Jak na věc


pořízení služby z eu

Závěti a pořízení pro případ smrti

    ZávěťZávěť (též testament, poslední vůle, poslední pořízení) je dokument pořízený zůstavitelem obvykle za účelem posmrtného rozdělení jeho majetku. Jde o odvolatelný projev vůle. Závěť má přednost před děděním ze zákona. V případě, že zůstavitel sepíše platnou závěť a pořídí v ní o celé své pozůstalosti, nedojde k dědění ze zákona. Může nastat situace, kdy zůstavitel pořídí závětí pouze o části své pozůstalosti a v tomto případě dojde z části k dědění podle závěti a z části k dědění podle zákona. V závěti může klást zůstavitel podmínky, doložení času a příkazy. V závěti může zůstavitel povolat vykonavatele a správce pozůstalosti.
    Prohlášení o vyděděníZe zákonných důvodů lze nepominutelného dědice vyděděním z jeho práva na povinný díl vyloučit, anebo jej v jeho právu zkrátit. Zůstavitel může vydědit nepominutelného dědice, který mu:a) neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,b) o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,c) byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze,d) vede trvale nezřízený život,
    Odměna notáře je účtována dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., kterou naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky (www.nkcr.cz), sekce právní předpisy.
    Dědická smlouvaDědickou smlouvou povolává zůstavitel druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice nebo odkazovníka a druhá strana to přijímá. Touto smlouvou lze pořídit o ¾ pozůstalosti, ¼ pozůstalosti musí zůstat volná, aby o ní zůstavitel mohl pořídit podle své zvlášť projevené vůle. Tato smlouva vyžaduje formu notářského zápisu.


JUDr. Alena Procházková, notářka se sídlem v Praze

    Správce pozůstalostiZůstavitel může povolat správce pozůstalosti a může určit , jaké má povinnosti a zda i jak bude odměňován.Ustanovit správce dědictví může zůstavitel listinou o ustanovení správce dědictví ve formě notářského zápisu
    OdkazOdkazem se odkazovníku zřizuje pohledávka na vydání určité věci, popřípadně jedné či několika věcí určitého druhu, nebo na zřízení určitého práva. Odkazovník není dědicem. Zůstavitel zřídí odkaz tak, že v pořízení pro případ smrti nařídí určité osobě, aby odkazovníku vydala předmět odkazu.
    Přežije-li vyděděný potomek zůstavitele, nedědí ani potomci vyděděného potomka, ledaže zůstavitel projeví jinou vůli. Nedožije-li se vyděděný potomek smrti zůstavitele, pak jeho potomci dědí vyjma těch, kteří jsou samostatně vyloučeni z práva dědického. Vydědění nepominutelného dědice lze vztáhnout i na všechny jeho potomky.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00