Jak na věc


zš újezd u brna

Poválečné období školy do r. 1958

    28. září 1945 již navštěvovalo naši školu 124 žáků. V roce 1948 se zavedla osmiletá povinná školní docházka. V Chuchelné se takovýto typ školy ustavil v roce 1951. Škola sídlila na zámku v budově Domu kavalírů. Do obvodu této školy již patřily i okolní obce. Prostory, v níž škola sídlila, byly zcela prostorově a technicky nevyhovující, a proto byla v roce 1953 – 54 prosazována myšlenka postavení nové školní budovy. Se stavbou po přípravných pracích bylo započato v dubnu 1956 a termín ukončení byl stanoven na 1.9.1958.
    Školská rada 2018 – 2020: předseda ŠR – Mgr. Jaromír Musila, Mgr. Eva Ostárková, Pavla Krakovková, Petra Langrová, Mgr. Alena Němcová, Karla Zajíčková.
    Do školního kola dějepisné olympiády bylo vybráno 9 žáků 9. ročníku, kteří mají výborné výsledky z dějepisu a v hodinách projevují zájem o historii. Žáci vypracovali písemný test, který byl tvořen 17 otázkami, za které mohli získat 65 bodů.
    V září roku 2001 vznikla z iniciativy rodičů Rada školy. Pracovala ve složení: předseda RŠ – Mgr. Martina Jakšová, členové – Mgr. Monika Slivková, Ing. Ivo Žídek, Milan Sněhota, Rudolf Honěk, Milada Meinhardová.


Škola v letech 1920 – 1945

    31.8.1958 byla poprvé otevřena nová škola na ulici Komenského. Slavnostního otevření se zúčastnil náměstek ministra školství a kultury, předseda ONV, ředitel školy z Východné a další hosté.Vyučování v nové škole začalo 13. října 1958 až po nastěhování všech potřebných věcí. V roce 1959 bylo osázeno okolí školy a v březnu 1960 byl založen ovocný sad. Bylo zde vysázeno 150 stromů a 50 keřů. K velmi pěkné a dobře vybavené škole patřila i drůbežárna založená ve školním roce 1959-60, o kterou pečovaly děti z pionýrské organizace za pomoci učitelů. V rámci ateistické výchovy v 60-letech bylo zavedeno nedělní zaměstnání pionýrů. Ve šk. roce 1963-64 zde působilo 11 zájmových kroužků (gymnastický, výtvarný, přírodovědný, maňáskový, dramatický, pěvecký, fotografický, trubačů, šachový, stolního tenisu, dovedných rukou). V průběhu posledních čtyřiceti let prošla škola několika stavebními úpravami a rekonstrukcemi. Za největší považujeme zřízení počítačové učebny, na jejímž vybavení se podíleli i s
    Celkem se 15 tříčlenných družstev škol z Karvinska se zúčastnilo, v rámmci projektu MAP, soutěže v jazyce českém. Naši zástupci- žáci 7. třídy - Matěj Moj, Jakub Hudeczek a Lukáš Gola se umístili na hezkém 7. místě. Soutěžilo se na 15 stanovištích, kde se řešily křížovky, jazykolamy, rčení, pranostiky, otázky z literatury, mluvnice, češtinářská pyramida apod.
    25. května 1921 byl schválen pozemek na stavbu nové školy.Stavbu umožnily příspěvky od zemské správní komise v Opavě (75 tisíc Kč) a okresní školní rady v Hlučíně. 13 srpna 1925 byla slavnostní mše ku příležitosti otevření nové budovy školy. Stará škola byla prodána ve veřejné dražbě.


