Jak na věc


obět trestného činů

Pomoc obětem (svědkům) trestných činů

    Problematika pomoci obětem (svědkům) trestných činů je velice komplexní a zahrnuje jak peněžitou pomoc (např. ve formě finančního odškodnění), tak i pomoc nepeněžitou. Nepeněžitá pomoc obsahuje přirozeně mnohem více forem, jakými je obětem trestných činů pomoc poskytována, a to především s ohledem na jejich individuální schopnost psychicky se vyrovnat s újmou způsobenou v důsledku trestného činu, nebo se začlenit zpět do běžného života ve společnosti. Nepeněžitou pomoc proto můžeme v zásadě rozdělit dále na pomoc psychologickou, sociální a právní.
    Ministerstvo spravedlnosti podporuje činnost subjektů poskytujících pomoc obětem trestných činů, a to poskytováním dotací ze státního rozpočtu, kterou mohou získat jen akreditované subjekty. Subjekt, který hodlá poskytovat pomoc obětem trestných činů podle tohoto zákona a získat dotaci ze státního rozpočtu na svou činnost, se musí akreditovat pro jednu nebo dvě služby, kterými jsou poskytování právních informací a restorativní programy. Služby psychologického a sociálního poradenství jsou oprávněny obětem poskytovat subjekty, které získaly oprávnění pro poskytování sociálního poradenství a služeb sociální prevence na základě rozhodnutí o registraci podle zákona upravujícího poskytování sociálních služeb.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00