Jak na věc


obálky s modrým pruhem a poučení daňový řád

Doručenka modrý pruh B6 126 x 176 mm 1000 ks

    18 2. úřední osobě pověřené přijímat tyto platby, přičemž součet plateb na všechny druhy daně za jeden daňový subjekt nesmí v průběhu jednoho kalendářního dne u jednoho správce daně přesáhnout částku Kč, 3. šekem, jehož proplacení je zajištěno poskytovatelem platebních služeb, 4. daňovému exekutorovi, jde-li o platbu při daňové exekuci, a 5. oprávněné úřední osobě, jde-li o platbu pořádkové pokuty, c) kolkovými známkami, stanoví-li tak zákon, d) přeplatkem na jiné dani. (4) Kolkové známky vydává Ministerstvo financí. Jejich podobu, hodnoty, v nichž se vydávají, náležitosti jejich evidence, způsob placení při jejich použití a zacházení s nimi, ukončení jejich platnosti, včetně způsobu a lhůty pro vypořádání jejich nespotřebovaných zásob, jakož i další technické náležitosti stanoví Ministerstvo financí vyhláškou. 164 [Identifikace platby] (1) Daňový subjekt je povinen uvést, na kterou daň je platba určena, a správce daně ji na tuto daň přijme. (2) Platbu vykonanou bez dostatečného označe
     Doručenka 172 x 217 mm, poučení dle občanského soudního řádu, zelený pruh, pro soudy a exekutorské úřady, typ 1 až 3 s přední plachtou


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00