Jak na věc


národní památkový ústav reg. pracoviště pardubice

Na sychrovský zámek se po roce vracejí mušketýři!

    11 Mikan Jiří Ondráček Miroslav, Ing. CSc. Pohorský Josef Smutný Emanuel Šmejc Vladimír, Ing. Švadlenková Jaroslava zámečník průvodce zahradník uklízeč Státní zámek v Ratibořicích včetně torza hradu Vízmburk Adresa: Státní zámek Ratibořice, Česká Skalice tel., fax: , Stránská Jana, Ing. Jobánek Martin Jobánková Hana Kopp Zbyněk Macková Věra Polášková Jitka Poločenková Romana Stránská Jana, Ing. Stránský Ladislav Štefan Jan Tuček Miloslav Valtera František Vojtas Petr Vojtas Rudolf Vojtasová Marie Záliš Milan Záliš Milan správce památkového objektu (kastelán) zahradník průvodce na zámku účetní uklízeč manipulační dělník zámečník zahradník manipulační dělník zedník uklízeč manipulační dělník průvodce Soubor lidových staveb Vysočina Adresa: Soubor lidových staveb Vysočina, ul. Příčná 350, Hlinsko v Čechách tel.: , fax: Vojancová Ilona, PhDr. Bureš Josef Černá Veronika Dalecká Ludmila Homoláčová Danuše Klas Petr Kramperová Jana, Mgr. Křivanová Magda, PhDr. Macháček Alois Minařík Ota, Mgr.
    SpolečnĂ˝ projekt NĂĄrodnĂ­ho pamĂĄtkovĂŠho Ăşstavu, ĂşzemnĂ­ho odbornĂŠho pracoviĹĄtě v Liberci a KrajskĂŠho úřadu LibereckĂŠho kraje určenĂ˝ dětskĂ˝m nĂĄvĹĄtěvnĂ­kĹŻm.
    CĂ­lem probĂ­hajĂ­cĂ­ transformace je modernĂ­ odbornĂĄ pamĂĄtkovĂĄ instituce, kterĂĄ bude schopna garantovat komplexnĂ­ ochranu unikĂĄtnĂ­ho pamĂĄtkovĂŠho fondu v ČeskĂŠ republice, a to jak na zĂĄkladě svĂŠho legislativnĂ­ho zakotvenĂ­, tak na podkladě ĂşzkĂŠ spoluprĂĄce s veřejnostĂ­, jejĂ­Ĺž aktivnĂ­ zĂĄjem je jedinou skutečnou zĂĄrukou zachovĂĄnĂ­ kulturnĂ­ch pamĂĄtek dalĹĄĂ­m generacĂ­m. (AktualizovĂĄno 21.7.2009, 13:50 hod.)


Průmyslové dědictví: ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry | konference

    17 bylo prováděno často na nepřístupných místech pomocí horolezecké techniky. Přes toto úsilí se nepodařilo díky naprosto degradovanému dřevu (borovice, dub, jasan) ani jeden vzorek určit, vyjma druhotně použitého prvku v brance u JV rondelu, jehož poslední zachovaný letokruh je datován do roku Průzkum se dále zaměřil na analýzu konstrukcí v suterénu pod západním palácem, spojovacím křídlem a pod věží. Jednou z důležitých činností pracoviště bylo vyhodnocení restaurátorského průzkumu barevnosti fasád na špitálu v Kuksu. Výsledným produktem byla ucelená zpráva shrnující dosavadní poznatky o stavebním vývoji objektu ve vztahu s nálezy stratigrafií barevnosti omítek. Velké úsilí bylo věnováno k zajištění operativní dokumentace nálezových situací při stavebních aktivitách na objektech s památkovou hodnotou. V součinnosti s grantovým úkolem Vědy a výzkumu č. 301 byla dokumentační práce provedena při 18. akcích. Z nich je třeba vyzdvihnout především velmi přínosnou dokumentaci západního průč
    [08.10.2009 - 14.10.2009, Praha, VĂ˝zkumnĂŠ centrum prĹŻmyslovĂŠho dědictvĂ­, ČKAIT, ČeskĂ˝ nĂĄrodnĂ­ komitĂŠt ICOMOS, ČVUT Praha, obnova pamĂĄtek, technickĂŠ pamĂĄtky, ohroĹženĂ­ pamĂĄtek, mezinĂĄrodnĂ­ spoluprĂĄce, pamĂĄtky a veřejnost]


