Jak na věc


významné dny v březnu

Dva roky Československé meteorologické společnosti

    Dne 20. července 1966 otevřela pražská pobočka ČSMS stálou hlídku počasí ve výkladní skříni Čedoku na Václavském nám. Každý den kromě nedělí a svátků a jsou ve výkladě měněny synoptické mapy Evropy, ČSSR. Dále je denně uváděno počasí v hlavních rekreačních místech jak ČSSR tak celé Evropy. Spolu s předpovědí "na dnes večer, zítra a pozítří" jsou pro zajímavost uváděny odchylky teploty od dlouholetého normálu v Praze. Pro větší atraktivnost byl nahražen fotografiemi z amerických meteorologických družic.
    Vzhledem ke značnému zhoršení morálky v placení členských příspěvků rozhodl Výbor ČMeS dne 24.1.1995 o praktické aplikaci zmíněného ustanovení stanov: ti, kteří k 31.12. roku x spojitě dluží členské příspěvky za roky x, x-1 a x-2, přestávají být považování za členy ČMeS (vyřazují se z evidence členů a nebude jim zasílána členská pošta). Je potom na jejich iniciativě, aby své členství eventuálně obnovili. Pro informaci sdělujeme, že Výbor ČMeS konstatoval, že uvedeným způsobem zaniklo členství 27 členů.
    Zájemci o členství ve společnosti nechť se laskavě přihlásí na jednu z těchto adres: Dr. František Rein, věd. tajemník ČMS, GÚ ČSAV, Grégrova 1, Praha 12, nebo s. Růžena Veselá, Hydrometeorologický ústav, Holečkova 8, Praha 16 - Smíchov. Současně prosíme, aby veškerá korespondence se Společností byla adresována jednomu z uvedených pracovníků. Zájemcům bude zaslána přihláška s dotazníkem, v němž se současně přihlásí k práci v některé ze zájmových skupin ČMS.


Výzva k účasti v realizačním týmu nového Meteorologického slovníku

    Samotná odborná konferencia, ktorá bola organizovaná v dňoch 16. – 18. septembra niesla názov „Smerom ku klimatickýrn službám“, sa konala v priestoroch synagógy v Nitre. Názov konferencie odzrkadluje súčasné úsilie medzinárodného spoločenstva v boji s klimatickými zmenami a jej dopadmi. Toto úsilie je centralizované na úrovni Svetovej meteorologickej organizácie v programe „Globálny rámec pre klimatické služby“. Uvedená téma je vysoko aktuálna, nakol'ko praktické kroky ako na úrovni zmierňovania, tak adaptácií na dopady klimatických zmien musia byt' podložené poznaním klímy a plocesov v atmosfére na globálnej a v prípade. Adaptácií hlavne na lokálnej úrovni.
    Prehl'ad adaptačných stratégií zasahoval od operatívnych varovných systémov ako je sledovanie podmienok výskytu lesných požiarov až po strategický výskum vplyvu rozsahu koreňového systému na rezistenciu plodín voči suchu. Konferencia ukázala, že existuje široká škála klimatických produktov, z ktorých mnohé su dotiahnuté na prevádzkovú operatívnu úroveň a sú dostupné on line na róznych internetových stránkach. Jedná sa však vo váčšine prípaciov o systémy pracujúce na subregionálnej,  alebo štátnej úrovni. Ďalší rozvoj možno očakávať v integrácii existujúcich produktov a ich uplatnení na regionálnej úrovni.


V listopadu 1984 se ustavila nová pobočka ČSMS v Hradci Králové

    Zasílání zpráv členům konference, které je umožněno pouze jejím účastníkům, probíhá odesláním elektronického dopisu na adresu cmes@academy2.cas.cz, načež zpráva je téměř okamžitě rozeslána na všechny registrované adresy. Návod (v angličtině) je možné získat odesláním slova help v těle dopisu (nikoliv v předmětu, ten se nechá prázdný) na adresu majordomo@academy2.cas.cz. Zájemce o archiv příspěvků musí poslat příslušnou žádost na adresu root@academy2.cas.cz.
    Váženi přátelé, tolik ke starostem o další dobý chod života naší společnosti, ale i přes nemalé potíže mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že společným úsilím se nám je nakonec podaří úspěšně překonat.
    Uvedená elektronická konference vznikla ve spolupráci Milana Šálka s Ing. Miroslavem Indrou z Odboru informačních technologií Střediska společných činností Akademie věd České republiky, zprostředkovatelem byla zpočátku Mgr. Eva Žižková. Přímým správcem konference je Ing. Indra, prozatímní kontaktní osobou je RNDr. Milan Šálek, v případě potřeby Mgr. Eva Žižková.
    Tyto stanovy smějí být pozměněny dvěma třetinami hlasů členů přítomných na generálním zasedání. Takovým generál­ním zasedáním je buď výroční generální zasedání, nebo gene­rální zasedání svolané za tímto účelem a nejméně 8 týdnů před tím oznámené Koncilem nebo nejméně 6 členy společ­nosti.


