Jak na věc


zeměpis potravinářský průmysl v čr test

Přihlásit se přes sociální síť:

    Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: MGR. MONIKA ROTHOVÁ Název:VY_32_INOVACE_659_OBRÁZKOVÝ KVÍZ Téma: POZNÁVÁNÍ LOKALIT.


Rusko-poloha, rozloha a členitost

    15 P Ů D Y ČR 5 Půdy ČR Půdu definujeme jako komplex organických a anorganických prvků. Půda vzniká složitým a dlouhodobým půdotvorných (pedogenetickým) procesem. Na něm se podílí mnoho půdotvorných činitelů: matečná hornina, klima, reliéf, vodní poměry, rostliny, živočichové, člověk aj. 5.1 Klasifikace půd V ČR jsou půdy rozděleny na jednotlivé půdní typy. Pro půdní typ je charakteristický profil uspořádání půdních horizontů, jejich existence či nepřítomnost. Rozlišujeme tři hlavní horizonty: A humusový B obohacený (o látky z horizontu A) C substrát a matečná hornina Černozem Nejúrodnější typ v ČR. Humusový horizont má mocnost cm. Vzniká v teplejších a sušších oblastech. Vyskytuje se v nadmořských výškách do 300 m. V ČR jej nalezneme v Polabí, Poohří, Dyjsko-svrateckém, Dolnomoravském a Hornomoravském úvalu. Jsou intenzivně zemědělsky využívány. A C Hnědozem Humusový horizont dosahuje asi 30 cm, pod ním se nachází přibližně stejně mocný obohacený horizont. Vznikají tzv. degradací čern
    1. V kterém kraji se nacházejí tato turisticky atraktivní místa? Utvoř dvojici památka – kraj a zapiš číslo kraje do prázdného sloupečku k turistickým atraktivitám. Každý kraj se vyskytuje právě jednou.


Česká republika - ochrana přírody, chráněná území I.

    24 K R A J I N A ČR 9 Krajina ČR Krajina je vybraná část zemského povrchu, která byla postupně utvářena za spoluúčasti typických přírodních (klima, vodstvo, půdy, horninový podklad, ) a kulturních (činnost člověka) prvků. Podle míry zásahu kulturních prvků dělíme krajinu na přírodní a kulturní. Přírodní krajina je utvářena téměř výhradně přírodními prvky bez zásahu lidské společnosti. Nachází se jen v neosídlených oblastech světa, v polárních oblastech, v tropických deštných pralesích, na pouštích či v některých vysokohorských oblastech. Kulturní krajina již nese stopy zásahu lidské populace. Naše území je velmi dlouho trvale osídleno a hospodářsky využíváno, proto zde nalezneme pouze kulturní krajinu. Podle míry ovlivnění původní krajiny člověkem kulturní krajinu dále dělíme na kultivovanou, degradovanou a devastovanou. Kultivovaná krajina je člověkem pozměněna, ale její přírodní složka není výrazně porušena. Krajina a nároky lidské společnosti na ni jsou v rovnováze. Do této kategori
    11 P O V R C H ČR 4 Povrch ČR Povrch ČR je velmi členitý, o čemž svědčí i následující tabulka zastoupení jednotlivých typů povrchů. Typ povrchu Výšková členitost Plocha nížiny do 50 m 4 % pahorkatiny 50 m 150 m 50 % vrchoviny 150 m 300 m 34 % hornatiny 300 m 600 m 12 % Členění povrchu ČR Největší geomorfologickou jednotkou je systém. Na území ČR zasahují dva systémy: Hercynský systém a Alpínský systém. Systémy se dále dělí na subsystémy a každý z uvedených systémů zasahuje na naše území dvěma subsystémy: subsystém Hercynská pohoří, Epihercynské nížiny, Karpaty a Panonská nížina. Subsystémy se dále dělí na provincie. Každý z výše uvedených subsystémů zasahuje na naše území jednou provincií: Česká vysočina, Středopolské nížiny, Západní Karpaty, Západopanonská pánev. Obr. 9 11


Životní prostředí- základní pojmy

    3 O B S A H 13.1 Rozdělení hospodářství Zemědělství Zemědělské oblasti Průmysl ČR Průmyslová odvětví Průmysl těžební Průmysl energetický Hutnický a kovodělný průmysl Chemický průmysl Strojírenský průmysl Potravinářský průmysl Průmysl stavebních hmot Textilní a oděvní průmysl Průmysl sklářský a keramický Průmysl dřevozpracující a nábytkářský Papírenský a polygrafický průmysl Doprava ČR Automobilová doprava Železniční doprava Říční doprava Letecká doprava Potrubní doprava Literatura a zdroje Seznam obrázků... 53
    CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_583_VyOv7 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Předmět: Výchova k občanství.