Granty a dotace MK ČR - památková péče

    14 lupráci se zástupci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V Královéhradeckém kraji se přihlásilo pouze Město Jičín MPR. Někteří odborní pracovníci z pracoviště Jaroměř-Josefov se účastnili grantů vypisovaných MK ČR, v rámci kterých lze koncepčně rozpracovávat další úkoly památkové péče (VaV), např. Památkově urbanistické průzkumy, vědecké hodnocení a odborná dokumentace historických měst v České republice v návaznosti na historické průzkumové podklady oboru památkové péče. počet odborných vyjádření počet návrhů na zapsání do úSKP 43 počet nově zpracovaných karet 71 počet zrevidovaných karet 295 počet návrhů na restaurování 13 Některé významné akce památkové obnovy objektů v Královéhradeckém kraji v roce 2006 Okres Hradec Králové: Hoříněves Žiželeves, kostel sv. Mikuláše oprava střechy Libčany, kostel Nanebevzetí Panny Marie oprava střechy a obnova fasády Okres Jičín: Nová Paka, kostel Nanebevzetí Panny Marie obnova fasády Veliš, kost
    1 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ úSTAV úZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PARDUBICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006
    V pĂĄtek 17.7.2009 podepsal NĂĄrodnĂ­ pamĂĄtkovĂ˝ Ăşstav se strojĂ­renskou společnostĂ­ VĂ­tkovice, a.s., majitelem nĂĄrodnĂ­ kulturnĂ­ pamĂĄtky "vysokĂŠ pece" v tzv. DolnĂ­ oblasti VĂ­tkovic v Ostravě, memorandum o společnĂŠm postupu při obnově a novĂŠm vyuĹžitĂ­ tĂŠto unikĂĄtnĂ­ technickĂŠ pamĂĄtky.21.7.2009 doplněna fotogalerie.


Podlimitní veřejná zakázka - Rekonstrukce depozitáře Kutná Hora - Hlouška

    8 Mgr. Petr Kovařík s účinností od jmenován vedoucím odboru památkové péče a statutárním zástupcem ředitele dnem odvolán z funkce územního konzervátora datum skončení pracovního poměru: Jindřiška Mynaříková s účinností od jmenována provozním náměstkem dnem odvolána z funkce provozního náměstka od do pověřena řízením ve funkci provozně ekonomického náměstka datum skončení pracovního poměru: Ing. Jan Fajc s účinností od jmenován ekonomickým náměstkem územním ekonomem dnem z funkce územního ekonoma odvolán datum skončení pracovního poměru: Organizační struktura ústavu ke dni Seznam pracovníků Adresa: NPú úOP v Pardubicích, Zámek 4, Pardubice tel., ústředna: ové adresy pracovníků: Sekretariát ředitelky Lánská Iva, Ing. arch. ředitelka (výzkumný a vývojový pracovník), tel.: tel., fax: referát právní Kesić Vera, Mgr. referát BOZP a ochrany objektů Chaloupka František Odbor památkové péče Falta Jan, Ing. arch. referent majetkové správy právník bezpečnostní referent náměstek pro výkon památkov
    Konferenci organizuje NPÚ-ÚOP střednĂ­ch Čech v Praze v rĂĄmci institucionĂĄlnĂ­ho vĂ˝zkumnĂŠho Ăşkolu "OdbornĂŠ hodnocenĂ­ a systematickĂŠ vědeckĂŠ zpracovĂĄnĂ­ zĂĄkladnĂ­ evidence mobiliĂĄrnĂ­ch fondĹŻ kulturnĂ­ch pamĂĄtek, ke kterĂ˝m vykonĂĄvĂĄ prĂĄvo hospodařenĂ­ NĂĄrodnĂ­ pamĂĄtkovĂ˝ Ăşstav".
    2 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ úSTAV územní odborné pracoviště v Pardubicích ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006