Založení elektronické konference České meteorologické společnosti

    Dávno pociťovaná potřeba unifikace a zpřesnění českého a slovenského odborného názvosloví v meteorologii dala vznik terminologické komisi, jejímž předsedou je univ. Prof. D. Sc. Alois Gregor. Komise vychází při své práci z existujících zahraničních slovníků (např. v Linkeho meteorologické příručce, slovníku od Chromova a Mamontové aj.) a pořizuje slovník českých a slovenských meteorologických výrazů s příslušnými ruskými a anglickými ekvivalenty. Výsledkem práce bude český a slovenský názvoslovný meteorologický slovník.
    První valné shromáždění zvolilo ústřední výbor společnosti. Prvním předsedou se stal člen korespondent Slovenské akademie věd profesor RNDr. Mikuláš Konček, doktor fysikálně-matematických věd v Bratislavě.
    V rámci programu kroužku jsou plánovány přednášky a besedy o meteorologii a o počasí, videoprojekce některých starších filmů z meteorologie, ale i nových snímků o extrémních projevech počasí. Připraveny jsou projekce diapozitivů s meteorologickou tématikou a exkurze na některá pracoviště meteorologů. Součástí programu budou i aktuální pozorování počasí a konfrontace amatérských a profesionálních měření. Program kroužku se bude přizpůsobovat zájmu žáků.
    B.3. Během prvních tří let (tj. do konce roku 2001) budou platit stálí členové skutečný příspěvek ve výši vyjed­nané mezi nimi samými a odsouhlasené Koncilem.


Sympozium v rámci oslav 50 let československé meteorologické služby konané ve dnech 17. a 18. března 1970 hotelu International v Praze Dejvicích

    5.2.1. Bude ustaven Koncil. Schází se nejméně jednou mezi dvěma generálními zasedáními. Koncil plánuje a řídí aktivity společnosti, spravuje její majetek a záležitosti v sou­hlase s jejími stanovami a rozhodnutími generálního zasedá­ní.
    Zdvořile žádáme všechny členy ČMS, aby svou přednáškovou činnost na veřejnosti vázali na své členství v ČMS, čímž podpoří aktivitu Společnosti. O podobných akcích laskavě informujte pokud možno předem vědeckého tajemníka ČMS dr. Reina (adresa nahoře). Své případné příspěvky o životě ČMS do této rubriky zasílejte prostřednictvím věd. tajemníka ČMS.
    Ve dnech 26. – 27. dubna 1965 uspořádala pražská pobočka ČSMS seminář Dlouhodobá předpověď počasí a kolísání klimatu, na který o rok později, 15. – 17. února 1966, navázal seminář o krátkodobých předpovědích počasí. Referáty z obou akcí byly publikovány v monotematických číslech Meteorologických Zpráv.
    Meteorologický výskum ako i celostátně meteorologické podujatia zastešuhe Československá meteorogická spoločnosť, ktorá združuje asi 350 členov. Na čele spoločnosti stojí prof. M. Konček a správy o svojej činnosti publikuje v „Informačnom věstníku".


Nové stanovy Československé meteorologické společnosti při SAV

    Spolupráca všetkých zložiek ČSMS bola zabezpečená tým, že vedúci záujmových skupín, predsedovia a tajomníci pobočiek ako i SMS boli členmi Hlavného výboru ČSMS. V roku 1972 bol za predsedu ČSMS zvolený A. Vesecký, po jeho smrti (1980) až do rozdelenia Československa ju viedol B. Sobíšek. Hlavným prínosom činnosti ČSMS bolo, že fungovala ako organizátorka odborných stykov rozných meteorologických pracovísk v Československu a prostredníctvom spoločných podujatí zbližovala odborníkov a sprostredkovala ich vzájomné poznanie.
    Ve spolupráci s ČHMÚ, SHMÚ a Slovenskou meteorologickou společností začalo postupné publikování rukopisu Dějin české a slovenské meteorologie formou přílohy v časopise Meteorologické zprávy. Tento rukopis je výsledkem dlouholeté práce, která byla iniciována a probíhala na půdě Československé a Slovenské meteorologické společnosti.
    První valné shromáždění zvolilo ústřední výbor a prvním předsedou se stal prof. Dr. Mikuláš Konček (1900–1982). Zpočátku čítala společnost jen málo přes 50 členů, proto se výbor zaměřil na rozšíření členské základny. Koncem roku 1959 již počet členů přesáhl 200. Proto již v tomto roce mohla být ustavena první odborná skupina, k níž se v roce 1960 připojily dvě skupiny regionální.


