Jak na věc


mkp(metóda konečných prvkov) filetype:pdf,doc,txt

Numerické metody v mechanice, MKP

    11 MKP, FEM - FINITE ELEMENT METHOD Numerická metoda umožňující nalezení aproximovaného řešení jakýchkoliv dějů, které lze popsat diferenciálními rovnicemi. Řešení řad inženýrských problémů úloh: mechanických, elektrických, magnetických, elektromagnetických, tepelných, akustických, piezoelektrických polí, proudění kapalin a plnů, šíření tepla a záření, úloh multifzikální ZÁKLADNÍ PRINCIP FEM Náhrada tvarově složitého tělesa konečným počtem jednoduchých vzájemně spojených geometrických tvarů elementů, tj. diskretizace (rozdělení) tělesa na malé části (prvk), kter jsou matematick jednoducho popsatelné.
    14 MKP, FEM - FINITE ELEMENT METHOD ZÁKLADNÍ PRINCIP FEM Vlastnosti každého z těchto elementů jsou popsán jednoduchou matematickou funkcí (bázovou funkcí), přičemž pro popis vlastností celého objektu dostáváme soustavu rovnic. Řešení diferenciálních rovnic je tak převedeno na řešení soustav algebraických rovnic, jejichž neznámé představují parametr zkoumaného fzikálního problému. Pro výpočt ve statice jsou to posuv, pro teplotní pole teplota, pro magnetické pole agnetický potenciál a podobně. Jednotlivé element jsou vzájemně spojen v tzv. uzlech, matematických bodech o známých souřadnicích v prostoru. Jsou počítán hodnot neznámých parametrů právě v těchto uzlech.


SIMULACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ S VYUŽITÍM METODY KONEČNÝCH PRVKŮ (MKP, FEM)

    10 MKP, FEM - FINITE ELEMENT METHOD HISTORIE FEM 906 náhrada tělesa soustavou prutů, 94 Richard Courant, 953 rovnice tuhosti v maticovém tvaru, rozvoj léta 0. stol POUŽITÍ NUMERICKÝCH METOD V PRŮMYSLU Výhoda aplikace FEM - simulace jevů a dějů, které b se v praxi uskutečňoval velmi obtížně nebo b, s ohledem na destrukci zařízení při zkouškách, bl příliš nákladné
    16 DEFORMACE PRUTU ŘEŠENÍ KLASICKÉ ŘEŠENÍ POMOCÍ FEM. definice diferenciální rovnice. diskretizace prutu na 4 konečné prvk různých průměrů. řešení rovnice pro osové posunutí u jako funkce x v mezích 0, L. Výpočet prodloužení jednotlivých prvků L e = F.L ( E S ) 3. Výpočet výsledného prodloužení součtem prodloužení jednot. prvků e e


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00