KladrubskĂŠ lĂŠto rozeznĂ­ nĂĄdhernĂ˝ klĂĄĹĄternĂ­ kostel kvalitnĂ­ hudbou

    12 2. ODBORNÉ ČINNOSTI 2.1 Přehled činnosti jednotlivých úseků a oddělení úOP Odbor památkové péče Ing. arch. Jan Falta Činnost odboru památkové péče byla v roce 2006 zaměřena především na zajišťování úkolů stanovených odborné organizaci zřizovatelem a na plnění úkolů vycházejících ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Dále se činnost odboru soustředila na zajišťování úkolů stanovených odborné organizaci MK ČR a NPú úP. Důležitými činnostmi odboru památkové péče bylo v roce 2006 sledování programů, které probíhaly v rámci dotací MK ČR Havarijního programu, Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, Programu péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny a Programu záchrany architektonického dědictví. Tyto programy se uskutečňovaly dle pokynů MK ČR a byly zajišťovány příslušnými odbornými pracovníky působícími na územích pověřených obcí III. stupně. Terénní pracovníci jednotlivých
    AktuĂĄlnĂ­ webovĂŠ strĂĄnky a Ăşpravy na nich jsou dočasnĂŠ. Od 1.1.2010 připravuje NPÚ ke spuĹĄtěnĂ­ zcela novĂŠ strĂĄnky tak, aby byly uĹživatelsky přívětivějĹĄĂ­.
    Město FrĂ˝dlant vyhlĂĄsilo veřejnou sbĂ­rku pod nĂĄzvem "Zachraňme frĂ˝dlantskĂ˝ betlĂŠm". Tato sbĂ­rka mĂĄ slouĹžit k zĂ­skĂĄnĂ­ a shromažďovĂĄnĂ­ dobrovolnĂ˝ch peněžitĂ˝ch příspěvkĹŻ na realizaci statickĂŠho zajiĹĄtěnĂ­ tzv. BetlĂŠmu, objektu čp. 356 v ZahradnĂ­ ulici, a předevĹĄĂ­m na restaurĂĄtorskĂ˝ zĂĄsah, kterĂ˝m musĂ­ projĂ­t unikĂĄtnĂ­ mechanickĂ˝ betlĂŠm mĂ­stnĂ­ho rodĂĄka Gustava Simona (1873-1953), jenĹž svĂŠ celoĹživotnĂ­ dĂ­lo tvořil neuvěřitelnĂ˝ch 50 let.
    © 2003-09 NĂĄrodnĂ­ pamĂĄtkovĂ˝ Ăşstav, ValdĹĄtejnskĂŠ nĂĄm. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111,e-mail up@up.npu.cz, dĂĄle viz kontakty


Oživlé památky 2009 - srpen: měsíc řemesel

    5 ZKRATKY ARú Archeologický ústav Akademie věd České republiky AV Akademie věd BOZP bezpečnost a zdraví při práci CES Centrální evidence sbírek čp. číslo popisné EHD European Heritage Days (Dny evropského dědictví) EO ekonomický odbor EU Evropská unie EZS elektronický zabezpečovací systém FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb HIM hmotný investiční majetek HP havarijní program, opravy střech IFVV institucionální financování výzkumu a vývoje ISO integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví JTSK jednotný trigonometrický systém katastrální KH Kunětická Hora KP kulturní památka KPZ krajinné památkové zóny KRNAP Krkonošský národní park KSSPPOP Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody k. ú. katastrální území MD mateřská dovolená MK ČR Ministerstvo kultury České republiky MM Moravské muzeum MP movitá památka MPR městská památková rezervace MPZ městská památková zóna MTZ materiální technické zabezpečení MVČ Muzeum východních Čech NKP národní kulturní památka NP ne


