Jak na věc


magistrát města české budějovice kněžská občanské průkazy

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

    6 Č.j. SU/2974/2013 Bd str. 6 Dle 30 správního řádu musí každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. Ing. Vlastislav Eliáš vedoucí Stavebního úřadu České Budějovice Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města České Budějovice (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět stavebnímu úřadu. Oznámení bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Obdrží: navrhovatelé (dodejky) Statutární město České Budějovice, IČO , nám. Přemysla Otakara II. 1, 2, České Budějovice, prostřednictvím zplnomocněné: A+U DESIGN, spol. s r.o., IDDS


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00