Jak na věc


psychoterapeutické skupiny

Psychologická pomoc pro děti i dospělé

    Klient i psychoterapeut se zavazují k dodržování vzájemně smluvených termínů. Pokud se klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit na sjednané sezení, je nutné, aby se nejpozději dva dny předem omluvil, telefonicky nebo emailem. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit celou částku za objednanou konzultaci.
    V září 2017 otevíráme novou pobočku Psychoterapeutického centra Řipská. Na adresu "Senovážné nám. 23" se přesunou KBT terapeutky Mgr. Jitka Záhorská a Dr. Lucie Bělohlávková.
    Naše stránky rovněž poskytují články a informace, které slouží k lepší orientaci ve Vaší situaci, abyste mohli plnohodnotně zvážit své rozhodnutí, zda se chcete a potřebujete svěřit do naší péče.
    Eurocentre company s.r.o., dle webových stránek http://www.euro-centre.info/, nabízí pracovní pozice v Čechách. Psychoterapeutické centrum Řipská prohlašuje, že s touto společností nespolupracuje a v dnešní době žádné terapeuty v zahraničí aktivně nevyhledává!


Anonymita a důvěra, respekt ke každému klientovi

    Všechny terapeutické směry se snaží naplnit stejný cíl – pomoci klientovi. Liší se pouze v prostředcích, které k tomu užívají. Systemická terapie je svébytnou terapeutickou školou, která utvořila vlastní ucelenou teorii psychoterapeutického procesu. Přídavné jméno „systemický“ značí způsob myšlení a uvažovaní, způsob nahlížení, který je soustředěn na systém. Systém je jednota díky tomu, že jej pozorovatel jako takový vnímá a jako takovém o něm hovoří. Systémem může být rodina, nejbližší okolí v kontextu pozorovatelových postojů a přesvědčení.
    Klient má právo požadovat na terapeutovi předložení dokladů o jeho vzdělání a další odborné způsobilosti. Klient dostává na konci sezení potvrzení o zaplacení. Pokud si klient přeje vypracování zprávy z psychoterapie, pak je to možné po vzájemné domluvě a za předem sjednanou úplatu. Taková zpráva je připravena jedině se souhlasem klienta a na jeho žádost.
    Na konci prvního sezení na základě uzavřeného kontraktu se plánují další sezení. Během prvních sezení klient pomocí terapeuta znovu vyhodnocuje uzavřený kontrakt a stanovuje plán a počet potřebných sezení, zda se bude jednat o několik setkání nebo zda bude terapie dlouhodobějšího rázu. Podle délky terapie můžeme hovořit o psychoterapii emergentní, krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé.


Články z oblasti psychologie a psychoterapie

    Psycholog Praha poskytuje psychologickou a terapeutickou pomoc pro děti i dospělé a nabízí informace o rozličných psychických potížích. Psychoterapeutické centrum Řipská sdružuje tým odborníků psychoterapeutů a psychologů včetně dětského psychologa ve společné spolupráci s psychiatry. Jestliže hledáte pomoc v podobě psychologické konzultace či psychoterapie, nabízíme Vám příležitost seznámit se s možnostmi, které jsme schopni a ochotni Vám nabídnout.
    Nová posila našeho týmu - Mgr. Radek Hodoval – psycholog a terapeut pro dospívající (od 14 let) a dospělé. Radek nabízí pomoc při řešení aktuálních životních potížích jako jsou prožívání nepříjemných stavů úzkosti, strachu, deprese, osamělosti nebo vnitřní prázdnoty, vyrovnání se se ztrátou, hledání další životní cesty či smyslu života. Kontaktovat jej můžete na telefonu 604 661 023 nebo na emailu (hodoval@psycholog-praha.cz).
    Nová posila našeho týmu - Mgr. Hana Novotná – psycholožka a psychoterapeutka pro děti a dospělé. V terapii se zaměřuje především na problematiku vztahovou, komunikační, spojenou s dospíváním a jinými životními milníky, dále na zvládání náročných životních situací, osobních krizí a nejistot. Pracuje formou individuální, rodinné a skupinové terapie. K dispozici od 28. května na telefonu 777 019 026 nebo na emailu (novotna@psycholog-praha.cz).