Nabídka pracovní příležitosti v knihovně NPÚ-ÚP

    6 úVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích plnilo v roce 2006 kompletní úkoly památkové péče pod novým vedením s důrazem na spolupráci se správními orgány a orgány samosprávy a s dalšími subjekty zapojenými s ochranou kulturního dědictví na zvýšení atraktivity památek, která by vedla ke zvýšení jejich návštěvnosti. V roce 2006 probíhaly na všech objektech v naší správě práce stavební obnovy, limitované však finančními prostředky. Z největších provedených prací je možné jmenovat opravu hodinové věže v Náchodě, severní a západní fasády západního křídla Hospitalu v Kuksu a jižní fasády na Hrádku u Nechanic, včetně restaurátorských prací Hodinové věže. Na hradě Kunětická hora započala rozsáhlá obnova 6. brány a západního paláce včetně obnovy úprav interiéru navržených architektem Dušanem Jurkovičem. Po škodách ze zimy a jarních povodních byly provedeny opravy v Ratibořicích, v areálu Souboru lidových staveb Vysočina na Veselém kopci a vyřešena
    ZpřístupněnĂŠ pamĂĄtky ve sprĂĄvě NPÚ se letos ukåŞí jako ĹživĂĄ mĂ­sta, na kterĂĄ mĂĄ smysl se vracet. NPÚ prezentuje OĹživlĂŠ pamĂĄtky prostřednictvĂ­m tematickĂ˝ch měsĂ­cĹŻ. Srpen je zasvěcen tradičnĂ­m řemeslĹŻm. Hrady a zĂĄmky byly vĹždy i středisky řemeslnĂ˝ch pracĂ­. V srpnu poznĂĄte prĂĄci kovářů, keramikĹŻ, svíčkařů, řezbářů, ale i mnoha dalĹĄĂ­ch řemeslnĂ­kĹŻ. Ledacos si budete moci i sami vyzkouĹĄet.


Slavnostní podpis memoranda se společností Vítkovice, a. s.

    13 Činnost památkářů pro movité památky byla zaměřena hlavně na provádění revize evidenčních karet movitých památek, dále zpracování nových návrhů na zapsání do seznamu movitých památek a dopracovávání chybějících karet památek již zapsaných. Další důležitou činností byl dozor nad stavem a nakládáním s mobiliáři a dalšími movitými památkami a spolupráce při instalaci nových expozic. Bylo vydáno 5 písemných odborných vyjádření. úOP NPú v Pardubicích zajišťovalo administrativu k dotacím z Havarijního střešního programu MK ČR. Částka přidělená pro náš region činila tisíc Kč a nakonec byla rozdělena po projednání s příslušnými městskými úřady a pracovníky na 21 akcí. Jako každý rok odborní pracovníci úzce spolupracovali s krajskými a příslušnými městskými úřady na výběru akcí obnovy dotovaných z dalších programů ministerstva kultury ČR (Program záchrany architektonického dědictví, Program regenerace městských památkových zón a rezervací, Program péče o vesnické památkové zóny, rezervace a
    ÄŒeskĂĄ komora architektĹŻ, NĂĄrodnĂ­ pamĂĄtkovĂ˝ Ăşstav a StĂĄtnĂ­ fond ĹživotnĂ­ho prostředĂ­ se dohodli na společnĂŠm prohlĂĄĹĄenĂ­ k problematice podpory opatřenĂ­ směřujĂ­cĂ­ch k energetickĂ˝m ĂşsporĂĄm historickĂ˝ch staveb.
    Od prvnĂ­ho ročnĂ­ku v roce 2001 představuje platformu pro vĂ˝měnu nĂĄzorĹŻ mezi odbornĂ­ky rĹŻznĂ˝ch profesĂ­ i pro publikovĂĄnĂ­ a popularizaci tĂŠmatu v ĹĄirĹĄĂ­ veřejnosti.
    Projekt OstravskĂŠ univerzity v Ostravě PamĂĄtkovĂĄ péče (inovace studijnĂ­ch programĹŻ) si klade za cĂ­l inovaci studijnĂ­ch oborĹŻ. Aktivitou projektu, pro nĂ­Ĺž je NPÚ stěžejnĂ­m partnerem, je podpora praxĂ­ a ståŞí studentĹŻ za účelem posĂ­lenĂ­ kompetencĂ­ budoucĂ­ch pracovnĂ­kĹŻ v oblasti pamĂĄtkovĂŠ péče.