International Express Elementary

    34 S Í D L A ČR Obr Kraje ČR Kraje ČR krajské město Praha Praha Středočeský Praha Jihočeský České Budějovice Plzeňský Plzeň Karlovarský Karlovy Vary ústecký ústí n. L. Liberecký Liberec Královéhradecký Hradec Králové Pardubický Pardubice Vysočina Jihlava Jihomoravský Brno Olomoucký Olomouc Zlínský Zlín Moravskoslezský Ostrava Okresy dnes mají pouze statistický význam a nemají žádnou funkci v samosprávě ani státní správě. Obce jako nejmenší územní jednotky se ještě rozlišují na obyčejné obce prvního stupně, obce s přenesenou působností (obce druhého stupně) a obce s rozšířenou působností (třetího stupně) Regionální rozdíly v sídelní struktuře Rozložení sídel v krajině a jejich vzájemné vazby označujeme za sídelní strukturu. Sídelní struktura je podmíněna mnoha faktory, které jsou v různých částech naší země různé, nalezneme v mnohých oblastech její typické rysy. 34


Česká republika-Krkonošskojesenická subprovincie

    13 P O V R C H ČR Krkonošsko jesenická soustava Tvoří ji tři části. Severozápadní část leží v severních Čechách a je tvořena Krkonošemi (Sněžka 1602 m n. m.), Lužickými horami (Luž 793 m n. m.) a Jizerskými horami (Smrk 1124 m n. m.). Střední část vyplňuje východní Čechy a tvoří ji Orlické hory (Velká Deštná 1115m n. m.) a Broumovská vrchovina (Královecký Špičák 881 m n. m.). Východní část zaujímá severní Moravu a tvoří ji Hrubý Jeseník (Praděd 1491 m n. m.), Králický Sněžník (1423 m n. m.), Rychlebské hory (Smrk 1125 m n. m.), Nízký Jeseník (Slunečná 800 m n. m.). Česko moravská soustava Jedná se o rozsáhlou oblast jižních a JV Čech, která přechází až na jižní Moravu. Českou část tvoří Středočeská pahorkatina (Drkolná 729 m n. m.). Na českomoravském pomezí se rozkládá Českomoravská vrchovina (Javořice 837 m n. m.), ke které se ze severu přimykají Žďárské vrchy (Devět skal 836 m n. m.) Obr. 12 Praděd Poberounská soustava a Česká tabule Tyto soustavy nejsou příliš členité a vyplňují cen
    16 P Ů D Y ČR Podzolová půda Velmi kyselý a málo úrodný typ. Nachází se ve vrcholových partiích našich hor v nadmořských výškách nad 800 m. Pro jejich vznik je nutný vysoký úhrn srážek a nízké teploty. Využívají se jako pastviny nebo louky. Humusový horizont má mocnost pouze 5 cm. Pod ním je ochuzený horizont (E). E B C Dalšími typy v ČR nivní půdy - nachází se v nížinách okolo řek s nevýraznými horizonty glejové půdy - vznikají v silně zamokřených oblastech (jižní Čechy, Ostravská pánev) rendziny - půdy vzniklé na vápencovém podloží (Český a Moravská kras) 5.2 Půdní fond ČR Půda je nenahraditelný přírodní zdroj, a proto je potřeba jej chránit a správně s ním hospodařit. Zemědělská půda tvoří přibližně 53,8 % z celkové výměry (2008). Ke snižování velikosti půdního fondu dochází nejčastěji v důsledku výstavby dopravní infrastruktury, sídel a průmyslových celků. Navíc dochází ke snižování kvality (bonity) půd erozí, nadměrnou chemizací, kontaminací nebezpečnými látkami. 16


Česká republika - hospodářství, úvod

    25 O C H R A N A k r a j i n y a p ř í r o d y 10 Ochrana krajiny a přírody Již víme, že člověk svou činností původní krajinu mění. Přesto se na našem území nachází mnoho lokalit, které jsou z přírodního nebo krajinářského hlediska natolik výjimečné a cenné, že jejich další přeměna není žádoucí. Takové lokality je třeba chránit a omezit činnost člověka v nich tak, aby zůstaly zachovány pro další generace. Ochrana přírody je definována zákonem 144/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Ovšem myšlenka chránit přírodně cenné lokality je mnohem starší. Nejstaršími chráněnými územími u nás jsou Žofínský prales a prales Hojná Voda v Novohradských horách, které byly vyhlášeny již roku Z hlediska rozlohy chráněné lokality dělíme ochranu na maloplošnou a velkoplošnou. Maloplošná ochrana Národní přírodní rezervace (NPR) jedná se o malou oblast přibližně o ploše několika desítek až stovek hektarů, která má mezinárodní nebo národní význam. Panuje zde přísný zákaz některých činností (výstavba, těžba
    Materiál Testy pro strážníky obsahuje celkem 546 testových otázek z těchto oblastí právní úpravy:


Česká republika - ochrana přírody, chráněná území II.

    7 H R A N I C E ČR Vývoj státního území změna hranic a orientace země Současná podoba našeho státního území je výsledkem dlouhodobého historického vývoje, proto je třeba znát alespoň základní události, kdy docházelo k zásadním změnám území či geopolitické orientace. Československá republika, tzv. 1. republika ( ) skládá se z pěti historických zemí: Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus. Stát se politicky orientuje na západní velmoci (Francie, Velká Británie), ale také na slovanské státy (Jugoslávie) Československá republika, tzv. 2. republika ( ) stát přichází o některé pohraniční oblasti s Německem, Polskem a Maďarskem Obr. 3 Protektorát Čechy a Morava ( ) oficiálně autonomní stát pod silným přímým vlivem nacistického Německa. Slovensko se osamostatnilo a Podkarpatská Rus se stala součástí Maďarska. Obr. 4 Obr. 5 Československá republika, tzv. 3. republika ( ) přišli jsme o Podkarpatskou Rus, která byla připojena k SSSR. Během tohoto období dochází ke změně geopolitické
    27 O C H R A N A k r a j i n y a p ř í r o d y NPR Kněhyně Čertův mlýn zaujímá vrcholové partie dvojvrcholu Kněhyně (1257 m n. m.) a Čertův mlýn (1202 m n. m.). Předmětem ochrany je unikátní původní lesní porost a velké množství pseudokrasových útvarů, z nich nejzajímavější jsou jeskyně. Ty vznikly v puklinách mezi pískovcovými bloky. Na Čertově mlýně je velké množství skalních výchozů a nachází se zde také známý Čertův stůl, jenž je výsledkem náhodného seskupení pískovcových bloků. Některými badateli je ovšem považován za megalitickou stavbu. Místo je také snadno dostupné z Pusteven. CHKO Poodří CHKO Poodří se nachází v oblasti říční nivy řeky Odry mezi městy Odry a Ostrava. Nacházejí se zde zbytky lužního lesa, nivní louky, meandry, mrtvá ramena meandrů. Člověk zde vybudoval soustavu Jistebnických rybníků, které krajinu přirozeně utvářejí. Lokalita je domovinou mnoha chráněných druhů rostlin i zvířat, vodní plochy slouží také jako hnízdiště ptáků. 27


