Jak na věc


pedagogická diagnostika v mš tabulka

Akademický senát – akademičtí pracovníci

    Z uvedeného vyplývá, že funkční období stávajícího „starého“ AS PdF UP (ale i AS UP) skončí stodvacátý den po uplynutí nouzového stavu v ČR. Tímto datem bylo 17. května. Proto, je-li lhůta počítána od 18. května, uplyne zákonem stanovených 120 dní dnem 14. září 2020.
    V souvislosti s nouzovým stavem však Parlament ČR přijal zákon č. 188/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů. Podle ust. § 7 odst. 2) tohoto zákona platí, že:
    Dne 29.5. uplynula lhůta pro podávání stížností na průběh voleb. Podle sdělení obou předsedkyň volebních komisi (JUDr. Zdeňky Novákové, Ph.D. a Mgr. Dagmar Pitnerové, Ph.D.) nebyla proti výsledkům voleb podána stížnost. Pouze na základě podnětu hlavní volební komise došlo k přepočítání původně neplatných hlasů (neplatných z důvodů chybného dešifrování) a byla volební komisí PdF UP vydána opravná zpráva o výsledku voleb, podle níž ani po započítání 9 původně neplatných hlasů nedochází ke změně v seznamu zvolených senátorů, ani ke změně jejich pořadí. Můžeme tak konstatovat, že senátoři za PdF UP do senátu UP i senátoři do AS PdF UP byli zvoleni. Jejich seznam je uveden na těchto stránkách.


Přístup k materiálům pro jednání Akademického senátu PdF UP (pouze pro oprávněné uživatele)

    Na základě dotazů bych chtěl akademické obci objasnit otázky délky funkčního období. Stávající akademický senát měl původně ukončit své tříleté funkční období 12. května 2020.
    jak jste mohli zaznamenat, ve dnech 19. – 25.5. 2020 proběhly na naší fakultě volby do AS PdF UP i do AS UP. A to poprvé v historii on-line elektronickou formou.
    „V případě, že funkční období orgánu nebo členů orgánu vysoké školy nebo fakulty má skončit v období mezi dnem vyhlášení nouzového stavu a sto dvacátým dnem po ukončení nouzového stavu, prodlužuje se toto období do sto dvacátého dne po ukončení nouzového stavu.“
    Znamená to, že funkční období nově zvoleného AS PdF ( i AS UP) skončí v tento den. A nové senátorky a senátoři se ujmou mandátu 15. září 2020. V souladu s ustanovením Jednacího řádu našeho AS musí být první zasedání „nového“ AS svoláno do 14 dnů po vzniku mandátu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00