Výběrové řízení - projekt IOP Litomyšl - Život na zámku

    4 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 4 úVOD 5 1. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Profesní životopis ředitelky Profesní životopis náměstka pro výkon památkové péče Profesní životopis provozně ekonomického náměstka 6 Další pracovníci působící ve vedoucích funkcích v roce Organizační struktura ústavu ke dni Seznam pracovníků Poradní orgány ODBORNÉ ČINNOSTI Přehled činnosti jednotlivých úseků a oddělení úOP 11 Odbor památkové péče Oddělení péče o památkový fond Pracoviště v Jaroměři-Josefově Oddělení evidence a dokumentace Oddělení specialistů Archeologické oddělení Sbírkový fond SLS Vysočina v roce Věda a výzkum průběžné zprávy o institucionálních úkolech v roce Mezinárodní spolupráce Publikační činnost Prezentační a vzdělávací činnost Prohlašování nemovitých a movitých kulturních památek Archivní přírůstky Mobiliární přírůstky Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím SPRÁVA PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ 34 Odbor správy památkových objektů a provozu Oddělení technického dozoru a
    NĂĄrodnĂ­ pamĂĄtkovĂ˝ Ăşstav, zahajuje jako veřejnĂ˝ zadavatel otevřenĂŠ zadĂĄvacĂ­ řízenĂ­ na výťe uvedenou podlimitnĂ­ veřejnou zakĂĄzku na stavebnĂ­ prĂĄce.
    O nadchĂĄzejĂ­cĂ­m vĂ­kendu, 8.–9.8.2009 se anglickĂ˝ zĂĄmeckĂ˝ park na Sychrově přenese do doby LudvĂ­ka XIII. a jeho muĹĄketĂ˝rĹŻ. V bohatĂŠm komponovanĂŠm programu se představĂ­ ĹĄpičkovĂ­ ĹĄermíři i jinĂŠ atrakce.


Tisková zpráva z mimořádného kontrolního dne obnovy exteriéru státního zámku v Lednici

    9 Detašované pracoviště v Jaroměři-Josefově Adresa: Okružní 418, Jaroměř-Josefov tel.: , fax: , Imrich Pavel, PhDr. Chmelík Vratislav, Mgr. Lacinová Hana Martinec Milan, Mgr. Nyklová Lenka, Ing. Paterová Vladimíra, Ing. arch. Rais Radomír, Ing. Rubáček Antonín, Mgr. Vakulová Marie sekretářka odborného náměstka Uchytilová Olga památkář, ved.pracoviště památkář sekretářka památkář památkář památkář památkář památkář památkář sekretářka oddělení evidence a dokumentace Vaňura Oldřich, Mgr. et Mgr. památkář, ved. oddělení, tel.: Arijčuk Petr, Mgr. památkář Blažek Viktor, Mgr. památkář Buroň Miloš, Bc. památkář Dědková Irena dokumentátor Krištof Milan dokumentátor Maryšková Ivana dokumentátor Matys Jiří památkář Mrázová Šárka památkář rodičovská dovolená Nováková Ludmila dokumentátor Provazník Karel památkář Pykalová Zuzana dokumentátor Setínková Zora dokumentátor Slavíčková Jitka, Mgr. dokumentátor Slonka Tomáš, Bc. památkář Svobodová Jitka, Ing. arch. památkář Šimečková Věra dokumentátor Š


Hrad Rabí ve znamení Velké Včely!

