Jak na věc


státní pozemkový úřad pardubice úřední hodiny

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada odboru ekonomického, oddělení správy pohledávek

    1 Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov Aloise Krále 1552/4, Prostějov, Prostějov 1 Spisová značka.: 2RP54589/ Č.j.: SPU /2013 Vyřizuje: Ing. Jan Buczkowski Telefon: ID DS: z49per3 V Prostějově dne: R O Z H O D N U T Í Rozhodnutím Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Prostějov ze dne , č.j.: /2012-MZe , byl podle 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v souvislosti se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, schválen návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Osíčany, v části katastrálního území Dětkovice a v části katastrálního území Pačlavice, zpracovaný jménem firmy O L G E O s.r.o., Ibsenova 128/12, Olomouc, pod číslem zakázky objednatele 1/2009, Ing. Lubomírem Urbanem, který je úředně oprávněnou osobou


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent / vrchní referent Pobočka Brno

    4 Poučení o opravném prostředku: Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat (ust. 11 odst. 8 zákona). Otisk úředního razítka. Mgr. Jiří Koudelka vedoucí Pobočky Prostějov Státní pozemkový úřad Rozdělovník: I. Obdrží na doručenku vlastníci pozemků a osoby dotčené zřízením nebo zrušením věcného břemene nebo změnou zástavního práva (uvedení v příloze), které jsou pozemkovému úřadu známi, jim se dle ust. 11 odst. 10 zákona k rozhodnutí připojuje jen ta část příloh, která se dotýká konkrétního účastníka řízení. II. Obdrží na doručenku po nabytí právní moci Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž. III. Podle ust. 11 odst. 10 zákona se rozhodnutí doručí veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce Státního pozemkového úřadu, Krajského Pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, Pobočky Prostějov, na úřední desce Obecní


Právník/právnička – oddělení právních služeb 2

    2 O D Ů V O D N Ě N Í Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Prostějov, schválilo rozhodnutím ze dne , č.j.: /2012-MZe , které nabylo právní moci dne , návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Osíčany, v části katastrálního území Dětkovice a v části katastrálního území Pačlavice. Podle ust. 11 odst. 8 zákona je schválený návrh závazným podkladem pro rozhodnutí Pobočky Prostějov o výměně nebo přechodu vlastnických práv, o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům, popřípadě o určení výše úhrady a lhůty podle ust. 10 odst. 2 zákona. Na základě výše uvedeného a digitální katastrální mapy pro katastrálním území Osíčany ze dne , číslo zakázky 66/2012, geometrického plánu ze dne , č /2012 pro část katastrálního území Pačlavice a digitální katastrální mapy pro část katastrálního území Dětkovice ze dne , číslo zakázky 89/2012, vše vyhotovené úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Janem Jányšem (úřední oprávnění č.j.: 1218/1995 vydané ČúZK dne ) se mění v


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent / rada Pobočka Žďár nad Sázavou

    3 o Kaláčková Marie, Osíčany 2, o Klvačová Františka, Koválovice-Osíčany-Osíčany 47, o Slavíková Anna, RČ: /424, Koválovice-Osíčany-Osíčany 32, o Vránová Marie, Koválovice-Osíčany-Osíčany 5, 79829, o Zbořilová Františka, Koválovice 39; Zbořilová Marie, Osíčany 18, o Zbořilová Marie, Osíčany 18, v katastrálním území Pačlavice: o Suchanová Marie, RČ: /, Pačlavice-Pačlavice 93, o Šindelářová Cyrila, RČ: /, Pačlavice-Pačlavice 93, o Šturzová Justina, RČ: /, Pačlavice-Pačlavice 93, o Trávníček Josef, RČ: /, Pačlavice-Pačlavice 93, o Trávníček Tomáš, RČ: /, Pačlavice-Pačlavice 93. Proto v katastru nemovitostí bude nadále ve smyslu ust. 11 odst. 11 zákona jako vlastník nabývaných pozemků evidován zůstavitel, a to až do doby provedení záznamu o změně vlastnických a jiných věcných práv ve prospěch dědiců. Toto rozhodnutí se doručí veřejnou vyhláškou a jeho písemné vyhotovení doručí všem vlastníkům pozemků a osobám dotčeným zřízením nebo zrušením věcného břemene nebo změnou zástavního práva znám


Referent/referentka Pobočka Trutnov

    5 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha, IDDS:6dkv8cm; Růžička Martin, JUDr., Vršava II.3683, Zlín, IDDS:s22g8ys; Smékal Marcel, JUDr., Vyskočilova 1326/5, Praha 4-Michle, IDDS:v76g8z7; Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. Vinohradská 1632/180, Praha, IDDS:b7dgfvj Urban Karel,JUDr.-soudní exekutor, Minská 54,Brno:z3dg85u; Vrána Tomáš JUDr. Exekutorský úřad Přerov, Komenského 38, Přerov:dzsg873; Wüstenrot hypoteční banka a.s., Na hřebenech II 1718/8, Praha, IDDS:vjtg3cb; Zálešák Lubomír,JUDr.,-soudní exekutor, Jezuitská 3, Brno,IDDS:g6wg88g; Zwiefelhofer Miloslav JUDr., Luční 900, Klatovy, IDDS:q3fpa3p; Městský úřad Němčice nad Hanou, odbor stavební, Palackého náměstí 3, Němčice nad Hanou, IDDS:udbb4fb; Městský úřad Prostějov, odbor životního prostředí, Školní 4, Prostějov, IDDS:mrtbrkb; O L G E O s. r.o., Ibsenova 128/12, Olomouc, IDDS:h5wquwz. V. Podle ust. 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, bude toto rozhodnutí zveřejněno r

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00