Jak na věc


psaní dopisů v angličtině

Psaní předpon s(e)-, z(e)- ve slovech přejatých

    U mnohých slov je třeba si způsob psaní pamatovat, neboť původní význam si dnes již neuvědomujeme: skončit, slevit (sleva), sprovodit, stěžovat si, strávit, stvořit, stýskat si.
    U příslovcí, která vznikla z předložkových výrazů, se předpony píšou v souladu s předložkou původního předložkového výrazu, např. stěží, shora; zcela, zlehka, zleva, zprava, zpět, zpátky, ztěžka, zblízka (i z blízka), zdaleka (i z daleka) – viz též Psaní spřežek a spřahování.
    Některá slovesa lze psát jak s předponou s(e)-, tak s předponou z(e)-. U většiny z nich je mezi oběma podobami zřetelný významový rozdíl, popř. rozdíl vazebný: sběh lidí – válečný zběh, sjednat přednášku – zjednat nápravu, správa domu – novinová zpráva, zhlédnout představení, film, výstavu, dokument – shlédnout z rozhledny dolů, stěžovat si ve škole – ztěžovat práci. U skupiny sloves mezi podobami s předponou s(e)- a z(e)- zásadní významový rozdíl není, a je proto možno je psát oběma způsoby: zcestovat i scestovat, zkrápět i skrápět.


Slova s předponou s(e)- i z(e)-

    Předponami s(e)-, z(e)- se od sloves nedokonavých (končit, trávit, křížit, tížit) tvoří slovesa dokonavá (skončit, strávit, zkřížit, ztížit). Zatímco předpona z- má v takových případech pouze zdokonavující význam, předpona s- dodává mnohdy ještě význam další.
    U sloves zakončených na -ovat (aktualizovat, kopírovat, kombinovat, kompletovat, komplikovat, kontaktovat, konstruovat) je podoba s předponou z- vždy správná. Jen u některých z nich lze zvolit i předponu s- (zestylizovat i sestylizovat, zkontaktovat i skontaktovat, zkompletovat i skompletovat, zmontovat i smontovat). Výjimkou jsou pouze ta slovesa, která mají s- už v původním jazyku: skandalizovat (neexistuje samotné *kandalizovat), skandovat, skartovat, skreč – skrečovat, smeč – smečovat.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00