    20 Lokalita Památka Restaurátor Okr. Jičín Hořice Portál u hřbitova, průzkum Z. Fučík, O. Nosek Hrdoňovice Krucifix P. Roztočil Chomutice Kostel sv. Dionýsia, průzkum maleb M. Křížek, P. Padevět Chomutice Kostel sv. Dionýsia, malby v kupoli M. Křížek, P. Padevět Jičín Valdštejnská lodžie, průzkum J. Waisserová, Z. Wichterlová, M. Novotná, P. Novotný, A. Havlínová Jičín Kostel sv. Ignáce, průzkum E. Skarolková Jičín Sousoší sv. Václava, dva andílci, kopie P. Roztočil Nová Paka Křížová cesta, dvě malby na plechu L. Lounová Nová Paka Kašna, socha sv. Floriána J. Koňák Pecka Mariánský sloup J. Koňák Pecka Hrad, rám obrazu sv. Huga u Lincolnu A. Novák, R. Najdenova Pecka Hrad, rám obrazu sv. Bruna z Kolína A. Novák, R. Najdenova Pecka Hrad, socha sv. Jana Nepomuckého A. Novák, R. Najdenova únětice Kalvárie, průzkum O. Pospíchal, L. Kryl únětice Kalvárie O. Pospíchal Okr. Náchod Božanov Kostel sv. Maří Magdaleny, portál A. Wagner Jaroměř-Josefov Čp. 418, ostění dveří O. Nosek Jaroměř-Josefov


BaroknĂ­ loutkovĂĄ opera na zĂĄmku DolnĂ­ Lukavice

    19 scénáře prof. PhDr. Pavla Preisse, DrSc., a prof. PhDr. Mojmíra Horyny, byla započata ve spolupráci se správou Hospitalu Kuks a vedoucím oddělení propagace a prezentace ústavu již na konci roku V oblasti restaurování proběhlo za dozoru obou pracovníků oddělení značné množství restaurátorských akcí na movitých a nemovitých kulturních památkách ve východních Čechách. Těmito specialisty byl také vypracován Přehled restaurátorských prací realizovaných v roce 2005 včetně jeho předání do tisku na ústřední pracoviště NPú v Praze. Při opravách památek lidové architektury a technických památek, při restaurování nemovitých památek a při obnově historických zahrad a parků převážně jiných vlastníků je pracovníky oddělení pořizována průběžná fotodokumentace, u restaurování movitých památek pak na základě požadavku pracovnice oddělení zajišťují tuto dokumentaci fotografové ústavu. V mezích možností se pracovníci oddělení specialistů zúčastňují příslušných seminářů a školení, někteří publikují v o


Noční prohlídky na hradě Karlštejně

    16 lo se na kontrole dat konvertovaných do programu CastIS. Přitom bylo nutné připomenout dobrou spolupráci pověřených pracovníků na objektech (SZ Náchod, SZ Ratibořice, SZ Hrádek u Nechanic a SZ Litomyšl) a památkáře z pracoviště Jaroměř-Josefov. Ve spolupráci se správou Hospitalu Kuks a dalších zaměstnanců proběhla mimořádná inventura mobiliárního fondu v objektu. V průběhu roku 2006 se pracovalo na revizi karet a návrhů mobiliárního fondu Heřmanův Městec. f) úsek ISO (Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví) V rámci ISO se pokračovalo na úkolech, které souvisejí s činnostmi tohoto úseku. Především probíhala videodokumentace církevních mobiliářů za aktivní spolupráce římskokatolické církve především koordinátora Biskupství královéhradeckého. Postupně byla provedena videodokumentace v 45 církevních objektech v rámci Biskupství královéhradeckého (5 církevních objektů v rozpracovanosti). Jelikož odborná činnost probíhá více než čtrnáct let, byl vytvořen na oddělení evide


Udělejte si svůj vlastní piknik v romantickém prostředí zámeckého parku v Hořovicích

