Jak na věc


správní úřad město benešov nad ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí

    2 Č.j. MUBN-4276/2011/iz str. 2 - Objekt C přístřešek pro zpracování dřeva - jedná se o přístřešek obdélníkového půdorysu 13,00 x 7,00 m, se sedlovou střechou, se střešní krytinou taškovou. Objekt bude z přední strany otevřen. Pod přístřeškem bude umístěna kmenová pásová pila CTR 800 FORESTOR PILOUS. - Objekty budou napojeny na stávající IS v areálu (vodovod, kanalizace, elektro). Komunikačně je areál napojen stávajícím napojením na komunikaci na p.p.č v kat. území Dolní Habartice. II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna na pozemku: stavební parcela číslo 6/1 v kat. území Dolní Habartice, v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověř


Benešov nad Ploučnicí (okr. Děčín)

    4 Č.j. MUBN-4276/2011/iz str. 4 - závazné stanovisko Krajské hygienické stanice úK ústí nad Labem ze dne č.j. KHSUL 6711/2011; - odborné stanovisko SCHKO České středohoří Litoměřice ze dne zn. 5296/CS/D/06; - zákres sítí společnosti SčVK, a.s. Teplice ze dne ; - vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. Děčín ze dne zn. P1A ; - vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. Děčín ze dne zn. Ha/ ; - stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno ze dne zn. 5152/10/178; - vyjádření o existenci podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení společnosti UPC Česká republika, a.s. Teplice ze dne zn. A04864/2010, zn. A04865, zn. A04866; - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Rebublic, a.s. Praha ze dne č.j /10. Stavební úřad oznámil dne zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Stavebn


VE SPRÁVNÍM OBVODU OBCE EVIDUJEME

    5 Č.j. MUBN-4276/2011/iz str. 5 projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Bc. Irena Zárubová vedoucí stavebního úřadu Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení. Datum v


Diskuze Click here to cancel reply.

    1 Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: Sú-3169/2011/Za MUBN-4276/2011/iz Bc. Irena Zárubová DATUM: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Výroková část: Městský úřad Benešov nad Ploučnicí, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle 84 až 91 a 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne podali Michal Bardzák, nar , Dolní Habartice 266, Děčín 2, Lukáš Bardzák, nar , Dolní Habartice 266, Děčín 2 (dále jen stavebníci), a na základě tohoto přezkoumání: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y a podle 115 stavebního


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00