Česká republika - vodstvo, řeky II.

    9 G E O LO G I E ČR 3 Geologie ČR Na území ČR zasahují dvě geologické jednotky: Český masív a Západní Karpaty. Obě jednotky se v mnoha ohledech zásadně liší. Český masív Zaujímá větší část území státu, spadá zde celé území Čech, západní a SZ oblast Moravy a Slezska. Navíc zasahuje i mimo ČR (v Rakousku až k Dunaji, v Německu po Horní Falc a Sasko-lužickou oblast, Polsko sudetská pohoří). Český masív tvoří pět bloků, které vznikaly již v předprvohorním (prekambrium) období před Kaledonským vrásněním. Později byly tyto bloky konsolidovány v jeden celkem Hercynským vrásněním během mladších prvohor. Horninové složení ČM je velice pestré, přesto výrazně převažují horniny přeměněné (metamorfované): ruly, svory, fylity. Navíc zde nalezneme rozsáhlé oblasti budované hlubinnými vyvřelinami (žulami, granodiority), tzv. plutóny. Zastoupení zde mají také usazené horniny (sedimenty): vápencové krasy (Česky a Moravský kras), pískovce, slínovce v České křídové tabuli. Z hlediska tektonické stavby je
    38 H O S P O D Á Ř S T V Í ČR 13.1 Rozdělení hospodářství Hospodářská činnost se dělí do tří hlavních skupin (sektorů, sfér). Primární sektor: činnost spojená bezprostředně s přírodními zdroji (půdou, nerostnými surovinami, vodou). Řadíme zde zemědělství, těžbu, lesní a vodní hospodářství. V ČR jsou v primárním sektoru zaměstnána cca 4 % veškerého ekonomicky činného obyvatelstva (ČSú 2004). Sekundární sektor: tvoří jej průmysl a stavebnictví. Jedná se o hlavní výrobní sektor, který je stěžejním článkem národního hospodářství. V ČR je v sekundárním sektoru zaměstnáno přibližně 37,8 % ekonomicky činného obyvatelstva. Obr. 26 Obr. 27 Ostrava Terciální sektor: je jediným nevýrobním sektorem a tvoří jej služby (doprava, školství, cestovní ruch atd.). U nás pracuje ve službách přibližně 58,3 % obyvatelstva. 38


Nový Zéland - ostrov protikladů

    21 V O D S T V O ČR Četná jsou také jezírka říčního původu, která často vznikají na neregulovaných středních a větších tocích zaškrcením meandru a vznikem mrtvého ramene. Umělé vodní nádrže Na jejich vzniku se výraznou měrou podílel člověk. Rybníky Mají v ČR výraznou tradici. Jejich význam je široký: chov ryb, zásobárna vody, rekreační funkce, Rybníkářské oblasti nalezneme především v nížinách a pahorkatinách v dosahu významných řek. Třeboňská pánev: nejvýznamnější rybníkářská oblast v ČR (Lužnice, Vltava). Rožmberk (největší rybník v ČR), Horusický, Svět, Bezdrev. Zlatá stoka: kanál napájející rybničnou soustavu na levém břehu Lužnice, délka cca 45 km Podyjí: Nesyt, Lednické rybníky (Dyje) Další rybníky: Máchovo jezero (Ploučnice), Velké Dářko (Sázava), Jistebnické rybníky (nej. rybník Bezruč, Odra) údolní vodní nádrže Nacházejí se přímo na toku, který přehradní zdí přehrazují. Funkce těchto vodohospodářských staveb je velmi rozličná: energetická, retenční, závlahová, zásobárna průmys


Česká republika - administrativní členění

    5 P O LO H A ČR Pozor na používání pojmu srdce Evropy, který není v žádném případě odborný pojem. Omezovat se pouze na tyto základní přírodní charakteristiky polohy je nedostatečné. Proto se pokusíme rozšířit definici polohy z hlediska geopolitických a geoekonomických vztahů. Pozor, tyto vztahy jsou velmi proměnlivé, a proto je třeba je pravidelně podrobovat revizi. V prvé řadě je třeba vyzdvihnout fakt, že ČR je demokratický stát. Popište, co musí podle vás splňovat stát, který můžeme označit za demokratický? ČR se začlenila do několika nadnárodních struktur. Ty nejdůležitější je třeba při definici naší polohy také uvést. Od roku 1999 jsme členem NATO (Severoatlantická aliance) a od roku 2004 jsme členem EU (Evropská unie). Při pohledu na mapy členských zemí NATO a EU je jasné, že ČR se v rámci světové politiky orientuje na evropské a severoamerické země. Nyní si celou definici polohy složíme dohromady: ČR republika je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. ČR je demokratický stá


