšena v položce na řádku číslo 94 o nájemné za čističku odpadních vod. Úpravy ve výdajové části
    Návrh usnesení: ZM schvaluje prodej bytu č. 12, velikost 3+1, výměra 70,84 m2, v domě K Hájku 1706, stojícím na pozemku p.č.4189/3, a spoluvlastnický podíl 708/26816 na společných částech a příslušenství budovy, k. ú. Nová Paka za kupní cenu 784.700 Kč Anně Haláčkové, Vrchovina 162 (1/2) a Filipu Antošovi, Fr. Pecháčka 1484, Nová Paka (1/2).
    M. Nádvorníková – podala návrh na odročení za účelem upřesnění přesného místa odkud kam je která ulice


Výrobky z orobince paní Ivety Dandové

    Hlasováno: Pro – 18 - St. Albrecht, P. Bouchner, J. Cogan, R. Cogan, J. Hendrych, P. Ježek, P. Kracík, M. Nýdrle, Z. Ouzký, V. Pačesný, M. Pospíšil, M. Pospíšil, T. Roučka, V. Roučka, V. Řeháček V. Soběslav, J. Tůma, F. Vitoch, proti – 0, zdržel se – 1 - F. Škvařil,.
    J. Cogan – v oblasti Vlkova by se nebál ulic, je to důležitá část Nové Paky. Otázkou je, jestli tam neusměrnit katastry – Vlkov, Kumburský Újezd. Podporuje – názvy ulic: Průmyslová (ta k větráku) a druhou ulici navrhuje nazvat podle vynálezce tryskového stavu pana: Ing. Vladimíra Svatého. Navrhuje tedy název: Průmyslová a tu druhou: Ing. Svatého.


Skleněné figurky paní Ivety Valentové

    Usnesení č. 91: ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. 268/1(dle PK 299) k.ú. Kumburský Újezd (dle GP č.305-201/2008 nově označený jako parc. č. st.144 k. ú. Kumburský Újezd) o výměře 15 m2 do vlastnictví ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín zastoupené ing. Zdeňkem Pavlovičem za celkovou cenu 3.000 Kč +DPH. Veškeré náklady spojené s koupí pozemku hradí kupující.
    Usnesení č. 93: ZM schvaluje prodej bytu č. 12, velikost 3+1, výměra 70,84 m2, v domě K Hájku 1706, stojícím na pozemku p.č. 4189/3, a spoluvlastnický podíl 708/26816 na společných částech a příslušenství budovy, k.ú. Nová Paka za kupní cenu 784.700 Kč Anně Haláčkové, Vrchovina 162 (1/2) a Filipu Antošovi, Fr. Pecháčka 1484, Nová Paka (1/2).


Jahody z firmy Sempra Turnov, s.r.o.

    Usnesení č. 86: ZM schvaluje uzavření smlouvy o úvěru (dle předloženého návrhu) mezi Městem Nová Paka jako věřitelem a 1. Fotbalovým klubem se sídlem Kotíkova 286, Nová Paka IČ:708 14 830 jako dlužníkem, ve výši 500 000 Kč, za účelem dofinancování investiční akce „Rekonstrukce fotbalového hřiště v Havlově ulici umělou trávou“.
    Hlasováno:. Pro – 19 - St. Albrecht, P. Bouchner, J. Cogan, R. Cogan, J. Hendrych, P. Ježek, P. Kracík, J. Nožička, M. Nýdrle, Z. Ouzký, V. Pačesný, M. Pospíšil, M. Pospíšil, T. Roučka, V. Roučka, V. Soběslav, F. Škvařil, J. Tůma, F. Vitoch, proti – 0, zdržel se – 1- V. Řeháček,.
    Hlasováno o celku včetně pozměňovacího návrhu: Pro – 18 - St. Albrecht, P. Bouchner, J. Cogan, R. Cogan, J. Hendrych, P. Ježek, P. Kracík, J. Nožička, M. Nýdrle, M. Pospíšil, M. Pospíšil, T. Roučka, V. Roučka, V. Soběslav, F. Škvařil, V. Řeháček, J. Tůma, F. Vitoch, proti – 0, zdržel se – 1 - Z. Ouzký.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00