Výroční seminář ČMeS ve Křtinách byl ve znamení 50. výročí založení ČMeS

    Při ustavení společnosti byl v prosinci 1958 zvolen první hlavní výbor v čele s předsedou univ. prof. D. Sc. Mikulášem Končekem, členem korespondentem SAV. v té době čítala společnost málo přes 50 členů. V prvním roce činnosti, což byl rok 1959, zaměřil hlavní výbor svou pozornost především na rozšíření členské základny a na hledání forem práce společnosti. Členů rychle přibývalo a koncem foliu 1959 přesáhl jejich počet již číslo 200. I v roce 1960 byli přijímáni noví členové, takže v říjnu 1960 dosahuje již i s nově se hlásícími pracovníky téměř dvou set padesáti. Zdálo by se tedy, že nábor členů probíhá úspěšně, a že není důvodu k nespokojenosti. Jsou však prozatím v československých meteorologických kruzích i takové skupiny pracovníků, mezi nimiž bylo dosud pravděpodobně nedostatečným pochopením některých jejich příslušníků získáno velmi malé procento za členy společnosti. Na tomto poli bude potřeba vyvinout další úsilí. Nejčetnějšími skupinami odborných profesí zastoupených v ČSMS
    B. 1. Během počátečního období nepřesahujícím 2 roky (tj. do konce r. 2000) zaplatí za období do 31.12.1999 všech­ny členské společnosti za každého svého člena minimální příspěvek 1,- EURO (mimo bankovních poplatků) a ve stejné výši podobně za další rok do 31. 12. 2000. Očekává se, že čle­nové dobrovolně přispějí podle své kapacity.


Předseda České meteorologické společnosti

    Během uplynulých padesáti let se uskutečnil bezpočet akcí, které v souhrnu prokázaly oprávněnost existence společnosti, neboť její vědecký a kulturní přínos jak v domácím prostředí, tak na mezinárodním poli je nesporný. Po rozpadu československé federace na činnost Československé meteorologické společnosti při ČSAV od 1. ledna 1993 navázala Česká meteorologická společnost, která se snaží působit na území České republiky v duchu Hanzlíkových představ a pěstovat podobnou náplň jako ostatní evropské a jiné meteorologické společnosti. V jednom však zůstává stále dlužna: nesplnil se záměr zakladatelů společnosti vybudovat stálou expozici historických písemností, map, přístrojů a pomůcek, která by zachytila vývoj meteorologického poznání u nás a ve světě a která by měla velký vědecký, osvětový a propagační význam. Osudem exponátů, které kdysi shromáždila zájmová skupina historických památek v Bratislavě, se nikdo z českých meteorologů účinně nezabýval. Ve prospěch expozice hovoří i probíhají
    V tomto období se pak pod patronací dr. Veseckého ustavila odborná skupina pro historii meteorologie. Jejím prvním předsedou se stal Karel Pejml, který pro oslavu 200. výročí observatoře v Praze-Klementinu vypracoval původní monografii. Výhledovým úkolem skupiny byla příprava Dějin čs. Meteorologie, za jejichž realizaci převzala garanci SMS při SAV.
    Český hydrometeorologický ústavÚstav fyziky atmosféryCzechGlobeKatedra fyziky atmosféry MFF UKSvětová meteorologická organizaceEvropská Meteorologická Společnost


Dopis předsedy ČMeS členům společnosti

    25. - 26. 5. 2019 - Kvalifikační turnaj starších žáků (Karviná)25. - 26. 5. 2019 - Finálový turnaj ligy žen (Příbram)1. - 2. 6. 2019 - Kvalifikační turnaj extraligy dorostu (Plzeň)1. - 2. 6. 2019 - Finálový turnaj starších žáků (Praha - Černošice)8. - 9. 6. 2019 - Finálový turnaj extraligy dorostu (Veselí nad Lužnicí)22. - 23. 6. 2019 - Turnaj krajských výběrů U13 (Opočno)27. - 30. 6. 2019 - Světový pohár Boys U16 & Girls U18 (Česká Třebová a Litomyšl)24. - 25. 8. 2019 - Český pohár (Jičín)14. 9. 2019 - Turnaj regionálních výběrů žen (Pardubice - Polabiny)
    Snahy o združovanie sa vedeckých a odborných pracovníkov v strednej Europe súvisia s rozvojom vedeckého bádania v druhej polovici 19. storočia, kedy bolo v Rakúsku i Uhorsku založených viacero vedeckých spolkov, jednot, spoločností a pod. Spočiatku mali široko spektrálny charakter (lekárske, prírodovedecké a pod.), neskor sa diferencovali a tak vznikli 1         Meteorologické spoločnosti v Rakúsku a Uhorsku, v ktorých pracovalo viacero osobností z územia Čiech i Slovenska (podrobnejšie o tom píšeme s K. Krškom v „Kapitolách z dějín meteorológie...“ uverejňovaných v prílohe MZ).