Německo II. (obyvatelstvo, hospodářství)

    20 V O D S T V O ČR Významné postavení mezi nimi zaujímá Vltava, která je nejdelší českou řekou (433 km) a to i přesto, že se vlévá do Labe. V místě soutoku u Mělníka ve středních Čechách je delší, vodnatější a má i větší povodí než Labe. Vltava navíc protéká hlavním městem ČR a je na ní vybudováno několik významných vodních děl, která souhrnně označujeme jako Vltavská kaskáda. Vltava pramení na Šumavě, má dvě pramenné větve: Teplou a Studenou Vltavu. Významné přítoky Vltavy jsou Lužnice, Otava, Sázava a Berounka. Berounka vzniká soutokem Mže a Radbůzy v Plzni. V blízkosti tohoto soutoku ústí již do Berounky řeky úhlava a úslava. úmoří Černého moře Zaujímá významnou část Moravy s výjimkou severovýchodu. Do tohoto úmoří spadají malá území na západě Čech v oblasti Šumavy a Českého lesa. Toto úmoří odvodňuje řeka Morava. Pramení pod vrcholem Králického Sněžníku a protéká Moravou (oblast) od severu k jihu. Opouští území České republiky poblíž Břeclavi a dál teče po hranici Rakouska a Slove


Testy odborné způsobilosti pojištění

    35 S Í D L A Č R Oblast středních Čech Zde je převaha rovinatého reliéfu a významný podíl tu sehrává zemědělství. Vytvořila se zde poměrně hustá síť menších sídel vesnického typu. Jižní Morava Jsou zde velmi podobné podmínky jako v předchozím regionu, nicméně vývoj sídelní struktury byl jiný. Také zde sice dominují sídla vesnického typu, ta však dosahují poměrně značné velikosti na úkor jejich počtu. Horské regiony Pro ně je typická řídká rozptýlená zástavba. Také velká města mají výrazné rozdíly ve svém uspořádání. Aglomerace Aglomerace je seskupení několika vzájemně blízkých sídel, z nichž jedno výrazně dominuje. Toto velké sídlo pohltí menší sídla ve svém zázemí, ostatní sídla sice zůstanou samostatná, ale jsou příliš navázána na centrální město. Typickým příkladem je pražská aglomerace. Kolem ní se nachází oblast menších sídel, která jsou na Praze závislá (lidé dojíždějí do Prahy za prací, do škol, do úřadů). Naopak tato oblast kolem Prahy je pro Prahu hospodářským zázemím (sídlí z
    36 S Í D L A ČR Suburbanizace se projevuje převážně ve vyspělých regionech, neboť toto stěhování vyžaduje jisté náklady (například na dojížďku do zaměstnání). Také v Česku vznikají v menších sídlech v zázemí větších měst nové sídelní čtvrtě nebo sídliště. Typickým příkladem v našem regionu je obec Čeladná, kde od konce devadesátých let vzniklo několik více či méně úspěšných realizací tohoto typu ubytování. MĚSTO urbanizace suburbanizace VESNICE Graf 5 36


Světová NEJ 1 - Mt.Everest, Bajkal, Mrtvé moře, Grónsko

    6 H R A N I C E ČR 2 Hranice ČR Státní hranice jasně vymezují stát vůči okolí. Při překračování těchto hranic je nutno dodržovat jistá pravidla. ČR je od roku 2007 součástí tzv. Schengenského prostoru a v této souvislosti se někdy ne zcela správně hovoří o zrušení státních hranic ČR. Hranice ČR pořád existují, jen fungují ve zvláštním režimu. Hranice mezi členskými státy mohou osoby překračovat v libovolném místě, aniž by musely projít hraniční kontrolou. Všechny okolní země jsou také členy tohoto prostoru. Nicméně ve zvláštních případech může členský stát hraniční kontroly krátkodobě zavést. ČR hraničí se čtyřmi státy: na západě se Spolkovou republikou Německo (nejdelší hranice 810km), na severu s Polskou republikou, na východě se Slovenskou republikou a na jihu s Rakouskou republikou. Charakter hranic Z hlediska vedení hranice terénem je dělíme na přirozené a umělé. Přirozené využívají charakter terénu. Hranice má být v jistém smyslu překážkou, proto jsou vedeny po přirozených bariér


