Jak na věc


nájemní smlouva o pronájmu pokoje vzor ke stažení zdarma v češtině

Odpovědnost obchodníka za prodej zboží

    Lidská práva - komu byla v minulosti přisuzována, události, které měnily náhled na lidská práva: velká francouzská revoluce, 1848, americká občanská v... (detail)
    Seminární práce z teorie práva se zabývá právní odpovědností a jejími zvláštnostmi. Vysvětluje koncepci odpovědnosti v právní vědě, uvádí, jaký je jej... (detail)
    Práce se zaměřuje na státní sociální dávky. Uvádí obecné informace týkající se nároků na dávky státní sociální podpory. Následuje přehled některých z ... (detail)


Základní lidská práva a svobody podle Listiny

    8 D. ãernou ková - jaru kûv dûm v brnû - královû poli Obr. 17: Jaruškův dům v Brně - Králově Poli, podélný řez vstupní chodbou (NTM Praha, oddělení architektury a stavitelství, pozůstalost arch. Gočára, sign. f 14, označení Gočár - 15 a, b, plány - uložení a 3/11). Obr. 18: Jaruškův dům v Brně - Králově Poli, zahradní besídka (NTM Praha, oddělení architektury a stavitelství, pozůstalost arch. Gočára, sign. f 14, označení Gočár - 15 a, b, plány - uložení a 3/11). kovými motivy, zatímco oblouková okna arkýře jsou naznačena jen v obryse bez vnitřního členění. 19) Z fotografií, 20) které byly pořízeny po dokončení stavby v roce 1910 a o rok později byly publikovány v časopise Styl, 21) je zřejmé, že obložení parteru a arkýře bylo provede- 19) V původním náčrtu průčelí byl arkýř ještě zamýšlen jako otevřená lodžie. 20) Jedná se o dvě fotografie uličního průčelí (pohled od jihu a od severu), detail hlavního vstupu se zavěšeným svítidlem a detail sklepního okénk
    4 D. ãernou ková - jaru kûv dûm v brnû - královû poli Obr. 6: Jaruškův dům v Brně - Králově Poli, suterén, původní návrh ( (NTM Praha, oddělení architektury a stavitelství, pozůstalost arch. Gočára, sign. f 14, označení Gočár - 15 a, b, plány - uložení a 3/11). Obr. 7: Jaruškův dům v Brně - Králově Poli, přízemí, variantní návrh již téměř totožný s výslednou realizací (NTM Praha, oddělení architektury a stavitelství, pozůstalost arch. Gočára, sign. f 14, označení Gočár - 15 a, b, plány - uložení a 3/11). Obr. 8: Jaruškův dům v Brně - Králově Poli, přízemí, původní návrh, (NTM Praha, oddělení architektury a stavitelství, pozůstalost arch. Gočára, sign. f 14, označení Gočár - 15 a, b, plány - uložení a 3/11). Obr. 9: Jaruškův dům v Brně - Králově Poli, 1. patro, původní návrh, (NTM Praha, oddělení architektury a stavitelství, pozůstalost arch. Gočára, sign. f 14, označení Gočár - 15 a, b, plány - uložení a 3/11). 46


Právní odpovědnost a její zvláštnosti

    6 D. ãernou ková - jaru kûv dûm v brnû - královû poli Obr. 14: Jaruškův dům v Brně - Králově Poli, podélný řez, původní návrh, (NTM Praha, oddělení architektury a stavitelství, pozůstalost arch. Gočára, sign. f 14, označení Gočár - 15 a, b, plány - uložení a 3/11). s malými dvojčaty 9) a odjel jako novinář do Spojených států pomáhat při přípravách vyhlášení naší samostatnosti. Jejich sestra Milada působila v USA jako protirakouská vyzvědačka a byla dokonce odsouzena k smrti, avšak rozsudek nebyl vykonán. S bratry Karlem a Robertem udržovala konspirativní korespondenci. Další sestra Hermína pracovala v nepřátelském Srbsku jako frontová ošetřovatelka. Válečná léta byla poznamenána i rodinnou tragedií. Na vánoce 1915 zemřel manželům Jaruškovým osmiletý syn Karel. Paní Marie se zhroutila a musela se léčit v horském sanatoriu Görbersdorf. 10) Zanedlouho nato spáchal Jaruškův otec sebevraždu. Starší sourozenci se museli ujmout výchovy mladších a Karel Jaru
    Tato práce se zabývá problematikou odpovědnosti obchodníka za prodej zboží z hlediska trestního a obchodního zákoníku. Popisuje proces prodeje, nalez... (detail)


Listina základních práv a svobod

    3 PrÛzkumY památek I/1998 STAVEBNÍK, PROJEKT A REALIZACE Na podzim roku 1910 se v pozemkových knihách poprvé objevuje záznam o novém obytném nájemním domě na Palackého třídě v Brně - Králově Poli. 6) Stavebníkem a majitelem domu byl dr. Karel Jarušek, ředitel administrace Lidových novin v Brně. Architektonický návrh stavby svěřil tehdy dvaatřicetiletý stavebník o tři roky mladšímu Josefu Gočárovi. Z korespondence dr. Jaruška ani z pozůstalosti arch. Gočára není zřejmé, jak se oba muži setkali. Snad se vzájemně znali a věkově i názorově si byli blízcí, snad byl Gočár někým Jaruškovi doporučen. Obr. 4: Karel Jarušek, kolem roku 1905 (rodinný archiv paní Milice Stibralové). Karel Jarušek ( ) 7) byl synem Karla Jaruška, obchodníka se smíšeným zbožím ve Slapech nad Vltavou. Narodil se 8. dubna jako první syn z celkem devatenácti sourozenců ze dvou manželství. Karlova matka Emilie, rozená Seidlová, sloužila jako mladé, prý velmi hezké devče na faře v jihočeském Nadějkově. Pan farář ji


