Jak na věc


občanský soudní řád úplné znění

Občanský průkaz Ondřeje Trojana je nesentimentální vzpomínkou

    Komedie o jedné rebelii proti husákovskému socialismu a vlastní cestě k dospělosti. Koprodukční film ČT byl volně inspirován stejnojmennou knihou P. Šabacha (2010). Hrají: A. Geislerová, M. Myšička, M. Taclík, J. Macháček, K. Liška Boková, M. Sidonová, J. Šulcová, J. Dulava, V. Kotva, L. Kovář, M. Vrba, J. Vlček, J. Šárka a další. Scénář P. Jarchovský. Kamera M. Štrba. Režie O. Trojan
    NEPLATNÉ DOKLADY - možnost ověřit si na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR, zda je občanský průkaz či cestovní pas evidován jako neplatný; údaje mají pouze informativní charakter
    Občan je povinen požádat o vydání nového OP do 15 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke skončení platnosti OP. Nedodržení této povinnosti je přestupkem podle zákona o občanských průkazech. K žádosti je třeba předložit:
    Petr, Aleš, Popelka a Míťa dospívají v sedmdesátých letech, v době, kdy vyjít na ulici bez občanského průkazu znamenalo koledovat si o průšvih a kdy povinná vojenská služba byla pro mnohé tím největším strašákem. Každý po svém i společně se snaží neztratit v totalitním státě zdravý rozum a smysl pro humor, ale také nezadat si s režimem. Prožívají řadu epizod, některé jsou úsměvné, s nádechem absurdní grotesky, jiné dramatické a fatální.


Štáb filmu Občanský průkaz se dočkal sněhu

    lze použít digitalizovanou fotografii občana a jeho podpis z evidence dokladů, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok od jejich pořízení a nedošlo k podstatné změně podoby občana
    Občan může podat žádost o vydání nového OP ve lhůtě 6 měsíců před skončením platnosti původního OP, bez nutnosti platit za vydání OP správní poplatek. K žádosti je třeba předložit:
    Skutečnost, že se zdržovali dlouhodobě v cizině a nemohli tak splnit povinnost výměny OP, bude třeba prokázat úřadu příslušnému k vydání OP, neboť nesplnění povinnosti provést výměnu OP po skončení jeho platnosti je přestupkem podle zákona o občanských průkazech. Dlouhodobý pobyt v cizině lze prokázat např. dokladem o studiu, pracovní smlouvou, nájemní smlouvou, razítky v cestovním pasu.
    Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana Občanský průkaz na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha sleduje osudy čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů. Od okamžiku, kdy v patnácti letech dostanou občanský průkaz, až do chvíle, kdy se v osmnácti snaží uniknout vojně a pokoušejí se získat modrou knížku.


Mám zájem o elektronický časopis

    OP opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj OP a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu


Všechny koprodukční filmy České televize

    Hotový OP vydaný ve lhůtě do 30 dnů převezme občan osobně u úřadu, který uvedl v žádosti, jinak je povinen OP převzít u úřadu, u kterého podal žádost. OP vydaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít buď u úřadu, u kterého byla podána žádost nebo na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, na adrese Na Pankráci 1623/72, Praha 4 - Pankrác. OP vydaný ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne lze převzít pouze na pracovišti Ministerstva vnitra ČR.Po prokázání totožnosti občan zkontroluje správnost osobních údajů uvedených v OP, ověří funkčnost a kapacitu kontaktního elektronického čipu (v případě, že si elektronickou identitu v něm obsaženou aktivuje), zadá bezpečnostní osobní kód (vždy) a potvrdí svým podpisem převzetí OP. Podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka; tato skutečnost se uvede v žádosti o vydání OP.Občan může při převzetí OP nebo kdykoli poté u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností zadat identifikační osobní kód (IOK) a
    Ministerstvo vnitra nedoporučuje používat OP s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny povinných údajů zapsaných v OP při cestě do zahraničí, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě EU mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti OP anebo za jeho poškození.


Čeká nás revoluce v evidenci skutečných vlastníků?

    UPOZORNĚNÍ - změny od 1.7.2018Dne 1.7.2018 nabyla účinnosti novela zákona o občanských průkazech, která stanoví, že všechny občanské průkazy budou obsahovat kontaktní elektronický čip. Zda bude držitel občanského průkazu elektronickou identitu obsaženou v čipu využívat a dojde tak k jeho aktivaci, je plně na jeho rozhodnutí.Podrobnější informace k využití nových občanských průkazů s kontaktním elektronickým čipem naleznete zde (leták), zde (leták) nebo na portálu www.info.eidentita.cz/eOP.V žádném případě NEBUDE DOCHÁZET K PLOŠNÉ VÝMĚNĚ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ. Občanské průkazy vydané před uvedeným datem neobsahující kontaktní elektronický čip budou nadále platné až do doby v nich uvedené.Od stejného data končí i možnost vydávání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc v případě ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu.Uvedená novela naopak zavádí dvě nové zkrácené lhůty pro vydání nového občanské
    Každý, kdo žádá o vydání OP, je povinen prokázat svou totožnost. Žádost o vydání OP občan nevyplňuje, ale je pořizována přímo úředníkem, současně je pořízen snímek občana i vlastnoruční podpis občana určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování.Informace k možnému pořizování fotografií mimo úřad profesionálním fotografem naleznete zde.
    Občanský průkaz vypráví o tom zvláštním životním období, kdy dětství zvolna přechází v dospělost, a tahle cesta v každé době vede skrz bourání konformismu a rodičovských ideálů, revoltu vůči společnosti, hledání a nalézání sebeúcty. Tehdy stejně jako dnes...


Vliv hrazení výživného na vypořádání společného jmění manželů

    Občan je povinen tyto skutečnosti neprodleně ohlásit kterémukoliv úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik (odcizení OP lze ohlásit rovněž Policii ČR); občan obdrží tzv. potvrzení o občanském průkazu s dobou platnosti 2 měsíce; toto potvrzení však není průkazem totožnosti a nenahrazuje OP.Občan je povinen požádat o vydání nového OP do 15 pracovních dnů ode dne, kdy ztrátu (odcizení, poškození, zničení či zneužití) OP oznámil. Nedodržení těchto povinností je přestupkem podle zákona o občanských průkazech. K žádosti je třeba předložit:

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00