Jak na věc


jevišovice krokodýlí farma

Místopis, historie a symbolika města Jevišovice

    DEMENCE V DŮSLEDKU ALKOHOLISMU• Objevují se poškození vlivem otravy centrální nervové soustavy jedovatými plyny (např. oxidem uhelnatým)• Vlivem intoxikace těmito látkami dochází nejen k poruchám komunikace, ale i k deterioraci celé osobnosti jedince.
    V rámci cesty po Jihomoravském kraji navštívili poslanci Václav Klaus ml. a Zuzana Majerová Zahradníková, ve čtvrtek 21. 11. 2019 Domov pro seniory Jevišovice, p.o. a zajímali se o život a běžné starosti seniorů v Domově. Ve svém programu mimo jiné zdůraznili zájem o dostatečné poskytnutí kapacity pro seniory v Domovech, zjednodušení legislativy a mimo jiné zmínili i podporu tradičních rodin, zjednodušení daňového systému a připomenuli prioritu starobních důchodů, že budou oceněni především lidé, kteří pro tuto republiku pracovali. Oběma poslancům se návštěva v Domově líbila a přislíbili další návštěvu během následujícího léta, včetně prohlídky zámeckého parku.
    ALZHEIMEROVA CHOROBA• Alzheimerova choroba je příčinou 50% všech demencí. • Do 45 let je toto onemocnění vzácné. • U pacientů do 65 let užíváme termín Alzheimerova demence. • Po 65. roce věku senilní demence Alzheimerova typu.


Poskytované služby zahrnují:

    DEMENCE• Demence je jedním z nejčastějších zdravotních problémů stáří.• U osob starších 65 let činí 10% a s rostoucím věkem se výskyt dále zvyšuje.
    První zmínka o hradu pochází z roku 1289, kdy se připomíná jako majitel Jevišovic Boček z Kunštátu. Tomuto rodu pak patřily po více než tři století. Dominantu obce tvoří bývalé panské sídlo, zvané Starý zámek, rozložené na dlouhém, skalnatém ostrohu na pravém břehu Jevišovky, které ovšem vstupuje do historie až koncem poloviny 15. století
    Vedle historických památek, které se nacházejí po celém Jevišovicku, můžete vyrazit na přehradu, která je nejstarší zděnou přehradou na Moravě, můžete s sebou vzít kolo a vyrazit po některé cyklostezce, vyzkoušet jízdu na koních, nebo vyrazit za dobrým jihomoravským vínem. Je toho samozřejmě mnohem více.


Přírodní zajímavosti na území města Jevišovice

    První písemná zmínka o městě je z roku 1286, kdy město spravoval Boček z Kunštátu. Kunštáti drželi město až do roku 1587, kdy vymřeli po meči. Nejznámějším příslušníkem jevišovické větve tohoto slavného rodu byl Hynek zvaný Suchý Čert. Suchý Čert se vyznamenal jako obránce města Znojma proti nájezdu krále Zikmunda a rakouského vévody Albrechta. Albrecht po této výpravě podle úplavici. Znojmo však později padlo díky zradě některých znojemských měšťanů. Markrabí Jošt, který Znojmo dobyl, se krutě pomstil poraženým obráncům. Suchý Čert se se svým věrným spojencem Janem Sokolem z Lamberka dal na cestu pomsty a loupeživého řádění vůči nepřátelům.
    Domov pro seniory Jevišovice, p.o. poskytuje pobytové služby dle Zákona 108/2006 Sb. s celoročním provozem s kapacitou 105 lůžek, ve třech bezbariérových budovách. Organizace zajišťuje 2 sociální služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.
    Pokud byste chtěli využít tuto stránku coby doplňující zdroj údajů k vašemu webu a externí galerii fotek, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód:
    Jevišovice se postupně staly jedním z center husitské revoluce na jižní Moravě. Za panování synů Suchého Čerta, Hynka a Bočka, sílil odpor vůči katolickému městu Znojmu. Husitské ideály nabraly na síle zejména po popravě bratra Hynka Suchého Čerta Jindřicha Zajímače. Jevišovice byly jako centrum odporu dobyty v roce 1421 a jevišovičtí husité byli ve Znojmě brutálně upáleni. Na připomínku těchto tragických událostí byl v roce 1924 postaven na vrchu Žalově nad Jevišovickou přehradou pomník ve tvaru kalicha.


František Vildomec - setkání s Venuší

    DEMENCE V DŮSLEDKU HYPOXIE (nedostatek kyslíku)• Vyskytuje se většinou v kombinaci s chronickými respiračními chorobami kombinovanými se srdečními chorobami.• Často se demence rozvine po infarktu myokardu spojeném se zástavou srdce a delším bezvědomím a dlouhodobé resuscitaci.
    V roce 1743 se stal majitelem Jevišovic hrabě Jan Ugarte, který si vzal za manželku jednu z dcer Karla Josefa de Souches, vnuka zmiňovaného císařského polního maršálka. Rod Ugartů se nejvíce zasloužil o přestavbu Nového zámku v Jeivšovicích.
    Historie lidského osídlení Jevišovicka sahá daleko do prehistorie. Jevišovice a okolí byly významným centrem pravěké kultury. Množství nálezů, které odhalili archeologové v oblasti Starého hradu, daly této pravěké kultuře dokonce název – jevišovická kultura. Asi nejznámějším nálezem je soška zvaná Hlubokomašůvecká Venuše.
    Jevišovice jsou malebné historické městečko nad řekou Jevišovkou. Historie tu dýchá takřka na každém kroku, však je také centrum Jevišovic uznané jako městská památková zóna. Toto nejmenší město na Moravě se nachází v srdci Přírodního parku Jevišovka.
    Chcete-li být pravidelně informováni o nových akcích či speciálních nabídkách, můžete se zde zaregistrovat. Zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit.


Domov pro seniory Jevišovice,p.o.

    Další významnou jevišovickou osobností byl císařský polní maršálek Ludvík Raduit de Souches. Ten v roce 1649 koupil jevišovické panství včetně přilehlých obcí za své věrné služby od císaře za výhodnou cenu. Raduit de Souches se vyznamenal zejména jako obránce Brna proti Švédům. Byl to také on, kdo věnoval Hlubokým Mašůvkám zázračnou sošku Panny Marie de Foi. Právě za ní se každý rok vydávají stovky poutníků.
    DEMENCE VASKULÁRNÍHO TYPU• Po Alzheimerově chorobě druhým nejčastějším typem demence.• Vzniká v důsledku mnohočetných malých mozkových infarktů. Začátek bývá poměrně rychlý většinou po 60. roce.• Celkový stav se zhoršuje ve skocích, vždy po dalším malém infarktu.• Často se objevuje lítostivost, nepotlačitelná plačtivost, tyto osoby si uvědomují svůj stav.
    - organicky podmíněný nezvratný pokles intelektu provázaný poruchami chování a změnami osobnosti. - Je narušena sociální a ekonomická aktivita. - Nemocný se stává nesamostatným, je odkázán na pomoc druhých.- Demence se vyskytuje spolu s velkým množstvím chorob, proto je často vnímána jako syndrom.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00