Česká republika-Česká vysočina-Českomoravská subprovincie

    28 O B Y VAT E L S T V O ČR 11 Obyvatelstvo ČR Počet obyvatel Česka dosahuje , čímž se řadí na 14. místo v Evropě a 78. místo na světě. Hustota osídlení činí 131 obyvatel na 1 km Rozmístění obyvatelstva Rozmístění obyvatelstva je nerovnoměrné a je podmíněno kvalitou životních podmínek, které ovlivňují přírodní i lidské faktory: reliéf, klima, pracovní příležitosti, životní prostředí atd. Obecně platí, že nejvíce obyvatel je koncentrováno do oblastí úrodných nížin, u nás do Polabí a moravských úvalů, a do velkých měst a průmyslových oblastí: Praha, Brno, Ostravsko (Ostrava, Havířov, Karviná, Frýdek Místek), severní Čechy (ústí n. L., Chomutov, Most, Teplice). Naopak k nejméně osídleným lokalitám patří horské oblasti s komplikovanou dostupností a nedostatečnou infrastrukturou: Šumava, Český les, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky. Také regiony s nedostatečnou industrializací: především jižní, západní Čechy a Vysočina. Tabulka 1 - Hustota zalidnění v jednotlivých krajích ČR ( ) Hustota zali
    Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Štěpánková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání.
    18 Roste úhrn srážek Klesá teplota K L I M A ČR Srážky Rozložení srážek významnou měrou ovlivňují tři faktory: nadmořská výška, reliéf a převažující směr větru. S narůstající nadmořskou výškou roste úhrn srážek. Reliéf může působit jako bariéra pro přísun vlhkého vzduchu. Na návětrných stranách bývá vysoký úhrn srážek, naopak na závětrných je srážek méně. Pokud je pokles úhrnu srážek na závětrné straně výrazný, hovoříme o srážkovém stínu. Celá stření Evropa je pod vlivem západních větrů, které od Atlantiku přinášejí vlhkost. Proto jsou západní svahy bohatší na srážky než východní. Srážkové stíny nalezneme za vyššími pohořími, které se táhnou více méně od severu k jihu. Nejvýraznějším srážkovým stínem v ČR je oblast Žatecka, Rakovnicka a Podřípska. Západ Východ Obr


Česká republika - průmysl těžební

    22 B I OTA ČR 8 Biota ČR Termín biota znamená celkový souhrn živé složky v regionu. Dělí se na flóru (rostlinstvo) a faunu (živočišstvo). Biota v ČR převážně spadá do tzv. provincie středoevropských listnatých lesů, pouze na jihovýchodě zasahuje panonská provincie. Tyto provincie se dělí na podprovincie: hercynskou, polonskou, západokarpatskou a severopanonskou. Původní vegetační kryt byl díky intenzivnímu využívání člověkem téměř zcela přeměněn. Proto dnes v ČR hovoříme o kulturní (člověkem přeměněné) krajině. 8.1 Výškové vegetační stupně Hercynská podprovincie Severopanonská podprovincie Charakter bioty je do velké míry ovlivněn charakterem klimatu. Protože je klima v ČR ovlivněno výrazněji nadmořskou výškou než zeměpisnou šířkou, je také nadmořská výška rozhodujícím faktorem při členění bioty. Proto byly stanoveny tzv. výškové vegetační stupně, které sledují změny druhového složení bioty v závislosti na nadmořské výšce. V ČR vymezujeme celkem 8 základních vegetačních stupňů. (Je pou


Chemie životního prostředí 3 test

    26 O C H R A N A k r a j i n y a p ř í r o d y Národní park České Švýcarsko jedná se o nejmladší NP. Hlavním předmětem ochrany jsou zajímavé skalní útvary (věže, stěny, brány, ) a charakteristická rostlinná a živočišná společenstva na ně navázaná. Obr Národní parky a CHKO Chráněná krajinná oblast (CHKO) opět se jedná o rozlehlé území, které je svou krajinářskou hodnotou natolik ceněné, že zde je třeba činnost lidí regulovat. Zákazy nejsou na většině území CHKO tolik přísné jako v NP. Je zde běžná, i když regulovaná sídelní a hospodářská funkce. V ČR je ustanoveno 25 CHKO. Do našeho regionu zasahují dvě CHKO: CHKO Beskydy a CHKO Poodří. CHKO Beskydy Jedná se o plošně největší velkoplošně chráněné území v ČR. Do CHKO Beskydy spadají Moravskoslezské Beskydy, Slezské Beskydy, Vsetínské vrchy, Javorníky. Nacházejí se zde zbytky původního karpatského lesa s charakteristickou faunou. Mimo jiné je zde pozorován výskyt velkých šelem: medvěda hnědého, vlka obecného i rysa ostrovida. V rámci CHKO
    8 H R A N I C E ČR Československá republika, Československá socialistická republika ( ) období komunistické diktatury. Od roku 1960 byl zaveden nový název s termínem socialistická. Země byla plně začleněna do mezinárodních struktur socialistických států pod vedením SSSR. Obr. 6 Československá federativní republika, Česká a Slovenská federativní republika ( ) krátké období Československa po pádu komunismu. Země prochází ekonomickou transformací i zásadní změnou politické orientace. Snaha začlenit se do západoevropských struktur. Česká republika (1993) po rozpadu ČSFR vznikají dva nástupnické státy. Hranice nového státu odpovídají současnému stavu. Obr. 7 8


Amerika-poloha, rozloha, členitost

    39 Z E M Ě D Ě L S T V Í 14 Zemědělství Česká republika díky svým přírodním podmínkám nepatřila nikdy k výrazně zemědělským zemím, přesto tvořilo zemědělství klíčovou úlohu ve struktuře českého hospodářství. V posledních letech je zemědělská výroba v útlumu z důvodů silné zahraniční konkurence, špatné schopnosti státu podporovat české zemědělství a z důvodu ekonomičtějšího využití zemědělské půdy. V zemědělství pracují asi 4 % ekonomicky činného obyvatelstva, přibližně stejnou měrou se podílí na HDP. Přesto si je třeba uvědomit, že sehrává klíčovou úlohu v zaopatřování obyvatelstva potravinami a přílišná závislost na dovozu potravin ze zahraničí může v budoucnu přivodit závažné problémy Zemědělské oblasti Zemědělství ovlivňuje mnoho faktorů. Mezi nejdůležitější patří klima a kvalita půd. Na základě těchto faktorů vymezujeme v ČR celkem 4 typy zemědělských oblastí: 1 Kukuřičná oblast: jedná se o nejteplejší regiony ČR s velmi kvalitními půdami, které se nacházejí na jižní Moravě v oblas
    10 G E O LO G I E ČR Rozdíly mezi jednotkami jednotka Český masív Západní Karpaty stáří starší (mladší prvohory) mladší (začátek třetihor) povrch nižší relativní výšky (málo členité) vyšší relativní výšky (členitý povrch) tektonika vrásová a zlomová struktura příkrovová struktura horninové složení převaha přeměněných hornin převaha usazených hornin Hranice mezi Českým masívem a Zádními Karpatami vede přibližně po spojnici Brno Ostrava. Český masív Západní Karpaty Obr. 8 10


