Jak na věc


vzor zavěrečné zprávy-kotlíková dotace

Kotlíkové dotace v Královéhradeckém kraji Metodická příručka pro žadatele a příjemce

    20 6. Změny projektu V průběhu realizace projektu může vyvstat potřeba provést změnu týkající se předmětu dotace apod., může se např. jednat o případy: původně plánovaná opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy nebudou realizována v rámci programu Nová zelená úsporám (3. výzva) a bude tedy třeba opatření nahradit provedením mikro energetického opatření; dojde ke změně typu původně plánovaného druhu či typu nového zdroje vytápění při dodržení všech ostatních podmínek (vč. požadavku na ekodesign); příjemce bude nucen provést jiné mikro energetické opatření, než deklaroval v projektové žádosti. Příjemce je povinen o každé plánované změně projektu předem informovat poskytovatele, a přistoupit k ní až na základě schválení. Jedná se vždy o změnu podstatnou, která zakládá povinnost uzavření Dodatku ke Smlouvě. V případě, že dojde ke změně nezávisle na vůli příjemce, je třeba poskytovatele informovat neprodleně, poté co k takové změně došlo. 7. Kontrola plnění podmínek dotace


DOTAČNÍ PROGRAM KOTLÍKOVÁ DOTACE - 3. Výzva Ústeckého kraje

    18 Dále je povinen nejpozději se Závěrečnou zprávou doložit fotodokumentaci případného mikro energetického opatření nebo vyúčtování projektu realizovaného v rámci 3. výzvy Nové zelené úsporám. Musí být doloženy veškeré uznatelné účetní doklady spolu se závěrečným vyúčtováním. Po schválení Závěrečné zprávy poskytovatelem dotace je příjemce povinen případný přeplatek převést na účet poskytovatele dotace uvedený ve Smlouvě, a to do 15 pracovních dní. 5. Jakým způsobem lze čerpat prostředky na výměnu kotle? Královéhradecký kraj bude poskytovat dotaci i zpětně, pokud náklady na výměnu zdroje vytápění vznikly po 15. červenci 2015 a zároveň žadatel splňuje veškeré podmínky dotačního programu, resp. aktuální výzvy. Doklady požadované v rámci vyúčtování dotace: soupiska účetních dokladů (viz vzor), kopie faktur za dodávky, služby, stavební práce; doklad prokazující uhrazení faktur tj. výpis z bankovního účtu příjemce, popř. příjmový pokladní doklad. úhrada dotace bude provedena: a) zpětně (ex p


Tematická nabídka: Dotace a granty

    5 Dotaci na výměnu zdroje vytápění je možno poskytnou pouze za podmínky: a) v rodinném domě bude současně provedeno tzv. mikro energetické opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy, nebo b) rodinný dům disponuje průkazem energetické náročnosti budov minimálně třídy C 1 nebo c) současně s dotací na výměnu kotle je zažádáno o dotaci v rámci 3. výzvy programu Nová zelená úsporám. Seznam možných mikro energetických opatření: 1) zateplení střechy nebo půdních prostor, 2) zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy, 3) dílčí zateplení dalších konstrukcí např. severní fasáda apod., 4) oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády eliminace tepelných mostů, 5) oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního - např. zádveří, 6) dílčí výměna oken, 7) výměna vstupních a balkonových dveří, 8) instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří, 9) výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla (trojskla). Pokud rodinný dům, ve kterém doj
    34 Příloha k projektové žádosti č. 5 Závěrečná zpráva dotace na Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Příjemce: Jméno, příjmení, titul: Datum narození: Místo trvalého pobytu: Ulice, číslo popisné, číslo orientační: Obec, PSČ: Kontakt: Telefon: Místo realizace: Ulice, číslo popisné, číslo orientační: Obec, PSČ: Počet bytových jednotek: Číslo listu vlastnictví nemovitosti: Číslo parcely zastavěné nemovitosti: Katastrální území: 34


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00