Jak na věc


zákoník práce 2018 pracovní smlouva na dobu určito

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR

    Publikace se zabývá aktuálním tématem ochrany osobnosti a osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Rychlý rozvoj informačních technologií a související automatizace procesů na pracovišti umožňují snadné monitorování výkonu zaměstnance, sledování toho, kdy čerpá pauzy a jak je ...
    Nově zaměstnanci nepřísluší odstupné při rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo dohodou pro neschopnost vykonávat na základě lékařského posudku dále práce z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, pokud se zaměstnavatel zprostí odpovědnosti za vznik úrazu/nemoci z povolání (§ 67, odst. 1, nová věta).


Odpovědnost zaměstnavatele za škodu

    Úprava konta pracovní doby tak, jak je schválena v novele Zákoníku práce patří mezi nejkontroverznější v celém předpise a je to rozhodnutí typu "z louže pod okap" (viz § 84 a nový 84a). Oproti původní úpravě sice již není potřeba získávat souhlas každého jednotlivého zaměstnance pro zavedení konta pracovní doby, což v praxi znepříjemňovala život podnikům, ale aby těch dobrých zpráv nebylo příliš, není už možné provádět změnu rozvrhu pracovní doby u konta jen 1 týden dopředu jako dosud, ale minimálně 4 týdny!!! Výsledek: konto pracovní doby je nadále prakticky nepoužitelné a nikomu život neulehčí. Firmy už sice nemusí jednat s každým zaměstnancem zvlášť o jeho souhlasu, ovšem pro změnu nemohou pružně reagovat na změny poptávky po jejich práci. Pokud by totiž např. potřebovali z důvodu plnění mimořádných zakázek změnit pracovní dobu na kratší období než měsíc, od 1. ledna by se takovým jednáním dopouštěli porušení právních předpisů.
    V roce 2007 nesměli zaměstnavatelé zaměstnávat prací přesčas zaměstnance, kteří pečovali o dítě do 1 roku věku. Od roku 2008 to bude možné, ale zaměstnanci pečující o dítě do 1 roku věku musí s prací přesčas souhlasit (§ 241, odst. 3). Takže nadále nebude možné zaměstnancům pečujícím o dítě do 1 roku práci přesčas nařídit, ale bude odstraněn paradox kdy, podle současného znění Zákoníku práce nesměl zaměstnanec pečující o dítě do 1 roku věku práci přesčas konat i kdyby sám chtěl.
    Cena: 279 KčKOUPITSkončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostechJUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Michal Vrajík - Anag, spol. s r. o.
    Po dlouhé době přichází na trh samostatná publikace k problematice skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů, kterou autoři pojímají komplexně – jsou v ní vyloženy všechny způsoby ...


Zákoník práce s komentářem k 1. 1. 2019, 12. vydání

    Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a ...
    Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody (dále jen „náhrada mzdy“) poskytovaná zaměstnavatelem v době prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnance podle zákoníku práce je úzce ...
    Jak se mění Zákoník práce a pracovní právo v roce 2014? Bude to mít zásadní vliv na zaměstnance a zaměstnavatele? Podle televizního příspěvku ovlivní Zákoník práce nový Občanský zákoník.
    Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...
    Kompletní sada předpisů pro odměňování státních zaměstnanců včetně nového nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení a novelizovaného nařízení o platových poměrech státních zaměstnanců. Aktuální znění nařízení o katalogu správních činností a pravidlech pro organizaci ...


Témata pracovního práva a zákoníku práce

    Tento měsíčník patří k nejrozšířenějším periodikům uveřejňujícím rozhodnutí soudů ČR. Je nepostradatelnou pomůckou soudců, advokátů a všech právníků, kteří si uvědomují význam judikatury pro svou práci. Judikatura uveřejňovaná v tomto časopise je vybírána soudci Nejvyššího soudu, a ...
    Vliv Občanského zákoníku na pracovní právo a Zákoník práce není sice nijak zásadní, ale k jistým změnám dochází. Některé paragrafy, které byly doposud v Zákoníku práce, budou přesunuty do Občanského zákoníku.
    Publikace pojednává o rovném zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích. Přestože se jedná o problematiku významnou, nemá v České republice dlouhou tradici a není ani častým předmětem řešení ...
    Tato publikace svým formátem navazuje na systematiku předchozích komentovaných vydání zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisů a přináší čtenářům výklad nejen dosavadních pracovněprávních institutů s ohledem na aktuální soudní judikaturu, ale též veškerých ...
    K velké radosti zaměstnavatelů se do Zákoníku práce alespoň zčásti vrací možnost sjednat mzdu již s přihlédnutím k práci přesčas v rozsahu 150 hod./rok. Toto je však možné pouze u vedoucích zaměstnanců (§ 114, odst. 3).


Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

    Od minulého vydání doznal zákoník práce menších změn zejména v souvislosti se zrušením tzv. karenční doby; do textu zákoníku byly také zařazeny aktuální sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2019. Všechny tyto změny jsou vyznačeny tučně. K zákoníku práce je zpracován podrobný rejstřík, který usnadňuje orientaci v rozsáhlém právním předpise. vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 4. 3. 2019, 144 stranISBN: 978-80-7488-340-8Obsah publikace
    Příčinou velkých změn je dlouho připravovaná novela Občanského zákoníku vstupující v platnost prvním dnem roku 2014. Občanský zákoník respektive jeho velká novela bude mít vliv na většinu oblastí a činností občanů a potažmo i firem a organizací.
    Veškeré informace o změnách v pracovním právu v roce 2014 uvádí Poradna- pracovni-pravo.cz ve článku - Novela Zákoníku práce od ledna 2014 v návaznosti na nový Občanský zákoník.V poradně hledání práce a zaměstnání odpovídají konzultanti personální agentury Aditus
    Přímý vliv změn Občanského zákoníku na pracovně právní vztahy a praktické změny budou zejména v oblasti smluvních pokut, srážek ze mzdy, zajištění dluhů a okamžitého zrušení pracovních poměrů s mladistvými.
    Doplňuje se nové pravidlo pro poskytování nepřetržitého odpočinku zaměstnancům v zemědělství - kromě dosud možných 105 hodin během 3 týdnů při sezónních pracích je nyní možné poskytnout nepřetržitý odpočinek také 210 hodin během 6 týdnů (§ 92, odst. 4).


Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2019

    Článek, který se věnuje novele Zákoníku práce pod 1.10. 2008 naleznete zde - Novela Zákoníku práce od 1. 10. 2008 - přesčasy ve zdravotnictví - další dohodnutá práce přesčas.
    KOUPITPředpisy k tématu Úplné zněnípředpisů k tématu "Zákoník práce".Změny předpisůke kterým došlo od posledního vydání " podle stavu k 4. 3. 2019".Knihy k tématu Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazíchJaroslav Zahradníček - Nakladatelství Leges, s. r. o.
    Cena: 439 KčKOUPITZákoník práce s komentářem k 1. 1. 2019, 12. vydáníJUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Eva Hofmannová, Mgr. Pavel Knebl, Mgr. Dana Roučková, - Anag, spol. s r. o.
    Žádná revoluce v pracovně-právních vztazích se tedy nekoná. Chcete-li si však být jisti, zda máte v pořádku pracovní smlouvy, vnitřní předpisy apod., můžete využít našich placených služeb - rádi Vaše dokumenty zkontroluje, doplníme nebo vypracujeme zcela nové - více na Placené služby Právní poradny.


Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných zemích EU

    V kolektivní smlouvě lze nově sjednat jinou než v zákoně stanovenou výši a způsob určení příplatku za práci v noci a za práci v sobotu a neděli. Pokud tedy dosud zákon říkal, že příplatky činí nejméně 10% průměrného výdělku zaměstnance, z nové úpravy vyplývá, že v kolektivních smlouvách (bohužel jen tam a nikde jinde) je možné sjednat např. i nižší výši nebo pevnou sazbu (nikoliv procentní) pro všechny zaměstnance (§ 116 a 118).
    Dne 17. prosince 2007 byla definitivně schválena tzv. "technická" novely zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce. Ačkoliv se jedná o dokument v rozsahu cca 25 stran a v odborném tisku se o novele periodicky píše už od léta, žádné převratné změny nás od ledna 2008 nečekají. Velká část textu novely se totiž věnuje opravám chyb a upřesněním ve stávajícím textu a jen část změn opravdu mění pravidla zavedená od ledna 2007, a proto si také vysloužila ono přízvisko "technická novela". Co se tedy změní od roku 2008?
    Časopis je určen všem odborníkům zabývajícím se bezpečností a ochranou zdraví při práci - bezpečnostním technikům a managementu celých podniků. Měsíčník své čtenáře informuje o právních normách, nařízeních vlády, vyhláškách ČÚBP a dalších závazných předpisech v oblasti bezpečnosti a ...


Příplatek za práci v sobotu a neděli a příplatek za práci v noci

    Časopis je tématicky zaměřen hlavně na daně z příjmů ze závislé činnosti, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, sociální pojištění, zdravotní pojištění, pracovněprávní vztahy, ale i další oblasti úzce související (cestovní náhrady, odškodňování pracovních úrazů, mzda a plat ...
    To jsou nejzajímavější změny v textu novely Zákoníku práce. Novela také reaguje na texty současných zákonů, např. doplňuje termín "partner" (viz zákon o registrovaném partnerství) všude tam, kde se hovoří o manželi/manželce a také se např. vrací k termínu "závodně-preventivní péče" (namísto termínu "pracovnělékařská péče"). Mimo to v přechodných ustanoveních novela výslovně říká, že se zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce vztahuje i na pracovní vztahy vzniklé před jeho účinností, ovšem právní úkony vzniklé před jeho účinností se řídí původními předpisy (zejména původní Zákoník práce - zákon č. 65/1965 Sb.) - to je důležité např. u posuzování nemocí z povolání apod. vzniklých před 1. lednem 2007.
    Cena: 139 KčKOUPITNáhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2019Mgr. Zdeněk Schmied, Ing. Marta Ženíšková - Anag, spol. s r. o.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00