Jak na věc


vypracování bakalářské práce diskuse

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce

    4 4) Materiál a metody popis použitých metod a podmínek vzniku práce. Informace by měly umožnit opakování práce. Kapitola zahrnuje charakteristiku objektu, přírodních podmínek, popis pokusného materiálu, metodiku experimentu a zpracování výsledků. 5) Výsledky uvádí výsledky vlastních rozborů, pokusů, pozorování doložené tabulkami, obrázky a grafy, které musí mít legendu (název, číslo, označení měrných jednotek). Zjištěné číselné údaje je třeba zpracovat odpovídajícími statistickými postupy. Do výsledků nepatří srovnání vlastních výsledků s jinými autory ani vlastní názory, úvahy, vysvětlení. 6) Diskuze obsahuje zhodnocení práce, která je tak konfrontována s výsledky dříve publikovanými (přehled literatury). Samostatnou částí diskuze u prací s přímým hospodářským významem musí být ekonomické hodnocení navrhovaných doporučení pro praxi, případně posouzení aspektů ekologických. 7) Závěr stručné zhodnocení, zda byl cíl splněn, uvádí to, co nového práce přináší. Je to shrnutí výsledků vlast


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00