Jak na věc


tabulka tolerancí děr a hřídelů

Oblast použití preferovaných uložení:

    Système ISO de tolérances et d'ajustements - Partie 2: Tables des degrés de tolérance normalisés et des écarts limites des alésages et des arbres (ISO 286-2:1988)
    Norma obsahuje další toleranční pole a uvádí pro ověření hodnoty úchylek v tolerančních stupních IT1 až IT5 pro rozměry přes 500 mm. Neobsahuje přílohu, která uváděla doporučená uložení.
    Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.
    Système ISO de tolérances et d ajustements - Partie 2: Tables des degrés de tolérance normalisés et des écarts limites des alésages et des arbres (ISO 286-2:1988)
    Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


4.8 Parametry zvoleného uložení.

    Tato část normy ISO 286 obsahuje hodnoty mezních úchylek pro běžně používané toleranční třídy děr a hřídelů, které byly stanoveny podle údajů v ISO 286-1, hodnoty horních úchylek ES (pro díry) a es (pro hřídele) a dolních úchylek EI (pro díry) a ei (pro hřídele) (viz obrázek 1)
    Tato evropská norma byla přijata CEN 1993-04-15. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy.
    Potřeba sestavit soustavu tolerancí a uložení pro obráběné součásti vyplynula zejména z toho, že běžným výrobním postupem není možné dosáhnout zcela přesných rozměrů, a z toho, že většinu součástí není ani účelné vyrábět zcela přesně. Aby byla zajištěna funkce, je postačující, aby skutečný rozměr výrobku ležel mezi dvěma mezními rozměry, tj. uvnitř tolerančního pole, a při výrobě byla dodržena dovolená úchylka.
    Tato evropská norma musí nabýt status národní normy buď vydáním identického textu anebo uznáním do října 1993; současně musí být zrušeny do října 1993 případné odporující národní normy.


Poznámka: Rozměrové údaje na obrázku jsou uvedeny v mm.

    V souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu následující státy: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.
    ISO 2692 dosud nezavedena1) ISO 2768-1 zavedena v ČSN ISO 2768-1 Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů (01 4240)
    Deskriptory: Machine components, reaming, shafts: rotating, dimensional tolerances, standard tolerances, dimensional deviations, fundamental tolerances
    S rozvojem průmyslové výroby a mezinárodního obchodu vznikla potřeba vyvinout soustavu mezních rozměrů a uložení nejprve na podnikové úrovni, později na národní a mezinárodní úrovni.
    POZNÁMKA - V tabulkách mezních úchylek jsou hodnoty horních úchylek ES (es) uvedeny nad hodnotami dolních úchylek EI (ei) s výjimkou tolerančních polí JS a js, kde jsou mezní úchylky souměrné vzhledem k nulové čáře.
    Jestliže vztah mezi dvěma součástmi má mít charakter uložení, je nezbytné, aby byla ke jmenovitému rozměru předepsána úchylka buď kladná nebo záporná a tím bylo dosaženo požadované vůle nebo přesahu.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00