Dějiny české a slovenské meteorologie

    Nejrozšířenější odbornou skupinou je skupina bioklimatologická, jejímž předsedou byl zvolen univ. prof. dr. V. Bobek. Tato skupina představuje vhodnou půdu pro spolupráci meteorologů s odborníky příbuzných oborů, v nichž je meteorologie aplikována. Podle našeho názoru vhodně doplňuje mezery v naší současné organisaci pracovišť aplikované meteorologie tím, že se z větší částí zaměřuje na problematiku medicínské bioklimatologie a biometeorologie. Pořádá čas od času plenární schůzky na různých bioklimatologických pracovištích, kde jednak členy seznamuje s problematikou v místě řešenou, jednak pořádá přednášky, diskuse a organisuje dobrovolnou spolupráci odborníků. Vyslovuje se rovněž k závažným odborným a organizačním otázkám, jako např. k otázce členství v mezinárodní společnosti pro bioklimatologii a biometeorologii, metodice agrometeorologického průzkumu atd.
    Vážení přátelé, kolegové, spolu s tímto půlročním členským zpravodajem dostáváte pozvánku na mimořádné Valné shromážděni členů ČMeS. Nikdo z nás jistě nečekal, že tak brzy po řádném Valném shromážděni v červnu minulého rolu budeme nuceni sáhnout k tomuto kroku a proto jsem se rozhodl využít příležitosti pravidelného vydání zpravodaje a obrátit se na Vás s tímto vysvětlujícím dopisem. Ale nejprve se zmíním o něčem trochu obecnějším.
    Na základe tohoto podujatia, ako i ďalších, napr. Seminár k 25. výročiu meteorologického observatória na Lomnickom štíte (1965); vytvorila sa tradícia celoštátnych 2-3 dňových každoročných seminárov na aktuálne meteorologické témy. Semináre (konferencie) ČSMS boli oblúbené populárne podujatia u váčšiny našich odborníkov, konali se v roznych mestách Českoslo venska a posunuli dopredu riešenie mnohých odborných problémov. V podmienkach rozdeleného Československa konajú sa doteraz.


Evropská meteorologická společnost ustavena

    Vskutku, rozvine-li společnost svoji činnost v intencích Hanzlíkových a v podobné náplní, jakou pěstují ostatní meteorologické společnosti evropské a zámořské, stane se důležitým kulturním činitelem, který přispěje v budovatelských a propagačních úkolech.
    Začátkem února 2015 zveřejnila Terminologická Skupina ČMeS (dále jen TS) elektronickou verzi meteorologického slovníku (dále jen eMS) na webovských stránkách ČMeS a v březnu proběhl první upgrade slovníkových stránek. Uživatelé najdou slovník na linku http://slovnik.cmes.cz/, na který odkazuje úvodní stránka webu ČMeS (http://www.cmes.cz/cs) ve sloupci odkazů.


Půl století meteorologické společnosti

    Niektoré vedecké spoločnosti si z členov výborov vytvořili spoločný orgán, ktorý navrhuje a organizuje spoluprácu českých a slovenských odborníkov v rámci ich posobosti. V meteorológii sa tomu tak nestalo, je to na škodu veci, urýchluje to vzájomné odcudzovanie a zanikanie tradičnej spolupráce. Žial’, nie je to jediná cesta, ktorou sa odcuzujeme. Spomeniem spoločný časopis Meteorologické zprávy, v redakčnej rade ktorého plných 50 rokov (tiež krásne jubileum, oslávené bez fanfár) ku všeobecnej spokojnosti spolupracovali českí a slovenskí odborníci a potom (neviem kto a prečo) prišiel s návrhom časopis rozdeliť. Domievam sa, že vačší počet časopisov neznamená vačšiu kvalitu ani hospodárnost tak vyspelé a bohaté ako sú meteorologické služby Švajčiarska a Rakúska, z hladiska udržania úrovne kvality príspevkov ako i počtu odberatelov, vydávajú spoločný časopis. My, kto- rí máme menej finančných prostriedkov a približne rovnaký počet odberatelov, vydávame od roku 1998 časopisy dva. Takéto ri
    Slovník považujeme za otevřený produkt, který bude TS aktualizovat na základě vlastních poznatků i podnětů od uživatelů eMS. Komunikace s uživateli je v současnosti umožněna zasláním sdělení na emailovou adresu slovník@cmes.cz. Přes tuto adresu i přímo na adresy členů TS jsme již dostali  několik uživatelských návrhů na opravy a doplnění explikací. Je třeba říci, že vždy šlo o věcné a konstruktivní připomínky. Část z nich již TS projednala a použila, některé jsou připraveny pro další upgrade a část připomínek je nyní v jednání. Zdá se tedy, že uživatelé přijali eMS pozitivně a všech připomínek si velmi ceníme. Počet přístupů ke slovníku je týdně automaticky registrován přes TOPlist.cz a od zavedení eMS na webové stránky ČMeS jsme zaregistrovali 1834 přístupů.


