Jak na věc


magistrát města české budějovice jeronýmova kontak

Jeden z aktérů potyčky skončil se 3,5 ‰ alkoholu na záchytné stanici

    3 Č.j. SU/8033/2016 Vš str. 3 Poučení: S ohledem na koncentrační zásadu, kterou pro územní řízení stanoví 89 odst. 1 stavebního zákona, správní orgán vyzývá účastníky řízení, aby se vyjádřili k podkladům pro vydání rozhodnutí nejpozději při ústním jednání. V rámci nařízeného ústního jednání správní orgán ukončí fázi shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí. Tímto postupem je účastníkům dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu ustanovení 36 odst. 3 správního řádu. Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle 4 odst. 4 stavebního zákona, a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle 4 odst. 4 a námitky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stano


Soutěž mladých cyklistů pro žáky 1. stupně základních škol

    5 Č.j. SU/8033/2016 Vš str. 5 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice 10 E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 1 Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská 398/32, České Budějovice 1 ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, České Budějovice 5 UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, Praha 4 SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod višňovkou 1661/37, Praha 4 ARANEA NETWORK a.s., Slévárenská 671, České Budějovice 1 T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 414 účastníci územního řízení podle 85 odst. 2 písm. b)stavebního zákona: osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, jedná se o pozemky: parc. č. 6/1, 7, 9, 10/1, 10/2, 11/2, 11/3, 29, 30/1, 30/2, 33, 35, 36 v katastrálním území České B


Městská policie České Budějovice

    1 Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská České Budějovice Viz rozdělovník: Internet: Značka: SU/8033/2016 Vš Vyřizuje: Tel.: Datum: Č. j.: SU/8033/ Ing. Vášová Klára OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ úZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K úSTNÍMU JEDNÁNÍ Veřejná vyhláška E. ON Distribuce, a. s., IČO , F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 1, zmocnila E. ON Českou republiku, s. r. o., IČO , F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 1, kterou zastupuje PRO 22 v.o.s., IČO , Čechova 395/59, České Budějovice 1 (dále jen žadatel) podal dne žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: nového kabelového vedení VN v distribuční soustavě sítě E.ON (název stavby: ČB, Jeronýmova, Rudolfovská - rekonstrukce VN, číslo stavby: ) na pozemku parc. č (ostatní plocha), parc. č (ostatní plocha), parc. č. 4736/1 (ostatní plocha) v katastrálním území České Budějovice 3, parc. č. 31/1 (zast


Městská policie České Budějovice

    4 Č.j. SU/8033/2016 Vš str. 4 částka může být uhrazena rovněž na pokladně Magistrátu města České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II č. 1, 2, České Budějovice, v úřední dny pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hod. a pátek od 8,00 do 11,30 hod. Doklad o zaplacení předložte správnímu orgánu. Ing. Vlastislav Eliáš vedoucí Stavebního úřadu České Budějovice Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města České Budějovice (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět stavebnímu úřadu. Oznámení bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Obdrží: zplnomocněný zástupce navrhovatele (dodejky) PRO 22 v.o.s., IDDS: wzruudt dotčené o


Pohřešovaná žena se večer objevila na poliklinice

    2 Č.j. SU/8033/2016 Vš str. 2 Protože se v tomto případě jedná o řízení s velkým počtem účastníků, kterým se dle ustanovení 144 odst. 1 správního řádu, rozumí řízení s více než 30 účastníky, je řízení vedeno veřejnou vyhláškou. Oznámení o zahájení řízení je účastníkům územního řízení uvedených v 85 odst. 1 písm. b), 85 odst. 2 stavebního zákona, doručováno veřejnou vyhláškou dle ustanovení 144 správního řádu, a to tak, že účastníci řízení podle 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. účastníci územního řízení podle 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona: E. ON Distribuce, a. s., IČO , F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 1, zmocnila E. ON Českou republiku, s. r. o., IČO , F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 1, kterou zastupuje PRO 22 v.o.s., IČO , Čechova 395/59, České Budějovice 1 účastníci územního řízení podle 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona: IČO , (jako obec, na jejímž území má být požadovaný

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00