Nejstarší historie školy v Chuchelné

    Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii jsme si připomněli několika akcemi, především jako vzpomínku na ty, kteří se obětovali v boji za svobodu a demokracii v roce 1939 a 1989. Pondělí 18. 11. jsme oblečením a různými doplňky pojali jako „retro“ den. Na začátku třetí vyučovací hodiny vytvořily všechny třídy živý řetěz, který prošel celou školou. V rámci soutěže tříd si druhý stupeň vytvořil ve svých třídách informační panely zaměřené na události 17. listopadu. I učitelé zavzpomínali na to, co dělali před 30 lety. Jejich vzpomínky jsou součástí malé výstavy, která připomíná nejdůležitější události sametové revoluce v roce 1989.
    24 žáků - zástupců karvinských základních škol se zúčastnilo 13. listopadu exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Naši školu reprezentovaly Jana Przybylová a Lenka Stachovcová. Exkurze byla realizována v rámci projektu MAP, kterého se naše škola účastní.
    Historie naší školy zachází až do 18. století (1764), kdy se začalo nepravidelně učit. První školu postavil kníže Karel Lichnovský, a to nákladem 2400 marek. Ta měla jen jednu učebnu, učitelský byt o dvou pokojích, chlév pro dobytek a kůlnu. V roce 1900 bylo rozhodnuto o přestavbě budovy školy, protože přestala prostorově vyhovovat. V té době navštěvovalo školu 100 žáků.
    Odpověď paní učitelky Gromové ze Základné školy Haniska: „Už v pondelok k nám dorazili vaše záložky. Ďakujeme za ne, veľmi sa nám i deťom páčili, nápady s listami boli veľmi zaujímavé.“ Jsme rádi, že se naše záložky líbily a doufáme, že je budou slovenští žáci rádi používat a při každém otevření a zavření knížky si na nás vzpomenou.


Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, p.o.

    Záložka do knihy spojuje školy je název česko-slovenského projektu určeného pro základní školy a osmiletá gymnázia, který vyhlašuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Cílem projektu je podpora čtenářství formou výměny záložek se slovenskou partnerskou školou. Tento projekt se stává v naší škole již tradicí. Téma letošního roku bylo „List za listem – baví mě číst“.
    Od 1.1.2009 pracuje rada školy ve složení: předseda ŠR – Mgr. Marie Hájčíková, členové – Pavla Krakovková, Ing. Michael Nábělek, Mgr. Eva Neubertová, Marcel Zajíček, Bc. Petr Zemánek.


... byla úspěšně zaregistrována a čeká na nahrání svého obsahu ...

    Vzhledem k neutěšenému stavu školního hřiště započaly v roce 2001 přípravné práce na jeho rekonstrukci. Byla zpracována studie a projektová dokumentace.V roce 2003 získala Rada školy dotaci ministerstva financí a poté byla zahájena jeho rekonstrukce. K slavnostnímu otevření hřiště došlo 25.9.2004 za účasti poslance Sněmovny ČR pana A. Macháčka, starosty obce Ing. J. Kubného a ředitele školy Mgr. P. Pekárka. Otevření hřiště se zúčastnili také starostové a ředitelé okolních škol. Pro žáky naší školy bylo připraveno sportovní odpoledne, kterého se zúčastnila také sportovní družstva žáků okolních obcí. Sportovní areál je využíván nejen v hodinách tělesné výchovy, ale i mimo vyučování. Je zpřístupněn široké sportovní veřejnosti, jsou zde organizována okrsková kola atletických soutěží a je využíván k organizování zábavných akcí pro děti a mládež.
    Od 1.1.2012 pracuje rada školy ve složení: předseda ŠR – Mgr. Marie Hájčíková, členové – Pavla Krakovková, Mgr. Alena Němcová, Mgr. Eva Neubertová, ing. Marcel Zajíček, Petra Kurková.
    Protože školní kuchyně nesplňovala požadavky Evropské unie, bylo nutné provést její rekonstrukci. S přípravami bylo započato ve školním roce 2004/2005. Proběhla řada jednání, byl zpracován projekt a vybrána firma, která rekonstrukci prováděla. Vlastní práce byly zahájeny 15.6.2006 a stavba byla zkolaudována 26.9.2006. K novému zahájení provozu došlo 4.10.2006. Školní kuchyně je rozšířena o nové prostory z bývalého služebního bytu. Má oddělené sklady a také oddělené plochy pro činnosti přípravy jídel. Zařízení kuchyně je vybaveno moderní technologií – jsou zde dva konvektomaty, elektrický a plynový kotel, smažicí elektrická pánev, myčka, lednice a mrazící boxy pro uskladnění potravin. Ve výdejně obědů jsou dva vyhřívané zásobníky na talíře a ohřívací vozíky na výdej jídel.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00