Jak na věc


ulohy na povrch a objem kvádru a krychle

Vaše zkušenosti s využitím ve výuce

    3 Slovní úlohy II z geometrie pro 6. roč. - řešení: 1. Na stavbu mají dovézt 5000 cihel o rozměrech 30cm,20cm a 10cm. O jak velký se jedná dohromady objem? 1 cihla: a=30cm, b=20cm, c=10cm V=?cm cihel V=a.b.c V= V=6 000 cm cihel cm3 0bjem 5000 cihel je dm3= 30m dm3 cihly váží asi 0,5 kg. Kolik tun by vážily cihly dohromady? m= 0, =15000 kg =15 tun Cihly by vážily dohromady 15tun. 3. Nosnost nákladního auta je 2,5 tuny. Kolika nákladními auty bude potřeba náklad odvézt? X=15:2,5 X=6 Náklad odveze 6 aut. 4. Jak vysokou zeď tloušťky 20cm okolo parcely, která má délku 20m a 15m lze pomocí těchto cihel postavit? x= 5000:(35:0.3).0,1 x=4,285m Výška zdi je 4,285m. 5. Do nádrže tvaru kvádru o rozměrech dna 2m a 3,5m natéká voda rychlostí 50litrů za minutu. Jak dlouho bude natékat, má-li být výška vody 50cm? V=50litrů za minutu V=a.b.c t=v:50 V=2.3,5.0,5 t=3500:50 V= 3,5m3 t= 70minut Nádrž bude natékat 70 minut. 6. Kolik kostek o hraně 2cm můžeme nasypat do obdélníkové krabice o rozměru dna 20cm
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.


Povrch a objem válce - slovní úlohy

    1 Povrch a objem válce - slovní úlohy 1) Vodní nádrž má tvar válce s průměrem podstavy 4,2m a je hluboká 80 cm. Za jak dlouho se naplní 10 cm pod okraj přítokem, kterým přitéká 2 litry za sekundu? 2) Kolem kruhového záhonu o poloměru 3,6 m má být vysypána pískem cesta o šířce 80 cm. Výška vrstvy písku je 10 cm. Kolik m3 písku budeme potřebovat? 3) Kašna, která má tvar válce s průměrem podstavy 3m, je hluboká 80 cm. Kolik hl vody se do ní vejde? 4) Silo tvaru válce má průměr 3,6 m a výšku 8m. Kolik takových sil je třeba na uskladnění 430 m 3 senáže? 5) Pro kolik krav vystačí jedno takové silo na krmnou sezonu, jestliže jedna kráva spotřebuje minimálně 4 m 3 tohoto krmiva na sezonu? 6) Silo tvaru válce ( d = 2,8m; v = 9m) je naplněno na 65%. Kolik siláže je v ní uskladněno? 7) Válcová nádrž pojme 600 hl vody a je hluboká 2,5 m. Vypočítej průměr nádrže. 8) Vodojem tvaru válce má vnitřní průměr 8m a výšku 2,8m. Přístroj ukazuje, že vodojem obsahuje 800 hl vody. Vypočítejte: do jaké výšky s


Výzva - Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

    8 18. Vypočítej obsah vyšrafovaného obrazce; = , XY = 6 cm X Y 19. V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem při vrcholu C měří těžnice t a 6 cm a těžnice t b 9 cm. Vypočítej velikosti vnitřních úhlů trojúhelníku ABC a jeho obsah. 20. Turista viděl vrchol věže kostela z jiného místa pod úhlem o velikosti Když se ke kostelu přiblížil o 40 m, viděl vrchol jeho věže pod dvojnásobným úhlem. Jak vysoká je věž kostela a jak daleko od kostela byl turista původně? 21. V pravoúhlém trojúhelníku je dána výška k přeponě. Výška měří 8 cm. Délka odvěsny je 40 cm. Vypočítej velikost jeho vnitřních úhlů a jeho obsah. 22. Rovnoramenný trojúhelník má základnu 14 cm a úhel při základně Vypočítej délku jeho ramene 23. Kružnice opsaná pravoúhlému trojúhelníku má poloměr 10 cm. Jedna odvěsna měří 18,2 cm. Vypočítej velikosti vnitřních úhlů tohoto trojúhelníku. 24. V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem při vrcholu C je ostrý úhel = 35 0 a k němu přilehlá odvěsna b = 7,5 cm. Vypočítej přilehlou odv
    2 Koule 1) Naše malá neteř ráda navléká kuličky. Vypočítej objem a povrch jedné kuličky, je-li její průměr a) 4cm, b) 6 cm. 2) Pan soused Matějka má na zahradě venkovní sprchu s nádrží tvaru koule o objemu 250 l. Jaký má nádrž průměr? 3) V dřevěné stavebnici jsou různé tvary kostek včetně koule. Můj bratr je velmi zvídavý. Zajímá ho, jaká je hmotnost dřevěné koule o průměru 4 cm, je-li její hustota 515 kg/m3. 4) Babička Řiháčková si koupila skleněný lustr. Tvoří ho průhledná krychle. V ní je modrá koule, která se dotýká všech stěn krychle. Jak velký je objem krychle, je-li objem koule 5 dm3? Kolik % objemu krychle zaujímá objem koule? 5) Teta Jitka dostala k narozeninám parfém. Flakon má tvar krychle. Ozdobná krabička má tvar koule, která je opsána flakonu. Jak velký je povrch koule, je-li povrch krychle 356 cm2?


