Jak na věc


pracovní list přítomný čas prostý a průběhový

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list

    3 Přítomný čas prostý se používá: když něco probíhá stále nebo nikdy Tom nikdy nejí snídani. Tom never eats breakfast. když něco probíhá pravidelně, opakovaně nebo běžně Obvykle jezdím do práce autem. I usually go to work by car. pro obecně pravdivé věci a děje Voda teče dolů. Water flows down.
    9 Tvoření přítomného času prostého Záporná oznamovací věta (se slovesem TO BE) - větu vytvoříme stejně jako kladnou oznamovací větu, pouze za to be ve správném tvaru přidáme zápor NOT zápor You The weather There There are not / - n t is not / - n t are not / - n t is not / - n t my friend. nice today. your keys here. a church in the park.
    10 Tvoření přítomného času prostého Tázací věta (se slovesem TO BE) - je ve správném tvaru podle osoby a čísla - v tázací větě je napsáno (vyřčeno) dříve než podmět (tázací zájmeno) os. zájmeno, nebo podmět ostatní Are you happy? What is Peter's favourite colour? Where are your parents from? Is there any food here? Are there any bananas in the fridge? Who is the tallest pupil in this classroom?


Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině

    16 Tvoření přítomného času průběhového Záporná oznamovací věta - záporné věty tvoříme podobně jako kladné, ale za to be připojujeme zápor NOT podmět nebo osobní zájmeno TO BE + NOT významové ostatní She is not / isn't sitting ing on the chair. The cat is not / isn't playing with a ball. We are not / aren't having a shower. Peter is not / isn't having breakfast. Our parents are not / aren't watching TV.
    15 Tvoření přítomného času průběhového Kladná oznamovací věta - věta obsahuje TO BE (ve správném tvaru) + významové, ke kterému připojujeme koncovku ing - pokud významové končí na E písmeno e vynecháváme a píšeme hned koncovku - v některých krátkých slovesech (sit,( dig, grab, ) se před koncovkou -ing zdvojuje poslední souhláska podmět nebo osobní zájmeno TO BE významové ostatní She is sitting ting on the chair. The cat is playing with a ball. We are having a shower. Peter is having breakfast. Our parents are watching TV.


Digitální učební materiály ZŠ a MŠ České Velenice pro výuku Aj na 1. stupni vytvořené v rámci programu EU-Peníze školám

    4 Správné odpovědi 1/ Correct forms 2/ Negatives 1. I left 1. He didn t lose his job. 2. she swam 2. They couldn t do it. 3. we were 3. We weren t paid well. 4. he spent 4. She wasn t wearing a nice dress. 5. Tom broke 5. I didn t do my homework in time. 6. I hung 6. He didn t come late yesterday. 7. we wanted 7. I didn t watch TV last night. 8. she rode 8. We didn t get up at 10 o clock. 9. we caught 9. They weren t sleeping 10. the telephone rang 10. She didn t have dinner at 5 p.m. 3/ Questions 4/ Choosing the verbs 1. Who did you go with? 1. I didn t eat 2. Was the weather nice? 2. we sold 3. Where did you stay? 3. I enjoyed 4. How did you get there? 4. I saw 5. Did you meet anyone famous? 5. her dress cost 6. What did you do there? 6. she spoke 7. Did you swim in the sea? 7. they didn t invite 8. What did you buy at the market? 8. his father taught 9. Did you enjoy your holiday? 9. he passed 10. How much did it cost? 10. Mr Smith died 5/ Past Simple or Continuous 1. When I got up.
    7 Tvoření přítomného času prostého Tázací věta (s plnovýznamovým slovesem) - významové je ve stejném tvaru jako infinitiv - přidáváme pomocné do not / don't,, které umísťujeme na začátek věty (za tázací zájmeno pokud je použito) - ve 3.os. č.j. (he,( she, it) ) měníme tvar pomocného slovesa do na does not / doesn't (tázací zájmeno) pomocné os. zájmeno, nebo podmět významové (ostatní sdělení) Do you like ice-cream? cream? Where does Peter live? How often do your parents play tennis?
    14 S přítomným časem průběhovým se často pojí výrazy: teď - - dnes - dnes večer - na obrázku - a další - now at the moment at present today this evening in the picture


přítomný čas prostý a průběhový pracovni list

    2 1/ Choose the correct form of the verb 1. I leaved/left an hour ago. 2. She swam/swum in the sea. 3. We were/was at hospital last week. 4. He spend/spent a lot of money. 5. Tom broke/broken his leg. 6. I hang/hung my coat in the hall. 7. We wanted/wonted to go home. 8. She rid/rode a bike when she was young. 9. We cought/caught a bus to the town centre. 10. The telephone rang/ranged so I went to answer it. 2/ Make these sentences negative 1. He lost his job. 2. They could do it. 3. We were paid well. 4. She was wearing a nice dress. 5. I did my homework in time. 6. He came late yesterday. 7. I watched TV last night. 8. We got up at 10 o clock on Sunday. 9. They were sleeping the whole night. 10. She had dinner at 5 p.m. 3/ Your friend has just come back from holiday and you are asking him about it Ex. where/go? - Where did you go? 1. who/go with? 2. the weather/nice? 3. where/stay? 4. how/get there? 5. meet/anyone famous? 6. what/do there? 7. swim/in the sea? 8. what/buy at the marke
    6 Tvoření přítomného času prostého Záporná oznamovací věta (s plnovýznamovým slovesem) - významové je ve stejném tvaru jako infinitiv, ale přidáváme před něj pomocné do not / don't - ve 3.os. č.j. (he,( she, it) ) měníme tvar pomocného slovesa do na does not / doesn't - V negativní větě nemůže být 2x zápor (nikdy( nedělám = nikdy dělám nebo vždy nedělám) os. zájmeno, nebo podmět pomocné významové ostatní sdělení I don't like ice-cream cream Sue (she) doesn't arrive at work early. They don't work in a factory
    19 Jako pomůcku pro výuku žáků na základní škole vytvořil Mgr. Pavel Stránský Učivo bylo přizpůsobeno potřebám žáků základní školy bez rozšířené výuky angličtiny (většina výjimek, nebo anomálií není zahrnuta).


Digitální učební materiály pro výuku Anglického jazyka na 1. stupni ZŠ

    11 Přítomný čas průběhový se používá: 1. když se něco děje právě nyní (pokud započala nějaká činnost, která zatím neskončila) Podívej, prší! Look it s s raining! Čtu Harryho Pottera. Dokud mám knihu rozečtenou (rok) a nedočetl jsem ji používám přít. Čas průběhový. I am reading Harry Potter.
    8 Tvoření přítomného času prostého Kladná oznamovací věta (se slovesem TO BE) - je ve správném tvaru podle osoby a čísla - existuje několik větných konstrukcí např. tyto: I AM / `M YOU HE SHE IT ARE / RE WE YOU IS / S THEY ARE / RE zájmeno, nebo podmět You The weather are / re is ostatní sdělení my friend. nice today. (2. je používána zejména jako popisná vazba, nebo když někomu něco dáváme nebo ho na něco upozorňujeme) Zájmeno (nejčastěji ukazovací) Here There are / re is podmět + ostatní your keys. a church in the park.
     Upevnění učiva na téma - Zelenina. Žáci si v něm procvičí názvy některých druhů zeleniny a vyjádření svého názoru, co mají a naopak nemají rádi (I like/I don't like).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00