    15 b) úsek kartotéky nemovitých kulturních památek V rámci úseku kartotéky nemovitých kulturních památek byla zajišťována agenda související s nemovitými kulturními památkami. Především byly zpracovávány evidenční listy do počítačové podoby včetně tisku a kompletace s příslušnou aktualizovanou fotodokumentací. V rámci spolupráce s NPú úP bylo během roku 2006 předáno ks evidenčních listů nemovitých kulturních památek včetně přílohové dokumentace a fotodokumentace. Terénní pracovníci ve spolupráci s tímto úsekem spolupracovali s MK ČR při zpracování podkladů navržení věci za kulturní památku, popřípadě prohlášení věci za kulturní památku. Informace o nemovitých kulturních památkách byly poskytovány odborné veřejnosti, majitelům kulturních památek, úředníkům z pověřených obcí aj. Dle potřeby se scházela odborná komise ve věci výběru nemovitostí za kulturní památku. Optimálním stavem kartotéky nemovitých kulturních památek by bylo úplné dokončení reidentifikace nemovitého památkového fondu
    3 NPú úOP v Pardubicích NPú NPú úP NPú úOP v Brně NPú úOP v Českých Budějovicích NPú úOP v hlavním městě Praze NPú úOP v Kroměříži NPú úOP v Liberci NPú úOP v Olomouci NPú úOP v Ostravě NPú úOP v Plzni a NPú úOP v Lokti NPú úOP středních Čech v Praze NPú úOP v ústí nad Labem
    Do vĂ˝stavnĂ­ch prostor vĂ˝chodnĂ­ho křídla zĂĄmku v ManětĂ­ně byl umĂ­stěn kmenovĂ˝ inventář z depozitářů. JednĂĄ se například o manětĂ­nskĂ˝ poklad, kterĂ˝ byl nalezen při fotografovĂĄnĂ­ truhlice. Pokoj s pokladem je doplněn o dalĹĄĂ­ rodinnĂŠ portrĂŠty bĂ˝valĂ˝ch majitelĹŻ zĂĄmku v ManětĂ­ně a takĂŠ v RabĹĄtejně nad Střelou.
    NĂĄrodnĂ­ pamĂĄtkovĂ˝ Ăşstav zveřejňuje svĂŠ připomĂ­nky k nĂĄvrhu Ministerstva kultury. Doplněny odkazy na dalĹĄĂ­ připomĂ­nky a ohlasy v mĂŠdiĂ­ch. (AktualizovĂĄno: 11.1.2009.)
    Ministerstvo kultury, odbor pamĂĄtkovĂŠ péče, vyhlaĹĄuje podle ZĂĄsad programu Podpora obnovy kulturnĂ­ch pamĂĄtek prostřednictvĂ­m obcĂ­ s rozšířenou pĹŻsobnostĂ­ doplňkovĂŠ kolo.


Obnova zámku Červené Poříčí

    OdbornĂĄ konference 5. bienĂĄle IndustriĂĄlnĂ­ stopy na tĂŠma PrĹŻmyslovĂŠ dědictvĂ­: ve vzduchoprĂĄzdnu mezi profesionĂĄly a amatĂŠry neboli o vĂ˝sledcĂ­ch, ĂşskalĂ­ch a vztahu profesionĂĄlnĂ­ch odbornĂ˝ch institucĂ­ a občanskĂ˝ch sdruĹženĂ­, dobrovolnĂ˝ch nadĹĄencĹŻ a statnĂ­ i mĂ­stnĂ­ sprĂĄvy a samosprĂĄvy pro poznĂĄnĂ­, zĂĄchranu a jinĂŠ uĹžitĂ­ prĹŻmyslovĂŠho dědictvĂ­.


Tisková zpráva NPÚ k návrhu úprav Karlova náměstí v Praze

    18 Pardubický kraj: Česká Třebová, hřbitovní kostel sv. Kateřiny varhany, etapa, Kč; Letohrad, farní kostel sv. Václava obraz sv. Václava z hlavního oltáře, Kč; Litomyšl, zámek Litomyšl soubor deseti obrazů, Kč; Tatenice, farní kostel sv. Jana Křtitele hlavní oltář sv. Jana Křtitele, etapa, Kč; Během první poloviny roku 2006 probíhala příprava na zařazení akcí do Programu restaurování pro rok V závěru června 2006 pak bylo na MK ČR předáno k posouzení a výběru celkem 24 návrhů na zařazení akce obnovy movité kulturní památky do Programu restaurování movitých kulturních památek na rok j) geodetický referát K 1. srpnu 2006 byl začleněn do oddělení evidence a dokumentace geodetický referát (původně součástí oddělení archeologie). Od této doby operativně pokračovaly jednotlivé úkoly, které souvisely s touto činností. Jednalo se zejména o následující akce: 1. Pardubice, ul. Anežky České základy Bílé brány zaměření a zpracování 2. Mikulovice výstavby RD na p. č. 214/15 PPZAV zpracování zaměřen
    [14.07.2009, Praha, Ostrava, NPÚ-ÚOP Ostrava, NPÚ-NĂĄrodnĂ­ pamĂĄtkovĂ˝ Ăşstav, vĂ˝chova, vzdělĂĄvĂĄnĂ­, EÚ - OP VzdělĂĄvĂĄnĂ­ pro konkurenceschopnost]