Nový předseda České meteorologické společnosti

    Vědecké společnosti, profesionální meteorologové, uživa­telé aplikované meteorologie i zasvěcení amatéři mnoho let podporovali a snažili se o sblížení v rámci Evropy. Krátce před začátkem 21. století si meteorologické společnosti Evropy přejí založit stálý mechanizmus své spolupráce, který by se vztahoval na ty aspekty meteorologie, jež mohou být řešeny pouze v celoevropském měřítku nebo jejichž řešení je v tomto měřítku nejlepší.
    4.1. Předmětem společnosti jsou meteorologie a vědy k ní se vztahující pěstované v rámci Evropy a pomoc při roz­voji aplikací těchto subjektů pro blaho lidí v Evropě i jinde.
    Na adrese www.cmes.cz běží moderní redakční systém Drupal, který umožňuje podstatně lepší správu obsahu. Výbor společnosti doufá, že nové internetové stránky pomohou efektivnější komunikaci v rámci společnosti i k jejímu lepšímu vnějšímu obrazu.
    Nově zvolení funkcionáři srdečně děkují svým předchůdcům, zejména pak prof. RNDr. Janu Bednářovi, CSc. a hospodářce RNDr. Heleně Vondráčkové, CSc. za veškerou obětavou práci, kterou pro Českou meteorologickou společnost vykonali. Zároveň jim přejí další úspěchy a vše nejlepší v osobním životě.


Vyročie a konferencia Českej a Slovenskej bioklimatickej spoločnosti

    Velice významnou událostí pro celou českou i slovenskou meteorologii bylo v roce 2001 reprezentativní vydání Dějin meteorologie v Českých zemích a na Slovensku (AB č. 5). Vydavateli jsou nakladatelství Univerzity Karlovy Karolinum a Český hydrometeorologický ústav, autoři: K. Krška a F. Šamaj. Česká meteorologická společnost má na vytvoření tohoto díla značný iniciační a organizační podíl. Obdobnou význačnou událostí, ovšem již poněkud dále v minulosti, bylo r. 1993 vydání Meteorologického slovníku výkladového terminologického; obsahuje na 4,5 tisíc hesel a šestijazyčný rejstřík ekvivalentů.
    jak se očekávalo, dne 14. září 1999 se v Norrköpingu (Švédsko) narodila Evropská meteorologická společnost (EMS). Pan Hans Sandebring, ředitel SMHI (Švédský meteorologicky ústav) a současně prezident ECAM (European Conference on the Applications of Meteorology – Evropská konference o aplikacích v meteorologii), označil tuto událost bezprostředně po jejím oficiálním oznámení účastníkům ECAM jako chvályhodnou. Reakce účastníků, včetně průmyslníků, byla opravdu velmi pozitivní. Očekává se, že EMS bude hrát důležitou roli v Evropě. Mnoho lidí ji srovnává s AMS (Americkou meteorologickou společností). Je zcela jasné, že i když je naše potenciální váha daná celkovým počtem členů členských společností podobná AMS, máme dlouhou cestu před sebou, než budeme moci v Evropě hrát podstatnou roli.


O JEDNOM NEDOŽITOM A ZABUDNUTOM JUBILEU

    Dne 17. prosince 1958 zasedalo v budově Československé akademie věd v Praze ustavující valné shromáždění Československé meteorologické spo1ečnosti. K založení Československé meteorologické společnosti, jako nového celostátního orgánu československé meteorologie, došlo po úspěšném projednání návrhu, podaného souběžně Komisí pro meteorologii a klimatologii při matematicko-fysikální sekci a Komisí pro bioklimatologii při biologické sekci Československé akademie věd. Návrh byl schválen presidiem Československé akademie věd a organizační řád ministerstvem vnitra.
    Závěrem této stručné informace chci jménem TS poděkovat všem za vlídné přijetí eMS. Věříme, že členové ČMeS přijmou tento produkt za svůj a pomohou nám s jeho dalším zlepšováním.
    Od 1. ledna 1993 se Československá meteorologická společnost v souladu s novým státoprávním uspořádáním přetvořila na Českou meteorologickou společnost. V současnosti má 201 řádných a 3 čestné členy, předsedou je prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
    Reprezentanti Společností na setkání v Norrkópingu (Švédsko) dne 14. září 1998 zmocněni k tomu vedením svých Společností přijali proto následující stanovy EMS.
    4.2. Pro tento účel bude společnost koncentrovat svoje úsilí na aktivity, které mohou být vedeny pouze na evropské úrovni, nebo jejichž vedení je na této úrovni efektivnější než na úrovni jednotlivých členů společnosti. Koncil smí zřizovat skupiny, jejichž hlavní zájmy jsou na evropské úrovni.


ZPRÁVY ČESKOSLOVENSKÉ METEOROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

    B.2. V dalším období 3 let budou všichni členové pla­tit roční příspěvek navržený Koncilem a schválený dvoutřeti­novou většinou na výročním generálním zasedání.
    V roce 1965 se od ČSMS oddělila bioklimatologická skupina, ze které vznikla Československá bioklimatologická společnost při ČSAV, a v roce 1967 se regionální slovenská skupina stala samostatnou Slovenskou meteorologickou společností při SAV (SMS), jejímž prvním předsedou byl Š. Petrovič. Ostatní regionální skupiny (Praha, Hradec Králové a Brno) se staly pobočkami.
    Odborným i politickým významem byla nejdůležitější Slovenská skupina ČSMS při SAV se sídlem v Bratislavě, sdružující v rámci společnosti její slovenské členy. Byla ustavena 22. ledna 1960 a jejím prvním předsedou se stal dr. Štefan Petrovič. (Po vzniku čs. federace se tato skupina stála základem pro samostatnou Slovenskou meteorologickou společnost při SAV, jejíž stanovy byly schváleny ministerstvem vnitra SSR 2. června 1972. Prvním předsedou SMS při SAV byl prof. Dr. M. Konček, člen korespondent ČSAV a SAV).