Státy USA-Aljaška a Havajské ostrovy

    2 O B S A H 1 Poloha ČR Hranice ČR Geologie ČR Povrch ČR Provincie Česká vysočina Provincie Středopolské nížiny Provincie Západní Karpaty Provincie Západopanonská pánev Půdy ČR Klasifikace půd Půdní fond ČR Klima ČR Vodstvo ČR Vodní toky Stojaté vody (vodní plochy) Biota ČR Výškové vegetační stupně Fauna ČR Krajina ČR Ochrana krajiny a přírody Obyvatelstvo ČR Rozmístění obyvatelstva Struktura obyvatelstva Přirozený pohyb (měna) obyvatelstva Prostorový pohyb obyvatelstva (migrace) Sídla ČR Administrativní členění ČR Regionální rozdíly v sídelní struktuře Pohyb obyvatelstva mezi sídly Hospodářství ČR... 37


Česká republika - ochrana přírody, třídění odpadu

    17 K L I M A ČR 6 Klima ČR Česká republika leží v mírném podnebném pásu na pomezí mezi oceánickým a kontinentálním klimatem. Oceánické klima je typické pro západní a severozápadní Evropu, která je pod vlivem Atlantického oceánu. Klima je zde vlhké s malými teplotními rozdíly během roku. Kontinentální klima se nachází více ve vnitrozemí kontinentů (východ a jihovýchod Evropy) a má opačné charakteristiky. Přestože je ČR rozlohou malá, je patrný přechod od oceanity ke kontinentalitě od západu k východu. Teploty Změna teploty se změnou zeměpisné šířky se příliš neprojevuje, neboť vzdálenost mezi nejsevernějším a nejjižnějším bodem je malá. Zásadní příčinou pro rozložení teplot na našem území je nadmořská výška. S nadmořskou výškou teplota klesá. Vertikální teplotní gradient (pokles teploty se 100 m výšky) je průměrně 0,6 C/100 m. V Česku vymezujeme tři klimatické oblasti: teplé, mírně teplé a chladné. Teplé oblasti nalezneme v nížinách - Polabí, dolní Povltaví a dolní Poohří, Hornomoravský
    31 O B Y VAT E L S T V O ČR Čeští obyvatelé naopak příliš mnoho nemigrují z ČR pryč a je jich mnohem méně než přistěhovalců. Nejčastější příčinou migrace Čechů je práce v zahraničí, přičemž po vstupu do EU odpadly pro mnohé cílové destinace také administrativní překážky. Díky prostorové migraci počet obyvatel v ČR od roku 2003 roste. Graf 3 - přírůstek obyvatesltva v ČR v letech 1989 až
    Tyto testy mohou zdarma využívat strážnici Městské policie po celé republice, protože se jedná o oficiální testy vydané Ministerstvem vnitra České republiky.


Česká republika - UNESCO I. (Čechy)

    29 O B Y VAT E L S T V O ČR Moravané 3,70% Slováci 1,90% Poláci 0,50% Ostatní 3,50% Češi 90,40% Graf 1 - Národnostní složení obyvatelstva v ČR (ČSú 2001) Náboženské složení ČR patří k nejvíce ateistickým zemím na světě. Téměř 60 % obyvatelstva se nehlásí k žádnému náboženství. Většina věřících se hlásí ke křesťanství, toho nejpočetnějším náboženstvím je římskokatolické, které tvoří přibližně 27 % všech obyvatel. Nejvíce věřících žije na jižní, střední a východní Moravě a Vysočině Přirozený pohyb (měna) obyvatelstva Přirozený pohyb obyvatelstva ovlivňuje porodnost a úmrtnost. Hlavní veličinou, která popisuje tento typ změny, je přirozený přírůstek. Od počtu živě narozených se odečte počet zemřelých v daném časovém údobí. Častěji se používá relativní verze, tzv. míra přirozeného přírůstku, která je vhodná zvláště z hlediska srovnání s dalšími státy či jinými územními jednotkami. 29


Evropa - poloha, rozloha, členitost pobřeží

    12 Uzemí ČR (2 systémy) P O V R C H ČR Výše uvedené provincie se dělí na několik soustav (subprovincií). Podle těchto soustav si pak budeme uvádět nejčastěji jednotlivá pohoří (celky). Šumavská Krušnohorská Hercynská pohoří Česká vysočina Krkonkšsko - jesenická Českomoravská Hercynský systém Poberounská Česká tabule Epihercynské nížiny Středopolské nížiny Středopolská nížina Alpínský systém Karpaty Západní Karpaty Vnější západní Karpaty Vněkarpatské sníženiny Panonská nížina Západopanonská pánev Vídeňská pánev Obr Provincie Česká vysočina Šumavská soustava Nachází se na JZ České republiky a najdeme zde tři pohoří. Nejvýraznější je Šumava (Plechý 1378 m n. m.; Velký Javor 1456 m n. m. mimo naše území). Severně od ní leží Český les (Čerchov 1042 m n. m.) a jihovýchodně od Šumavy leží Novohradské hory (Kamenec 1072 m n. m.; Viehberg 1112 m n. m. mimo naše území) Krušnohorská soustava Zaujímá SZ oblast Čech na hranici s Německem. Největším pohořím jsou Krušné hory (Klínovec Obr. 11 Vrcholo