JARU KÒV DÒM V BRNù - KRÁLOVù POLI

    12 D. ãernou ková - jaru kûv dûm v brnû - královû poli Obr. 28: J. Kotěra, přístavba hotelu v Hradci Králové z r (repro z: STYL. Měsíčník pro architekturu, umělecké řemeslo a úpravu měst, IV/1912, s. 11). tady, v rodině významných politiků a publicistů spjatých s vydáváním a redakcí Národních listů, se mohl mladý ředitel administrace Lidových novin z Brna dr. Karel Jarušek seznámit s mladým ambiciózním architektem Gočárem. Význam Gočárovy stavby, jedné z jeho dvou brněnských realizací, 35) spočívá tedy především ve výtvarném pojetí průčelí, které je ve svém rozvržení zcela výjimečné a srovnatelné např. s Wenkeovým obchodním domem. 36) Oválná okna v suterénu a v bočních zdech arkýře a dekorativní motivy kovových a dřevěných prvků ve spojení s krystalickými okny a vkusným obložením z černého opaxitu představují velmi elegantní architektonicko-výtvarné řešení. Ze stavebního hlediska je progresivní užití armovaného betonu v konstrukci stavby. 37) Poněkud patr


Dohoda o kratší pracovní době, dohoda o hmotné odpovědnosti, dohoda o rozvázání pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době - vzory smluv

    11 PrÛzkumY památek I/1998 Obr. 25: Jaruškův dům v Brně - Králově Poli, schodišťový prostor (foto D. Černoušková, 1996). kové rámování kolem oken v 1. patře a ve štítech vikýřů, které na průčelí Jaruškova domu sjednocuje řadu nízkých půdních okének. Stejný motiv je zde užit i na mramorovém ostění vstupu. V oknech arkýřů hradecké stavby se objevuje i kosočtverečný páskový motiv, 32) který je užit ve výplni a nadsvětlíku lítacích dveří ve vstupní chodbě Jaruškova domu. 33) Detail psaníčkového motivu se objevuje i na zábradlí v horním patře Wenkeova obchodního domu v Jaroměři, který má navíc s Jaruškovým domem prakticky totožnou výrazně vyloženou deskovou římsu s kazetováním v podhledu. Zajímavé je i srovnání renesančního motivu zdvojené arkády s medailonem v obloukových oknech arkýře Jaruškova domu, který se shoduje s členěním prosklených dvířek sekretáře ze salonu dr. Julia Grégra. 34) Snad právě Obr. 26: Skříně na drobnosti podle návrhu arch. Gočára z interiéru domu (repro z : St
    5 PrÛzkumY památek I/1998 Obr. 10: Jaruškův dům v Brně - Králově Poli, 1. a 2. patro, variantní návrh již téměř totožný s výslednou realizací (NTM Praha, oddělení architektury a stavitelství, pozůstalost arch. Gočára, sign. f 14, označení Gočár - 15 a, b, plány - uložení a 3/11). Obr. 11: Jaruškův dům v Brně - Králově Poli, 2. patro, původní návrh, (NTM Praha, oddělení architektury a stavitelství, pozůstalost arch. Gočára, sign. f 14, označení Gočár - 15 a, b, plány - uložení a 3/11). Obr. 12: Jaruškův dům v Brně - Králově Poli, krov, původní návrh, (NTM Praha, oddělení architektury a stavitelství, pozůstalost arch. Gočára, sign. f 14, označení Gočár - 15 a, b, plány - uložení a 3/11). Obr. 13: Jaruškův dům v Brně - Králově Poli, půdorysný řez průčelní zdí v přízemí a v 1. patře, původní návrh, (NTM Praha, oddělení architektury a stavitelství, pozůstalost arch. Gočára, sign. f 14, označení Gočár - 15 a, b, plány - uložení a 3/11). 47


Vzor nájemní smlouvy pokoje v domě

    13 PrÛzkumY památek I/1998 Díval jsem se z bezprostřední blízkosti, abych pak mohl pomalu couvat přes ulici s očima upřenýma na to černobílé průčelí. Až jsem stál na protějším chodníku a viděl Jaruškův dům v tom správném osvětlení. Ve dne byly totiž příliš znát vady na kráse, to jak se na Gočárově stavbě podepsal čas a programové pustošení: oválná sklepní okna zatlučená prkny a ošklivé pukliny na fasádě. Kdežto teď v noci a v mizerném osvětlení průčelí vyzařovalo svou netknutou krásu. A ještě chvíli jsem tam stál a omýval svou duši v té nebeské lázni. 39) 39) J. Kratochvil, Avion, Brno 1995, s Jaru ek Haus in Brno - Královo Pole / Brünn-Königsfeld Das Jarušek Haus vom Architekten Josef Gočár, eins der bedeutenden Objekte des Denkmalfonds der modernen Brünner Architektur, gehört zu den grundlegenden Bauten der tschechischen architektonischen Moderne des ersten Jahrzehntes des 20. Jahrhunderts. Es handelt sich, neben dem Pavillon der Akademie der bildenden K&uum


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00