Logo České meteorologické společnosti

    Ve spolupráci s Ústavem fyziky atmosféry ČSAV uspořádala ČSMS 13. – 16. října 1964 meteorologickou konferenci s mezinárodní účastí v Domě vědeckých pracovníků v Liblicích. Z tohoto vědeckého setkání za účasti odborníků z 10 států byl o dva roky později vydán cizojazyčný sborník.
    Dne 27. října 1982 se v zasedací místnosti Českého hydrometeorologického ústavu v Praze konalo mimořádné valné shromáždění ČSMS, které převážnou většinou hlasů (jeden z přítomných se zdržel hlasování) schválilo návrh nových stanov ČSMS při ČSAV, jež mají nahradit dosavadní organizační řád. Návrh byl zpracován v hlavním výboru na základě vzorových stanov vědeckých společností při ČSAV vydaných počátkem roku 1982, konzultován se Slovenskou meteorologickou společností při SAV, oběma pobočkami a nadřízenými orgány ČSAV. Schválený návrh stanov byl předán ČSAV a jejím prostřednictvím předložen spolu s návrhy stanov všech ostatních vědeckých společností k registraci Ministerstvu vnitra. Nové stanovy ČSMS vstoupí v platnost po registraci, o čemž přineseme informacipravděpodobně v příštím věstníku, jehož přílohou bude též úplný text nových stanov.


Česká meteorologická společnost (ČMeS) v akademickém bulletinu (Oficiální časopis Akademie věd ČR) 25. 6. 2008

    Ujišťuji Vás, že Výbor společnosti bude dělat vše, aby tohoto cíle bylo dosaženo. Já sám, jako zvolený prezident EMS, zamýšlím věnovat EMS tolik svého času, jak jen bude možno. Ale očekávání jsou velká a my musíme splnit naděje tak mnoha lidí. Nutné je jak naše vlastní zapojení, tak zapojení celého Výboru a také spolupráce členů Vaší společnosti. Aktivita prováděná prostřednictvím EMS nejen že neuškodí členským společnostem, ale zvětší spolupráci, vytvoří přátelské soutěžení a zvýší efektivitu jednotlivých společností. Kromě toho hrát roli na evropské úrovni by mělo být fascinující pro nás všechny.
    Ve dnech 18. a 19. září 208 se uskutečnil výroční seminář České meteorologické společnosti organizovaný ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, Univerzitou Karlovou v Praze, Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., a ČZU, Fakultou agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů, tentokrát na téma Meteorologie – tradice a budoucnost.


Termínový kalendář významných akcí v roce 2019

    Pokud ide o dnes někdy zmiňovaný ekvivalent za členské příspěvky, prosím předem za prominutí, že si dovolím poněkud tvrdší odpověď. Nic ve stanovách ČMeS ani v tradicích a profesní morálce vědeckých společností obecně nezavazuje poskytovat členům finančně ohodnotitelné výhody. Členský příspěvek vždy byl a je ve vědeckých společnostech chápán jako určitý obnos (zpravidla velmi malý ve srovnání s příjmy člena) věnovaný na základě naprosto dobrovolného členství v daném společenství ve prospěch činností směřujících k rozvoji oboru. Většina členů ČMeS je přitom v meteorologii profesionály, a obor je tedy vlastně jejich živitelem, tzn., že lze důvodně předpokládat i takovouto návratnost „investice“' členského příspěvku. Před tím, než jsem se v červnu minulého roku stal předsedou ČMeS, vykonával jsem po dobu dvanácti let funkci jejího vědeckého tajemníka, a vím tedy asi lépe než kdokoli jiný, jak překvapivě velký, je objem korespondence, kterou naše společnost dostává z vnějšku, ať už jde o r
    Od září 1978 do května 1981 se stal představitelem ČSMS úřadující místopředseda RNDr. Vojtěch Vítek, DrSc. Tehdy mj. došlo k obnovení prací na meteorologickém slovníku na základě iniciativy dr. Karla Kršky. Byla jmenována redakční rada v čele s dr. Bořivojem Sobíškem, DrSc. (který se též od VIII. valného shromáždění 28. května 1981 stal předsedou ČSMS). Pod jeho vedením byl slovník nově koncipován a během osmi let intenzívní práce rozšířeného autorského kolektivu zpracován. Rukopis tohoto významného díla, které mj. poprvé konfrontuje a kodifikuje českou a slovenskou meteorologickou terminologii a je základem pro vznikající oborové normy, byl v roce 1987 pod názvem Šestijazyčný meteorologický slovník terminologický a explikativní přijat nakladatelstvím Academia do tisku.