Průběžná prezentace výsledků výzkumného úkolu "Odborné hodnocení a systematické vědecké zpracování základní evidence mobiliárních fondů kulturních památek, ke kterým vykonává právo hospodaření NPÚ" | celostátní konference

    7 1. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ 1.1 Profesní životopis ředitelky Ing. arch. Iva Lánská Po maturitě na Střední průmyslové škole stavební v Hradci Králové absolvovala v roce 1982 Fakultu architektury ČVUT v Praze. V roce 1982 nastoupila na útvar hlavního architekta Krkonoš ve Vrchlabí. V letech pracovala až do zrušení organizace v Městském urbanistickém středisku v Hradci Králové jako urbanista, poté na útvaru hlavního architekta v Hradci Králové jako vedoucí koncepce urbanismu a architektury. V letech se zabývala činností územního plánování a stavebního řádu na Ministerstvu životního prostředí ČR, Ministerstva hospodářství ČR a následně Ministerstva pro místní rozvoj ČR, kam byla přenesena pravomoc na úseku stavebního zákona. Od roku 1997 do 2006 působila jako vedoucí koncepce územního plánování a architektury a jako hlavní architekt na Magistrátu města Hradec Králové a Pardubice. Od byla jmenována ředitelkou územního odborného pracoviště v Pardubicích. Vroce 1998 získala velkou autorizaci Čes
    NPÚ vyhradil na kaĹždĂŠm regionĂĄlnĂ­m pracoviĹĄti jednoho zaměstnance, kterĂ˝ bude radit těm vlastnĂ­kĹŻm pamĂĄtek, kteří chtějĂ­ zĂ­skat stĂĄtnĂ­ dotaci na zateplenĂ­ objektu v programu ZelenĂĄ ĂşsporĂĄm.


Tajemství depozitáře | výstava

    10 Kučerová Irena Špolák Petr Zábranský František výstavář zedník kontrolor Státní zámek v Litomyšli Adresa: Státní zámek v Litomyšli, Litomyšl tel., fax: , oddělení technického dozoru a investorské činnosti Přichystal Ivo, Ing. investiční referent, vedoucí oddělení, tel.: Krejčová Vlasta investiční referent Vašata Jaroslav investiční referent Státní zámek Hrádek u Nechanic Adresa: Státní zámek Hrádek u Nechanic, Nechanice tel.: , fax: , Šenk Ivan Beníček Petr Dandová Vladislava Doležal Václav Doležalová Naděžda Kohout Oto Kohoutová Jaroslava Němec Roman Nosek Petr Petráčková Jaroslava Podsadlo Jan Stěhulka František Šenková Hana správce památkového objektu (kastelán) zámečník uklízeč zahradník zahradník pokladní průvodce uklízeč instalatér-topenář účetní Hospital Kuks Adresa: hospital zámek v Kuksu, Kuks tel.: , fax: Švec Libor, DiS. Černá Marcela Černý Ladislav Drozen Jiří Drozenová Jaroslava Kolda Jindřich Ledvinka Tomáš Matějková Simona Pipek Jan Skořepová Viera správce památkového
    Po značnĂŠm ohlasu z červencovĂ˝ch nočnĂ­ch prohlĂ­dek, připravuje sprĂĄva hradu KarlĹĄtejna, v rĂĄmci projektu OĹživlĂŠ pamĂĄtky, nočnĂ­ prohlĂ­dky i v srpnu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00