Psychoterapeutické centrum Řipská

    Základním pracovním prostředkem psychoterapeutické práce je slovo, rozhovor a vyprávění. Prohlédnutí problému z různých perspektiv může ulevit od nepříjemného prožívání a otevřít dveře novým pohledům. Na podkladě sdílení příběhu a důvěry vzniká mezi klientem a psychoterapeutem pracovní spojenectví a psychoterapeutický vztah, který je nezbytnou podmínkou u všech středně a dlouhodobých terapií. Zejména zpočátku terapeut spolu s klientem pracuje na vytvoření bezpečného místa, kde se může daný klient cítit natolik bezpečně, aby mohl sdílet s psychoterapeutem cokoliv ze svého života. Všechny tyto aspekty jsou pro psychoterapeutický přístup jedinečné.
    Společnost Gestalt s.r.o. otevírá od podzimu 2015 nový terapeutický výcvik Gestalt Studia. Výcvik nabízí komplexní vzdělání, výuku teorie, sebezkušenost v terapii, nácvik terapeutických dovedností i supervize. Celý program vyhovuje českým i mezinárodním standardům. Lektorský tým tvoří čeští i zahraniční lektoři. Odborným garantem programu Gestalt Studia je MUDr. Jan Roubal.
    V nakladatelství Portál vyšla právě nová kniha Dr. Lucie Bělohlávkové "Jak přežít, když se často bojím." Kniha je určena dětem s úzkostmi a jejich rodičům. Více informací naleznete na webu nakladatelství Portál.


Psychoterapie Řipská na Facebooku

    Můj příběh je trochu odlišný, protože terapii jsem absolvoval už před zhruba dvěma lety a čítala jen několik málo sezení. Od té doby uběhla již velmi dlouhá doba a změnilo se toho opravdu hodně - moje povaha, vztahy i postoje. Poprvé ve svém životě jsem ale schopen říct, že ho mám pod kontrolou - tedy alespoň do takové míry, jakou si člověk může přát. Přitom právě terapie v tom hrála velmi důležitou roli, ačkoli stála na samotném začátku a na první pohled změnila jen málo. A skutečně – když to vezmu pragmaticky, terapie byla "jen" povídání.
    Gestalt terapie patří mezi směry, které se řadí do proudu humanistické psychoterpaie. Synonymum pro slovo „gestalt“ je „tvar“. Název tohoto směru je odvozen z klasického německého psychologického směru, který zdůrazňoval, že vjemy a analogicky také zážitky a zkušenosti se ve vnímání a prožívání člověka objevují v určitých „tvarech“, celcích. V rovině psychoterapeutické se Gestalt terapie zaměřuje mj. na zvědomování a propracovávání těchto vnitřních „tvarů“ tak, aby byly pro klienta srozumitelné, optimálně uspořádané a celistvé.


Psychoterapeutické centrum Řipská přijme do svého týmu nového kolegu / novou kolegyni.

    Chápeme, že takové rozhodnutí stojí značnou dávku odvahy. Často v naší společnosti také překonáváme pocity studu a viny, že nedokážeme pomoct sami sobě nebo že na nás druzí budou pohlížet s despektem jako k někomu slabšímu či méněcennému. Rádi bychom Vás v tomto smyslu podpořili naším přístupem k Vám, jako k plnohodnotným lidským bytostem, které se ocitli v nouzi či v problému a kterým jsme ochotni a schopni pomoci. Vaše anonymita a důvěrnost sdělení je námi zabezpečena. Důstojnost a respekt k člověku jako takovému je naší prioritou.
    Klient si většinou domlouvá první schůzku telefonicky nebo prostřednictvím emailu. Již při prvním kontaktu s ním některý za našich odborníků velmi stručně probere základní téma nebo obtíže, které jej vedou k vyhledání terapie. Ptá se orientačně na to, co by klient potřeboval, zda by raději pracoval s ženou nebo mužem, zda si již podle nabídky vybral některého terapeuta, zda potřebuje terapii spíš dopoledne, odpoledne nebo navečer.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00