Jak na věc


zdravotně postižení

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s.

    Zdravotně sociální pracovník se řídí v procesu sociální práce nejnovějšími metodami a používá nejnovější pracovní postupy při řešení problémové sociální situace včetně přístupu k pacientovi. Při své činnosti dodržuje základní etické principy, respektuje základní lidská práva pacientů, obecně závazné právní normy a v souladu s respektováním základních lidských práv a svobod. K tomu přináležející odpovědnosti – respektuje rozhodnutí pacienta. Zdravotně sociální pracovník zabezpečuje zdravotně sociální péči pacientům s širokou specifickou problematikou s ohledem na jeho zdravotní stav a s užitím informací získaných ze zdravotnické dokumentace. Podle závažnosti a komplikovanosti problematiky sociální pracovník společně s pacientem stanovuje priority, postupy a cíle sociálního procesu. Sociální pracovník spolupracuje úzce s multidisciplinárním týmem, zapojuje do procesu sociální práce pacientovu rodinu, opatrovníky, osoby blízké a Dobrovolnické centrum.
    Zdravotně sociální práce je zaměřena na individuální přístup k pacientovi. Motivuje pacienty k řešení vlastních problémů. Napomáhá k zabezpečení a uspokojení jejich biologických, psychických a sociálních potřeb. Napomáhá účelnému využití materiálních a finančních prostředků služeb sociální péče. Přispívá k prevenci patologicko-sociálních jevů.
    Pečujete o své blízké se zdravotním, tělesným anebo duševním postižením? Nevíte si rady? Potřebujete pomoc? Nevíte o jaké služby můžete požádat? Máte zájem o služby sociální nebo zdravotní péče?
    CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice sociální pracovnice / sociálního pracovníka
    Prioritou v poskytování odborného sociálního poradenství je snaha pomoci zorientovat se klientům a rodinným příslušníkům v konkrétním problému, nabídnout jim účinné řešení jejich situace


Hledáme sociální pracovnici / sociálního pracovníka (LIBEREC)

    Sociální práce ve zdravotnictví je oblastí, kde se péče zdravotní prolíná s péčí sociální a je nezbytnou součástí léčebného a ošetřovatelského procesu. Ke komplexnosti léčby tedy nevyhnutelně patří i pomoc při řešení sociálních problémů pacienta v případech, kdy toho není schopen sám, rodina tuto péči poskytnou nemůže, nechce, nebo pokud pacient rodinu nemá.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00