Jak na věc


rozhodnutí o zrušení zvláštního příjemce důchodové

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

    16 4. Dohled nad plněním povinností zvláštního příjemce důchodu Pozn.: Nejedná se o kontrolu na základě vydaného pověření, jedná se o dohled. Po vydání rozhodnutí má dle 10 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, obecní úřad dohlížet na to, zda ustanovený zvláštní příjemce důchodu plní své povinnosti. Obecní úřad dohlíží, jak jím ustanovený zvláštní příjemce plní stanovené povinnosti ( 118 odst. 4); neplní-li zvláštní příjemce své povinnosti, rozhodne obecní úřad o ustanovení jiného příjemce. Zákon č. 582/1991 Sb., o sociálním zabezpečení, neřeší místní příslušnost, tedy nestanoví, který obecní úřad má v dané věci rozhodnout a vykonávat následně kontrolu, a zda se místní příslušnost řídí místem trvalého pobytu oprávněné osoby nebo osoby, která se má stát zvláštním příjemcem. Proto se subsidiárně použije správní řád - konkrétně ustanovení 11 odst. 1 písm. d), podle kterého místní příslušnost je stanovena podle místa


Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

    11 k právním úkonům, jimž byl soudem ustanoven opatrovník, byla vedle toho ustanovena další osoba zvláštním příjemcem důchodu. O tom, že poživatel důchodu má ustanoveného opatrovníka, se přitom ČSSZ nezřídka dozvěděla až s odstupem celé řady let. K ustanovení zvláštního příjemce v takových případech však není dán žádný zákonný důvod, neboť opatrovník má (až na naprosté výjimky, které však ČSSZ zohledňuje) soudem stanovenou povinnost spravovat opatrovancův majetek, a tedy i důchod, takže ustanovením zvláštního příjemce se této povinnosti v podstatě vyhýbá. Je-li navíc zvláštním příjemcem důchodu ustanoven pracovník zařízení, v němž důchodce pobývá (tak tomu bývá prakticky ve 100 % případů, kdy je poživatel důchodu umístěn v úSP) dochází u takového pracovníka podle názoru ČSSZ i ke konfliktu zájmů. Ustanovení zvláštního příjemce v takových případech je tedy v přímém rozporu se zákonem, neboť podle ust. 118 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. platí, že obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce
    1 KRAJSKÝ úŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE Odbor sociálních věcí Zvláštní příjemce důchodu Doporučený postup pro pracovníky obecních úřadů při ustanovování zvláštního příjemce důchodových dávek Červen


Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

    3 1. Ustanovení zvláštního příjemce důchodu je činnost, kterou provádí kterýkoliv obecní úřad v rámci správního řízení. Je zahájena z moci úřední. Podnět k zahájení správního řízení může být podán oprávněnou osobou, rodinným příslušníkem nebo jinou osobou. Pokud osoba oznamující skutečnosti, které jsou podnětem pro ustanovení zvláštního příjemce důchodu, přijde osobně na obecní úřad, lze podnět sepsat formou podání (viz Přílohy, vzor 5.1.). Ustanovení zvláštního příjemce důchodu probíhá dle zákonného ustanovení: 118 zákona č. 582/1991 Sb., o sociálním zabezpečení Výplata dávky důchodového pojištění zvláštnímu příjemci (1) Zvláštním příjemcem dávky důchodového pojištění je a) občan určený rozhodnutím obecního úřadu podle 10; v odůvodněných případech může být zvláštním příjemcem ustanovena právnická osoba, b) občan, kterému byl sirotčí důchod vyplácen do dne nabytí svéprávnosti dítěte, a to od tohoto dne. (2) Občan uvedený v odstavci 1 písm. b) nebo oprávněný může kdykoliv po nabytí svép
    Zvláštní příjemce je povinen na žádost oprávněného nebo obecního úřadu, který jej ustanovil, podat písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplácena, a to do 1 měsíce ode dne doručení žádosti.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00