Jak na věc


zřízení účtu ve prospěch třetí osoby

VARIANTY INTERNETOVÉHO OBCHODU:

    Bezplatný vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost RealHit.cz neodpovídá za případné právní důsledky použití vzorů smluv. V případě potřeby sepsání smlouvy dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím RealHit.cz (viz informace výše) či advokátní kancelář.
    Služebnost doživotního užívání bytu či domu je častým nástrojem používaným k zajištění možnosti nadále obývat nemovitost. Po uzavření smlouvy o zřízení služebnosti užívání je třeba toto právo zanést do katastru nemovitosti. Je nutný podat návrh na vklad do katastru nemovitostí.
    -          jednotka č. ...................., zp. využití ................, nacházející se v budově č.p. ................ (budova vedená na LV č. .............) stojící na pozemku zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ......................
    -          pozemek zastavěná plocha a nádvoří parc.č. ........... o výměře ............. m2, způsob využití ………., jehož součástí je rodinný dům č.p. ……..
    uzavírají smlouvu o zřízení doživotní a bezplatné služebnosti užívání nemovité věci. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky.


Za poslední dobu jsem poznala desítky makléřů a realitních kanceláří, ne-li ještě víc, a vy jste jediná, o kom lze říct, že je "opravdu dobrý makléř".

    Povinný je na základě doplňte na základě jaké skutečnosti se stal vlastníkem (např. kupní smlouvy ze dne…., darovací smlouvy ze dne…. apod.) a výpisem z katastru nemovitostí výlučným vlastníkem nemovitých věcí:
    to vše v katastrálním území ..........., obec ..........., zapsáno na LV č. ............ vedeném Katastrálním úřadem pro .............. kraj, Katastrální pracoviště ...................... (dále jen "předmětná nemovitost").
    to vše v katastrálním území ..........., obec .............., zapsáno na LV č. ........... vedeném Katastrálním úřadem pro ............... kraj, Katastrální pracoviště ................... (dále jen "předmětná nemovitost").

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00