Česká republika-Česká vysočina-Česká tabule

    30 O B Y VAT E L S T V O ČR evangelické 1,10% husitské 1,00% ostatní návoženství 3,10% nezjištěno 9,00% římskokatolické 26,80% P Z MPP PO :1000 MPP míra přirozeného přírůstku P počet narozených v daném časovém období Z počet zemřelých v daném časovém období PO střední stav obyvatelstva (v tisících) Graf 2 - Náboženské složení obyvatelstva v ČR (ČSú 2001) bez vyznání 59,00% Je-li přirozený přírůstek záporný, hovoříme o přirozeném úbytku. ČR patří mezi země s velmi malým přirozeným přírůstkem. Z následujícího grafu je patrné, že poměrně dlouhé období od roku 1994 do roku 2005 byl dokonce záporný. Podobný trend můžeme sledovat ve většině středoevropských a západoevropských státech Prostorový pohyb obyvatelstva (migrace) Můžeme jej rozdělit do dvou základních kategorií: mezistátní a vnitrostátní. Vnitrostátní migrací, kterou ještě můžeme rozdělit krátkodobou (dojížďku) a dlouhodobou (stěhování mezi regiony), se podrobněji zabývá následující kapitola. Mezistátní migrace je charakterizována
    14 P O V R C H ČR 4.3 Provincie Západní Karpaty Soustava Vnější Západní Karpaty Nachází se na východě ČR a táhne se po hranici se Slovenskem. Nejvyšším pohořím zde jsou Moravskoslezské Beskydy (Lysá hora 1323 m n. m.). Východně od nich na česko-polské hranici leží Slezské Beskydy (Velká Čantoryje 995 m n. m.). Naopak směrem na JZ následují Javorníky (Velký Javorník 1019 m n. m.), Hostýnsko-vsetínská hornatina (Vysoká 1024 m n. m.) a Bílé Karpaty (Velká Javořina 970 m n. m.) Obr. 14 Lysá hora Soustava vněkarpatské sníženiny Již podle názvu vyplývá, že jejich povrch není příliš členitý a je vyplněn převážně nížinami: Dyjskosvratecký a Hornomoravský úval. Nachází se západně od Vnějších Západních Karpat. 4.4 Provincie Západopanonská pánev Soustava Vídeňská pánev Na naše území zasahuje jen malou částí u Břeclavi. Povrch je rovinatý a tvoří jej pouze jedna nížina, Dolnomoravský úval. 14


Jižní Afrika 1.část - poloha a povrch

    4 Poloha ČR Definice polohy státu je odvislá od vědní disciplíny, kterou danou polohu popisujeme. Pro ilustraci zde uvádím několik příkladů: Z hlediska hydrogeografie by byla poloha ČR definována jako oblast ležící v úmoří Severního, Černého a Baltského moře v povodích řek Labe, Morava a Odra. Z hlediska geologického můžeme polohu ČR popsat jako oblast, která leží na kontaktu Hercynské a Alpínské Evropy zasahující do jednotek Český masív a Západní Karpaty. ŘEŠENÍ Jestliže vám tyto definice nic neříkají, nezoufejte, v příštích kapitolách si vše vysvětlíme, ale zpět k poloze ČR. Pokud použijeme zjednodušený pohled fyzické geografie, v podstatě můžeme naši polohu definovat pomocí atlasu či mapy. VYŠŠÍ úROVEŇ 1 ZÁKLADNÍ úROVEŇ P O LO H A Č R Obr. 1 Prohlédněte si tedy obecně geografickou mapu Evropy a zkuste polohu ČR popsat. Zkuste se vyhnout, při vaší definici polohy, používání názvů států či měst, neboť tyto pojmy do fyzické geografie nepatří. Z hlediska obecné geografie tedy můžeme pol


Asijské regiony - jihovýchodní Asie II. část

    23 B I OTA ČR Rozložení jednotlivých vegetačních stupňů v ČR zobrazuje následující mapa. Obr. 19 Přirozený vegetační kryt naší krajiny je co do kvality a kvantity působením člověka výrazně změněn. Původně pokrývaly více než 90 % našeho území lesy. Ty byly vykáceny a jejich druhová skladba změněna. Dnes zaujímají asi 30 % plochy země (především horské oblasti) a původně listnaté smíšené lesy byly nahrazeny převážně smrkovou monokulturou. 8.2 Fauna ČR Fauna ČR spadá do paleoarktické oblasti, do které zahrnuje oblasti Evropy, severní Afriky a Asie s výjimkou jižních oblastí. Na území ČR se nachází podle odhadů asi živočišných druhů, z čehož obratlovci tvoří asi 550 druhů (savci 87 druhů). Vzhledem k nepatrně se zlepšujícím životním podmínkám v některých regionech dochází k nárůstu nebo obnovení populace některých druhů. Zaznamenán je třeba nárůst velkých šelem. Medvěd hnědý Moravskoslezské Beskydy, vlk obecný Moravskoslezské Beskydy, rys ostrovid Šumava, Novohradské hory, Český les, Morav