Meteorologický slovník na webu ČMeS

    Pokud jde o poskytování finančních prostředků ze strany státu Radě vědeckých společností pro činnost těchto společností, byla pro letošní rok kategoricky stanovena podmínka, aby v ní sdružené společnosti měly členské příspěvky minimálně 100 Kč, přičemž tato ze strany státních orgánů požadovaná minimální výše příspěvků může být v příštích letech valorizována. Lapidárně lze tento požadavek vyjádřit tak, že stát nehodlá přímo finančně podporovat vědecké společnosti, které jsou špatné v tom smyslu, že svým členům nestojí ani za 100 Kč ročně. Již v minulém roce byla situace taková, že velmi převažující většina společností sdružených v RVS měla příspěvky vyšší než 100 Kč, přičemž byly i takové společnosti, kde tyto příspěvky dosahovaly 300 Kč. Přestože nelze mluvit o nějakém vylučování z RVS, neboť v zásadě ani neexistuje tomu odpovídající právní mechanismus, je zřejmé, že nezvýšíme-li pro letošní rok členské příspěvky na 100 Kč s připuštěním případné valorizace pro následující roky, nemůžem


Nová www stránka České meteorologické společnosti

    Je potěšitelné, Že pod preambulí uvádějící schválené stanovy nechybí Česká meteorologická společnost, otvírá jí to možnosti širší evropské spolupráce na úseku meteorologie. EMS sdružuje nyní přinejmenším 8 643 členů z 21 evropských meteorologických společností. Na zasedáních EMS byly dále přijaty drobné úpravy Stanov EMS (jejich návrh viz. Věstník ČMeS č. 1/1999), zvoleni členové výboru EMS, schváleny jednací řády (generálního zasedání EMS a výboru EMS), dále poslání EMS, harmonogram činnosti a rozpočet. Bylo také rozhodnuto, že roční členský poplatek v období prvních let existence EMS bude činit jedno EURO za každého člena členské společnosti (ČMeS v této souvislosti připravila projekt a požádala Radu vědeckých společností o příspěvek). Hlavní váha nákladů na činnost EMS zatím bude spočívat na meteorologických společnostech Německa, Francie a Spojeného království. Po skončení jednání v Nonköpingu zaslal prezident EMS prof. R. Morin, čestný prezident a generální sekretář Francouzské me
    V roku 1965 sa od ČSMS oddelila bioklimatická skupina, z ktorej sa vytvorila samostatná Bioklimatická spoločnosť, a v roku 1967 sa slovenská skupina v súlade s prijatým asymetrickým štrukturálnym modelom ČSAV - SAV stala samostatnou Slovenskou spoločnosťou, ostatné regionálne skupiny sa stali pobočkami ČSMS.
    Odborným a politickým významem je z nich nejdůležitější Slovenská skupina CSMS při SAV se sídlem v Bratislavě. Sdružuje v rámci společnosti její slovenské členy a kromě přednáškových a diskusních schůzek vyvíjí i osvětovou práci po boku Společnosti pro šíření politických a vědeckých poznatků. Prvním předsedou Slovenské skupiny se stal dr. Štefan Petrovič.


Mezinárodní den nekupování ničeho

    Sedemdesiat odborných pracovníkov prednieslo 27 prednášok a prezentovalo 45 posterov. Najsilnejšie zastúpenie mali príspevky hodnotiace stav klímy a prezentácie existujúcich monitorovacích a servisných produktov vo vzťahu k polnohospodárstvu. V ostatných dvoch desaťročiach v servisných produktoch rezonuje snaha o elimináciu dopadov extrérnnych prejavov počasia na pol'nohospodársku produkciu, predovšetkým monitoring a možná eliminácia, alebo aspoň zmiernenie dopadov sucha. Modelovanie a hodnotenie dlhých radov dynamiky pódnej vlahy ukázalo, že pokial' výskyt sucha v minulosti bol častejšie spojený s nedostatkom zrážok, v posledných dvoch desaťročiach je výskyt sucha spojený čoraz viac s globálnymi změnami parametrov atmosféry. Viacero autorov dokumentovalo nárast pravdepodobnosti výskytu suchra oproti podmienkam pred rokom 1990 spósobených nárastom globálnej radiácie, zvyšujúcou sa teplotou a poklesom relatívnej vlhkosti vzduchu, čo vyvolál'a zvýšené evapotranspiračné nároky. Taktiež ča
    Přesto však nemůžeme být spokojeni s výsledkem práce hlavního výboru, pokud jde o organisaci odborných a regionálních skupin. Moravskou pobočku se sídlem v Brně se podařilo založit teprve v listopadu 1960. Rovněž tak neexistuje dosud odborná skupina pro popularizaci meteorologie, jež by měla plnit důležitá poslání při seznamování veřejnosti a státních institucí s meteorologickými pracemi a snahami: chybí také odborná skupina synoptické meteorologie a horské meteorologie. Kromě toho se podařilo založit skupinu pro meteorologickou fotografii, jejímž úkolem bude jednak zvyšovat úroveň odborné meteorologické fotografie, jednak organisovat odbornou obrazovou službu autorům, výstavky připravovat fotografický materiál pro meteorologické muzeum. Naproti tomu je bioklimatologická skupina velmi aktivní a pro další zvýšení své činnosti hodlá zřídit 4 regionální podskupiny, zabývající se biometeorologií, a to v Praze, Brně, Bratislavě a v Plzni.