Přihlásit se přes sociální síť:

    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.


ITveSkole.cz – pomoc školám při „Zapojení ICT technika do výuky “

    6 1. Jak vysoký je komín tepelné elektrárny, je-li vidět jeho vrchol ze vzdálenosti d = 50 m od paty komína pod úhlem = ? 2. Jak vysoký je komín tepelné elektrárny, je-li vidět jeho vrchol ze vzdálenosti d = 95 m od paty komína pod úhlem = 40 0? 3. Jak vysoká je petřínská věž, jestliže její vrchol vidíme ze vzdálenosti d = 37,5 m od paty věže pod úhlem = 58 0? 4. Jak vysoký je strom, který vidíme ze vzdálenosti 20 m pod úhlem ? 5. Rotační kužel má výšku v = 16 cm a stranu s = 20 cm. Vypočítej velikost úhlu, který svírá strana kužele s rovinou podstavy. 6. Rotační kužel má stranu s = 15 cm a výšku v = 12 cm. Vypočítej velikost úhlu, který svírá strana kužele s rovinou podstavy. 7. Vrchol věže 20,5 m vysoké je vidět ze stanoviště S pod výškovým úhlem = Jak daleko je stanoviště od paty věže? 8. Bývalá lanová dráha na Petřín stoupala průměrně pod úhlem 15 0 a spojovala hořejší a dolejší stanici s výškovým rozdílem 106 m. Jak dlouhá byla lanová dráha? 9. Značka na horské železniční trati uk


Prezentace na téma: "Objem a povrch kvádru a krychle"— Transkript prezentace:

    5 Povrch, objem krychle a kvádru slovní úlohy k procvičení Krychle má délku hrany 1,2 m. Kolikrát větší bude povrch krychle, jestliže její hrana bude dvakrát větší? Dárková krabice. Kolik metrů čtverečních balicího papíru je potřeba k polepení krabice tvaru krychle s hranou 4,5 dm? Vejde se 600 litrů roztoku do nádrže tvaru kvádru s rozměry dna 2,5 m a 1 m a výškou 3 dm? Bazén tvaru kvádru má délku 25 m, šířku 8 m a hloubku 2 m. Kolik litrů vody je třeba, aby byl bazén naplněn? 3. Rotační kužel má výšku 20 cm a poloměr podstavy 10cm. Vypočítejte jeho objem a povrch. Porovnejte s povrchem a objemem pravidelného jehlanu se stejnou výškou a stranou 20 cm. 4. Střecha věže má tvar pravidelného čtyřbokého jehlanu s podstavnou hranou 12 metrů a výškou 8 metrů. Na pokrytí střechy se spotřebovalo 270 metrů čtverečných plechu. Kolik procent připadlo na záhyby přehyb? 5. Jak těžká je dřevěná kostka tvaru pravidelného čtyřstěnu s hranou 10 cm, je-li hustota dřeva 750kg/m3? 6. Kolik cm2 je potřeba


Prezentace na téma: "Povrch a objem krychle a kvádru (příklady)"— Transkript prezentace:

    11 Příklad 1. Jak vysoko je uchycený stožár, je-li lano dlouhé 12,9 m a vzdálenost kolíku lana od paty stožáru je 9,3 m. Udělejte náčrt. Příklad 2. V kruhovém zaskleném ciferníku o poloměru 22 cm vypadla velká ručička délky 10,6 cm a zůstala ležet uvnitř ve vodorovné poloze. Dotkne se malá hodinová ručička 9 cm dlouhá spadlé ručičky? Příklad 3. Čtverec má úhlopříčku dlouhou 18,2 cm. Vypočítejte obvod čtverce. Příklad 4. Žebřík délky 5 m je opřen o zeď tak, že pata žebříku je od zdi vzdálena 1,4 m. Jak vysoko nad zemí je druhý konec žebříku? Příklad 5. Která z následujících trojic čísel může představovat délky stran pravoúhlého trojúhelníku a) 4; 6; 10 b) 6; 10; 12 c) 8; 10; 12 d) 6; 8; 10 Příklad 6. Obsah rovnostranného trojúhelníku, který má obvod 72 cm, je: a) 288 cm 2 b) 498,8 cm 2 c) 124,7 cm 2 d) 166,3 cm 2 Příklad 7. Je dána úhlopříčka obdélníku (15 cm) a délka strany (10 cm). Vypočítej jeho obsah. Příklad 8. Vypočítej úhlopříčku televize, jestliže znáš rozměry obrazovky (56 x 42
    10 36. Na přímé trati jsou kolejnice ve stejné výši, v oblouku je vždy vnější kolejnice výše než vnitřní. Největší přípustný rozdíl je 150 mm. O kolik stupňů se odchýlí od svislé osy železniční vůz, projíždí-li takovou zatáčkou? Rozchod kolejnic je mm. 37. Vahadlo rovnoramenných vah délky 30 cm se vychýlilo z rovnovážné polohy o 4,2 0. O kolik centimetrů poklesl koncový bod vahadla? 38. Akvárium má tvar kvádru s obdélníkovou podstavou o rozměrech 30 cm a 40 cm. Tělesová úhlopříčka svírá s rovinou dna úhel o velikosti Vypočítej hloubku akvária. 39. Vypočítej objem kvádru ABCDA BĆ D s obdélníkovou podstavou; AB = a = 8 cm; AC = u = 17 cm. Tělesová úhlopříčka AC svírá s rovinou podstavy úhel 60 0.


Povrch a objem krychle a kvádru (příklady)

    9 26. Kosočtverec má stranu a = 17,6 cm a úhel = Vypočítej délku úhlopříček a obsah kosočtverce. 27. V lichoběžníku ABCD ( AB CD ) je AB = a = 10 cm, = , = a výška v = 5 cm. Vypočítej obvod a obsah lichoběžníka. Výsledky zaokrouhli na 1 desetinné místo. 28. Vypočítej obsah pravoúhlého lichoběžníku ABCD a lichoběžník sestroj; AB CD, = 90 0, a = 8 cm, c = 3 cm, = Vypočítej obsah rovnoramenného lichoběžníku ABCD; AB CD, a = 66 mm, c = 46 mm, = Lichoběžník sestroj. 30. Vypočítej úhel, který svírají tečny t 1,t 2 vedené z bodu M ke kružnici k = ( S; 84 mm ), je-li MS = 12,6 cm 31. Urči nejmenší možné rozměry čtvercové desky, má-li být z ní vyříznut pravidelný osmiúhelník, jehož strana má délku 12 cm. Kolik procent činí odpad? 32. Tětiva MN v kružnici, příslušná ke středovému úhlu MSN = = 132 0, má od středu S kružnice vzdálenost v = 82 mm. Vypočítej poloměr kružnice. 33. Jak velký středový úhel přísluší v kružnici o poloměru 10 cm tětivě dlouhé 64 mm? 34. Chlapec táhne saně silou F = 6 N, k
    7 12. V pravoúhlém trojúhelníku je délka odvěsny a = 18 cm a délka přepony c = 27 cm. Vypočítej hodnotu sin a pomocí tabulek urči, které velikosti ostrého úhlu odpovídá. 13. V rovnoramenném trojúhelníku ABC vyjádři sin, cos, tg pomocí strany a, výšky v a poloviny základny x. C v a A B x 14. Vypočítej spotřebu špejlí na úhlopříčky draka klasického tvaru (čtyřúhelník s kolmými úhlopříčkami, podle delší z nich souměrný ), je-li délka jeho kratší strany 30 cm a kratší úhlopříčka dělí úhel sousedních stran na 45 0 a Počítej s 5 % rezervy. 15. Vypočítej poloměr kružnice vepsané pravidelnému pětiúhelníku se stranou a = 7 cm. 16. Vypočítej poloměr kružnice opsané pravidelnému osmiúhelníku se stranou a = 5 cm. 17. Vypočítej obsah vyšrafovaného obrazce; = , AB = 8 cm A B

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00