Jak na věc


zavislost na pervitinu zvladnu abstinenci bez lecb

Krátký intervenční program pro závislé na pervitinu

    26 5.2 Verze pro dvanáct setkání Tento program je realizovatelný u klientely, která vynakládá úsilí vedoucí k abstinenci uţívání pervitinu a obsahuje tedy 12 sezení. Sezení 1 se zaměřuje na popisování programu klientovi, vytvoření popisu problémů, které klient vnímá jako kardinální. Stanovují se cíle, kterých by mělo být ve dvanáctitýdenním setkávání dosaţeno. Sezení 2 má za cíl seznámit klienta s informacemi, jakými mechanismy pervitin působí. Tím má klient moţnost lépe chápat stavy úzkosti a deprese, coţ mu poskytne příleţitost skoncovat se závislostí. Dále se připravuje půda pro následující sezení a rodí se vztah terapeut/klient. Upřesnění následků spojených s uţíváním pervitinu, růst terapeutického vztahu ke klientovi a diskuse nad současnými zdravotními potíţemi je obsahem sezení sezení nese název Zavření dveří za nákupem drog. Sezení se zaměřuje na to, jaké stálé moţnosti má klient ke koupi drogy a jak se můţe těchto moţností zbavit. Sezení 5 obsahuje informace k pochopení schéma


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00