Ustavení Československé meteorologické společnosti

    Zájem o činnost v ČSMS se projevoval rychlým přibýváním členů. Po necelém roce měla společnost už 190 členů, což vedlo k nutnosti její zájmové a regionální strukturalizace. Vytvořila se řada zájmových skupin, ze kterých se později stabilizovaly bioklimatologická, historická i terminologická skupina a skupina pro soustředění historických památek. Regionální skupina vznikla v Bratislavě dne 22. ledna 1960 (Slovenská skupina ČSMS v čele s Š. Petrovičem), v Brně dne 23. listopadu 1960 pod předsednictvím V. Nováka, v Hradci Králové 6. června 1962 v čele s J. Podzimkem a v Praze dne 2. prosince 1963 pod předsednictvím K. Bayera. V čele bioklimatologické skupiny založené 12. ledna 1959 byl K. Bobek.
    Žádám všechny členy ČMS, aby co nejdříve vyrovnali členský příspěvek a příp. zápisné (příspěvek 10,— Kčs za rok, zápisné jednou pro vždy 5,— Kčs). Pokud vám nedošla složenka současně s 1. číslem Informačního věstníku, přihlaste se laskavě u s. Veselé v HMÚ. Dále žádám členy, kteří ještě neposlali své vyjádření, ve které ze zájmových skupin chtějí pracovat, aby tak učinili co nej­dříve. Prozatím přicházejí v úvahu skupina synoptické meteoro­logie, horské meteorologie, bioklimatologie, popularizace me­teorologie a experimentální meteorologie.
    Jedna možnost získávání finančních prostředků by však byla reálná, a to zapojení činnosti ČMeS do grantových projektů. Nezbytnou podmínkou je ovšem to, aby určitá skupina členů byla ochotna dobrovolně vykonávat ve prospěch ČMeS nemalý objem vědecké a odborné práce. Kromě toho si dovolím vyzvat všechny členy ČMeS, aby v rámci svých možností usilovali o získávání sponzorů naší společnosti.


STANOVY EVROPSKÉ METEOROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI (EMS)

    Šest členů Koncilu uvedených v ČI. 5.2.2. bude ve funkci normálně 2 roky. V zájmu pozdější kontinuity, budou tři čle­nové na počátku ve funkci období jednoho roku a tři členové období dvou let.
    Vzhledem k tomu, že v meteorologii a jí příbuzných vědních oborech probíhá rychlý vývoj terminologie, pociťujeme potřebu na tuto situaci vhodně reagovat. Na výboru ČMeS byla diskutována otázka vhodného navázání na práci, která byla v minulosti uzavřena vydáním Meteorologického slovníku. Prestižním, leč velmi obtížným cílem, v tomto směru se jeví příprava jeho budoucího dalšího vydání, ať již v knižní nebo elektronické podobě. Pro tento účel by bylo nutno zpracovat náročný projekt sledující především nutnost finančního zabezpečení celé akce. Obracím se proto na členy ČMeS s předběžnou výzvou sdělit zájem o případnou účast v budoucím realizačním týmu. Své nabídky – po odpovědném zvážení svých možností, neboť by nepochybně šlo o velmi náročnou činnost – sdělte na adresu předsedy ČMeS prof. J. Bednáře (MMF UK, KMOP, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, kmop@mff.cuni.cz)


30 let Československé meteorologické společnosti

    Koncem loňského roku se naplnilo 30 let od založení Československé meteorologické společnosti při ČSAV. Toto významné výročí je vhodnou příležitostí k ohlédnutí na její počátky, neboť na stránkách jediného odborného časopisu čs. Meteorologů jsou zatím podchyceny jen sporadicky.
    V září roku 2003 byla na serveru Akademie věd České republiky zprovozněna uzavřená elektronická konference České meteorologické společnosti. Tato konference má název cmes@academy2.cas.cz a měla by sloužit k rychlejší a rozsáhlejší výměně informací a názorů členů společnosti, např. k oznamování odborných konferencí, seminářů či jakýchkoli dalších informací, které mají spojitost s cíli a posláním společnosti. Můžeme jen doporučit členům České meteorologické společnosti, aby se do konference přihlásili. V případě, že mají někteří, zejména starší členové problémy s používáním moderních technologií, doporučujeme zde spolupráci, kteří mají k těmto informačním systémům přístup.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00