Světová NEJ.. 3 - Arabský poloostrov

    19 V O D S T V O ČR 7 Vodstvo ČR 7.1 Vodní toky Vzhledem k poloze, rozloze a reliéfu ČR řadíme naše řeky k malým a středním evropským tokům. Pouze Labe a Odra dosahují evropského významu. úmoří území ČR spadá do úmoří Severního, Baltského a Černého moře. úmoří je část pevniny, z níž je veškerá povrchová voda odváděna do jednoho moře nebo oceánu. Hranice mezi úmořími se nazývá Hlavní evropské rozvodí. V masívu Králického Sněžníku na hoře Klepý se všechna tři úmoří dotýkají v jednom bodě. Snadno dostupné rozvodí se nalézá na hlavním hřebeni Radhošťské hornatiny Moravskoslezských Beskyd (Velký Javorník Radhošť Pustevny). úmoří Severního moře Obr. 17 Zaujímá téměř celé území Čech a tvoří jej povodí řeky Labe. Labe je hlavním tokem, který ústí přímo do Severního moře. Hlavní tok je v tomto smyslu označení pro řeku, která v daném úmoří ústí až v moři. Labe pramení v Krkonoších a Českou republiku opouští v severních Čechách v Hřensku. Je to řeka s největším průtokem 312,5 m 3 /s. Významnými p


Německo I. (poloha a přírodní podmínky)

    33 S Í D L A ČR Obec Obcí může být libovolné sídlo, které má administrativní funkci a je základní jednotkou veřejné správy. Zjednodušeně můžeme říct, že v ní sídlí samosprávný úřad (obecní, městský). Obcí tedy může být malá vesnice pouze s voleným starostou i velkoměsto s velkým magistrátem. Obce Sídla Vesnice Města Graf 4 - rozdělení sídel 12.1 Administrativní členění ČR Přestože patří Česká republika k malým státům Evropy, je nutné pro efektivní fungování státu ji rozdělit na menší administrativní jednotky. Toto členění je hierarchické, tudíž menší územní jednotka je v určitých oblastech svého výkonu podřízena jednotce vyšší. ČR je rozdělena na 14 krajů, 77 okresů a 6250 obcí. Kraje jsou označovány jako vyšší územní samosprávné celky. Mají poměrně výrazné kompetence v oblasti samosprávy, vykonávají také státní správu v předepsaném rozsahu. Existence krajů je také důležitá v kontextu s naším členstvím v EU, neboť v rámci EU existuje silná regionální politika. Zvláštní postavení mezi k


Asie - poloha, rozloha, členitost pobřeží

    37 H O S P O D Á Ř S T V Í ČR 13 Hospodářství ČR Česká republika se řadí mezi vyspělé země s tržním hospodářstvím. Hlavní devizou českého hospodářství je vysoce kvalifikovaná pracovní síla, která je atraktivní pro investory. Nebylo tomu tak vždy. V období tzv. první republiky bylo postavení Československa velmi podobné dnešní situaci. Po druhé světové válce a s nástupem komunismu se situace výrazně změnila. Socialistické zřízení s sebou přineslo změnu vlastnictví výrobních prostředků. V té době prakticky neexistovalo soukromé vlastnictví výrobních prostředků. Většina z nich byla v majetku státu, původní vlastnická struktura byla zlikvidována a tzv. znárodněním přešla násilně do rukou státu. Malá část výrobních, převážně zemědělských prostředků byla převedena do násilně vytvořených jednotných zemědělských družstev. Tento státní systém vlastnění prostředků nemůže fungovat v tržním prostředí, kde je třeba operativně reagovat na změny trhu. Vzniklo tedy plánované hospodářství, které se v u


Česká republika - průmysl strojírenský

    32 S Í D L A ČR 12 Sídla ČR Nejprve si vysvětleme základní pojmy: Sídlo Sídlo je seskupení lidských obydlí v blízké vzájemné vzdálenosti. Sídlo je nejvýraznějším projevem lidské činnosti v krajině. Sídlem tedy může být osamocené stavení i velkoměsto. Sídla se liší: Vesnice velikostí funkcí (průmyslová, univerzitní, lázeňská, ) polohou (horská, nížinná, ) půdorysem (liniová, šachovnicová, okrouhlice, rozptýlená zástavba, ) Vesnice je sídlo, které má určité charakteristické rysy. V zástavbě převládají nízkopodlažní budovy, technická infrastruktura (plynofikace, kanalizace,...) a obslužné funkce (obchody, školy,...) jsou méně rozvinuté, velká část obyvatelstva pracuje v zemědělství. Počet obyvatel není příliš vysoký, limit 5000 obyvatel je převážně orientační. Například na jižní Moravě nalezneme vesnice s počtem obyvatel přesahující Pozor!!! Často se mylně vesnice zaměňuje s pojmem obec. Město Obr vesnice Holašovice Město je sídlo, které má přibližně více než 5000 obyvatel, má poměrně vel
    1 Geografie České republiky Elektronická cvičebnice Mgr. David Trubač Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/ Tvorba elektronických učebnic
    Nový učební materiál Testy pro strážníky určený pro program Memostation obsahuje zkušební otázky k písemné části zkoušky pro ověření odborných předpokladů čekatele a strážníka s platností od 1. srpna 2011.
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00